نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22055/psy.2022.40420.2824

چکیده

مقدمه: با توجه به نوظهور بودن بیماری کووید 19 و اهمیت اضطراب و ترس این ویروس بر وضعیت بهزیستی روانشناختی دانشجویان، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ترس از کووید 19 با بهزیستی روانشناختی با توجه به نقش میانجی گری سرسختی روانشناختی و حمایت اجتماعی در دانشجویان مقطع کارشناسی بود.روش کار: این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل در دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1399-1400 بودند که از میان آنها 360 نفر با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارهای ترس از کووید 19، پرسشنامه کوتاه بهزیستی روانشناختی، سرسختی روانشناختی دانشگاه اهواز و حمایت اجتماعی برای جمع آوری داده ها استفاده شد. روابط مستقیم داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS 23 و AMOS 23 و روابط غیرمستقیم و میانجی گر با استفاده از بوت استرپ مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج نشان داد بین ترس از کووید با سرسختی روانشناختی، حمایت اجتماعی و بهزیستی روانشناختی رابطه منفی و معنادار وجود دارد (01/0˂ p). همچنین نتایج نشان داد که سرسختی روانشناختی و حمایت اجتماعی نقش میانجی گر را ایفا می کنند.نتیجه گیری: با توجه به ارتباط معکوس بین ترس از کووید 19 و حمایت اجتماعی و سرسختی روانشناختی به نظر می رسد وجود تمهیدات حمایتی از طرف خانواده و اطرافیان در زمان همه گیری کرونا ویروس ضروری باشد. همچنین می توان با افزایش ویژگی سرسختی روانشناختی میزان ترس از کووید را کاهش داده و بهزیستی روانشناختی افراد را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The investigating of Relationship between Fear of Covid 19 and Psychological Well-Being: The Mediating Role of Psychological Hardiness and Social Support

نویسنده [English]

  • Nasser Behroozi

Associate Professor of Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Title: The investigating of Relationship between Fear of Covid 19 and Psychological Well-Being: The Mediating Role of Psychological Hardiness and Social Support
Abstract
Introduction: Due to the emergence of Covid 19 disease And according to the stable psychological reactions caused by the outbreak of this virus and the importance of anxiety and fear of this virus on the psychological well-being of students, the aim of this study was to investigate the relationship between fear of Covid 19 and psychological well-being with regard to mediating the role of psychological Hardiness and social support in undergraduate students.

Method: This study was a descriptive correlational study. The statistical population of the study was all undergraduate students studying at Shahid Chamran University of Ahvaz in 1300-1400, from which 360 students were selected by multi-stage sampling method. In this study, tools of fear of Covid 19, short psychological well-being questionnaire, psychological hardiness of Ahvaz University and social support were used to collect data. findings confirmed the suitability of reliability and validity of the instruments. The direct relationships of the collected data were analyzed using SPSS 23 and AMOS 23 software and the indirect and mediated relationships were analyzed using Bootstrap. This was a descriptive correlational study. The statistical population of the study was all undergraduate students studying at Shahid Chamran University of Ahvaz in 1399-1400, from which 360 students were selected by multi-stage sampling method. In this study, tools of fear of Covid 19, short psychological well-being questionnaire, psychological hardiness of Ahvaz University and social support were used to collect data. The direct relationships of the data were analyzed by using SPSS 23 and AMOS 23 software and the indirect and mediated relationships were analyzed using Bootstrap.
Results:: The results showed that there was a significant negative relationship between fear of Covid and psychological Hardiness, social support and psychological well-being (p˂0.01). The results also showed that psychological Hardiness and social support play a mediating role.
Conclusion: Considering the inverse relationship between fear of Covid 19 and social support and psychological hardiness, it seems that the existence of supportive measures by family and others during the coronavirus epidemic is necessary. It is also possible to reduce the fear of Covid and increase the psychological well-being of individuals by increasing the characteristic of psychological hardiness. It is suggested that other variables that can be effective as a shield against severe stress should also be considered.
Key word: Fear of coronavirus, psychological well-being, psychological hardiness, social support

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fear of coronavirus
  • psychological well-being
  • psychological hardiness
  • social support