نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی روان‌شناسی سلامت، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 دانشیار گروه روان‌شناسی سلامت، دانشگاه علوم‌پزشکی، اصفهان، ایران.

3 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

10.22055/psy.2023.41106.2870

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر همجوشی شناختی و ناگویی هیجانی دانش‌آموزان با اختلال‌های روان‌تنی انجام گرفت. روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم با اختلال‌های روان‌تنی شهرستان خمینی‌شهر در سال تحصیلی 1400-1399 بود. در این پژوهش تعداد 37 دانش‌آموز با اختلال‌های روان‌تنی با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه جایدهی شدند (18 نفر در گروه آزمایش و 19 نفر در گروه گواه). گروه آزمایش مداخله شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی را طی دو ماه در 8 جلسه 75 دقیقه‌ای دریافت نمودند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس شکایات روان‌تنی (تاکاتا و ساکاتا، 2004)، پرسشنامه همجوشی شناختی (گیلاندرز و همکاران، 2014) و پرسشنامه ناگویی هیجانی (بگبی، پارکر و تیلور، 1994) بود. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس آمیخته با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر همجوشی شناختی و ناگویی هیجانی دانش‌آموزان با اختلال‌های روان‌تنی تأثیر معنادار دارد (001/0>p). بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان چنین نتیجه گرفت که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی با فعالیت‌ها و نگرش ذهن‌آگاهانه و پرداختن به احساسات و هیجان‌های مشکل‌ساز می‌تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت کاهش همجوشی شناختی و ناگویی هیجانی دانش‌آموزان با اختلال‌های روان‌تنی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Efficacy of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on the Cognitive Fusion and Alexitimia in the Students with the Signs of Psychosomatic Disorders

نویسندگان [English]

  • maryam aghaei 1
  • amrollah ebrahimi 2
  • mojtaba ansari shahidi 3

1 PhD Student in Health Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

2 Associate Professor, Department of Health Psychology, University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the efficacy of mindfulness-based cognitive therapy on the cognitive fusion and alexitimia in the students with psychosomatic disorders. The research method was quasi-experimental with pretest, posttest, control group and two-month follow-up period design. The statistical population included secondary high school students with psychosomatic disorder in the town of Khomeini Shahr in academic year 2020-21. 37 students with the signs of psychosomatic disorder were selected through purposive sampling method and randomly accommodated into experimental and control groups (18 in the experimental and 19 in the control group). The experimental group received eight seventy-five-minute sessions of mindfulness-based cognitive therapy intervention during two months. The applied questionnaires in this study included psychosomatic complaints scale (Takata, Sakara, 2004) and Cognitive fusion questionnaire (Gillanders et al, 2014) and alexitimia (Takata, Sakara, 2004) questionnaire (Bagby, Parker, Taylor, 1994). The data from the study were analyzed through mixed ANOVA via SPSS23 software. The results showed that mindfulness-based cognitive therapy has significant effect on the cognitive fusion and alexitimia in the students with psychosomatic disorder (p<0.001). According to the findings of the present study it can be concluded that mindfulness-based cognitive therapy can be used as an efficient therapy to decrease cognitive fusion and alexitimia of the students with psychosomatic disorder through mindful activities and attitudes and addressing feelings and problem-making emotions.The present study was conducted to investigate the efficacy of mindfulness-based cognitive therapy on the cognitive fusion and alexitimia in the students with psychosomatic disorders. The research method was quasi-experimental with pretest, posttest, control group and two-month follow-up period design. The statistical population included secondary high school students with psychosomatic disorder in the town of Khomeini Shahr in academic year 2020-21. 37 students with the signs of psychosomatic disorder were selected through purposive sampling method and randomly accommodated into experimental and control groups (18 in the experimental and 19 in the control group). The experimental group received eight seventy-five-minute sessions of mindfulness-based cognitive therapy intervention during two months. The applied questionnaires in this study included psychosomatic complaints scale (Takata, Sakara, 2004) and Cognitive fusion questionnaire (Gillanders et al, 2014) and alexitimia (Takata, Sakara, 2004) questionnaire (Bagby, Parker, Taylor, 1994). The data from the study were analyzed through mixed ANOVA via SPSS23 software. The results showed that mindfulness-based cognitive therapy has significant effect on the cognitive fusion and alexitimia in the students with psychosomatic disorder (p<0.001). According to the findings of the present study it can be concluded that mindfulness-based cognitive therapy can be used as an efficient therapy to decrease cognitive fusion and alexitimia of the students with psychosomatic disorder through mindful activities and attitudes and addressing feelings and problem-making emotions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychosomatic disorders
  • mindfulness-based cognitive therapy
  • alexitimia
  • cognitive fusion