نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

2 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، همسنجی روان درمانی تحلیل عملکرد (FAP) و طرحواره درمانی بر تجربه هیجانی نسبت به همسر، بخشش و قدردانی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان بود. روش پژوهش نیمه تجربی و از نوع پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با دو گروه آزمایش و گواه بود. جامعه آمار‌ی شامل کلیه زوجین گروه سنی 25 تا 45 سال شهر اصفهان که به روش نمونه گیری دردسترس تعداد 30 زوج (10 زوج در گروه آزمایش اول، 10 زوج در گروه آزمایش دوم، و 10 زوج در گروه گواه) انتخاب شدند و برای گروه اول آزمایش درمان تحلیل عملکرد طی 8 جلسه و برای گروه دوم آزمایش طرحواره درمانی نیز طی 8 جلسه ارائه شد. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه 6 سوالی تجربه هیجانی نسبت به همسر براشاو (2009)، پرسشنامه 15 سوالی بخشش ری و همکاران (2001) و پرسشنامه 6 سوالی قدردانی مک کولوف و همکاران (2001) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری‌های مکرر استفاده شد. نتایج نشان داد، بین میزان تأثیرگذاری دو روش روان درمان تحلیل عملکرد و طرح واره درمانی بر تجربه هیجانی نسبت به همسر و قدردانی زوجین تفاوت معناداری وجود نداشت اما، بین میزان تأثیرگذاری دو روش روان درمان تحلیل عملکرد و طرح واره درمانی بر بخشش تفاوت معناداری وجود داشت. بنابراین، روش طرح واره درمانی در استفاده زوجین از مهارت‌های بخشش در کاهش تعارضات زناشویی، روش موثرتری نسبت به روان درمانی تحلیل عملکرد بوده است..

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Equivalence of performance analysis psychotherapy (FAP) and schema therapy on emotional experience towards spouse, forgiveness and gratitude of couples referring to Isfahan counseling centers

نویسندگان [English]

  • Marjan Torajizade 1
  • Mojtaba Mohammadi jalai Farahani 2
  • Davood Taghvaei 1

1 1- Ph.D. student in counseling, Arak branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.

2 Assistant Professor of Counseling Department, Farhangian University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim of the present study was to compare performance analysis psychotherapy (FAP) and schema therapy on emotional experience towards spouse, forgiveness and gratitude of couples referring to counseling centers in Isfahan city. Family is a social institution that is formed from the marriage bond of a man and a woman. The health of married life implies the emotional and mental health of its people, which is also dependent on the continuity of the relationship between husband and wife. Marital relationship is the most intimate and special human relationship, the durability and quality of which requires having knowledge and emotional skills in it. Several studies show that the obvious and non-obvious behavioral and emotional exchanges of couples are one of the strongest predictors of marital quality and stability, and emotional experience in married life plays a prominent role in the durability or collapse of married life.

Method
The research method was semi-experimental and pre-test, post-test and follow-up with two experimental and control groups. The statistical population includes all couples in the age group of 25 to 45 years old in Isfahan city, who were selected by available sampling method, 30 couples (10 couples in the first test group, 10 couples in the second test group, and 10 couples in the control group) And for the first group, the performance analysis therapy experiment was presented during 8 sessions, and for the second group, the schema therapy experiment was also presented during 8 sessions. The data collection tools included the 6-question questionnaire of emotional experience towards the spouse of Brashaw (2009), the 15-question questionnaire of Bakhshash Ray et al. (2001) and the 6-question questionnaire of appreciation of McCullough et al. (2001). To analyze the data, the statistical method of analysis of variance with repeated measurements was used.

Results
The results showed that there was no significant difference between the effect of the two psychotherapeutic methods of performance analysis and schema therapy on the emotional experience towards the spouse and spouse's gratitude, but there was a significant difference between the effect of the two psychotherapeutic methods of performance analysis and schema therapy on forgiveness.
Therefore, the schema therapy method has been a more effective method than performance analysis psychotherapy in the use of forgiveness skills by couples in reducing marital conflicts.

Discussion
In fact, schema therapy emphasizes supporting couples from each other, opening emotions, and expressing them in a positive way, focusing on one's emotions and identifying them, expressing new experiences in married life and the emotions associated with it, forming new interactions in the relationship. Emphasis on taking care of the spouse, identifying negative interaction cycles, and eliminating them in married life helps the couple to rebuild their relationship with their spouse and in the light of a healthy and effective relationship, forgive each other and be more grateful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional experience towards spouse
  • forgiveness
  • gratitude
  • Performance analysis psychotherapy
  • schema therapy