نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی (عمومی)، گروه روانشناسی، واحد نجف ‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

3 استادیار گروه روان شناسی بالینی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران .

4 استادیار گروه روان شناسی بالینی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

10.22055/psy.2023.43302.2988

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف الگویابی ساختاری دلزدگی زناشویی و کلیشه‌های جنسیتی به واسطه‌گری بخشش زناشویی انجام شد. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی افراد متأهل (زن و مرد) دارای مشکلات زناشویی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره خانواده شهر تهران در سال (1399) بود. از بین آن‌ها 300 نفر (150 زن و 150 مرد) به روش نمونه‌گیری در دسترس به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های دلزدگی زناشویی پاینز (1996)، کلیشه‌های جنسیتی بم (1974) و بخشش زناشویی پولارد و همکاران (1998)، استفاده شد. از آزمون-های همبستگی پیرسون و تحلیل معادله‌یابی ساختاری برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین کلیشه‌های جنسیتی و دلزدگی زناشویی رابطه مثبت و معنی‌دار، بین بخشش زناشویی و دلزدگی زناشویی و کلیشه-های جنسیتی و بخشش زناشویی، رابطه منفی و معناداری وجود داشت (p< 0/01). هم‌چنین، کلیشه‌های جنسیتی از طریق بخشش زناشویی، تأثیر غیرمستقیم بر دلزدگی زناشویی داشت. نتیجه‌گیری: درمجموع، مدل فرض‌شده پژوهش برازش مناسبی داشت؛ بنابراین، لازم است تا در ساخت بسته‌های آموزشی و مشاوره‌ای در راستای کاهش دلزدگی زناشویی زوجین، به نقش متغیرهای کلیشه‌های جنسیتی و بخشش زناشویی توجه شود..

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural modeling of marital boredom and gender stereotypes through the mediation of marital forgiveness

نویسندگان [English]

  • Zahra Nazeran 1
  • Seyed Abbas Haghayegh 2
  • Zohre Raeisi 3
  • Akram Dehghani 4

1 1- Student of psychology (public) PhD, Department of psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

2 Assistsnt Professor, Department of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

3 3- Assistsnt Professor, Department of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

4 Assistsnt Professor, Department of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

چکیده [English]

The family can be considered as an emotional unit and a network of intertwined relationships that is built from the marital bond of a man and a woman, and a person's satisfaction with married life is considered as his satisfaction with the family. One of the threats to growth and development in married life of couples is incompatibility and boredom in married life. Nowadays, the prevalence of marital dissatisfaction among couples is increasing and many couples do not want to stay in failed marriages. The present study was conducted with the aim of finding a structural pattern of marital dissatisfaction and gender stereotypes through the mediation of marital forgiveness.

Method
The research method was descriptive correlation. The statistical population of the study included all married people (men and women) with marital problems who referred to family counseling centers in Tehran in 2019. Among them, 300 people (150 women and 150 men) were selected as the research sample using available sampling method. Pines' (1996) marital dissatisfaction questionnaires, Bam's (1974) gender stereotypes, and Pollard et al.'s (1998) marital forgiveness questionnaires were used to collect data. Pearson correlation tests and structural equation analysis were used to analyze the data.

Results
The results of the research showed that there was a positive and significant relationship between gender stereotypes and marital discord, and there was a negative and significant relationship between marital forgiveness and marital discord and gender stereotypes and marital forgiveness (p<0.01). Also, gender stereotypes had an indirect effect on marital dissatisfaction through marital forgiveness. The results showed that there is a relationship between marital forgiveness and marital boredom; this means that with the increase of marital forgiveness, marital boredom decreases.

Discussion
In general, the assumed model of the research had a good fit; therefore, it is necessary to pay attention to the role of variables of gender stereotypes and marital forgiveness in the construction of educational and counseling packages to reduce the marital dissatisfaction of couples. In general, according to the findings of this research, it can be concluded that the final model has a good fit. And marital forgiveness played a mediating role in the relationship between marital dissatisfaction and gender stereotypes. Therefore, the findings of the model provide researchers with more information to manipulate the dependent variable and help researchers design an experimental study to reduce marital burnout in couples with marital conflicts. Also, according to the religious and spiritual context of Iranian society, activating spiritual capitals such as forgiveness has significant effects in reducing marital boredom and increasing marital satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • بخشش زناشویی
  • دلزدگی
  • زوجین
  • کلیشه‌های جنسیتی