نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار گروه روان شناسی و مشاوره، واحد کرمانشاه‌، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

طلاق عاطفی نوعی جدایی است، زوجین زیر یک سقف با همدیگر زندگی می کنند اما عشقی ندارند و یکدیگر را تحمل می کنند. این پژوهش با هدف مدل‌یابی طلاق عاطفی بر اساس باورهای فراشناخت در افراد متقاضی طلاق با میانجی‌گری پردازش هیجانی و باورهای ناکارآمد ارتباطی انجام شد. روش تحقیق مطالعه حاضر از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان و مردان متقاضی طلاق مراجعه کننده به کلینیک‌ها و مراکز مشاوره خانواده در شهر اصفهان در سال 1400 بود. جهت تعیین حجم نمونه بر اساس دیدگاه کلاین (2010) در مدل‌های ساختاری حجم نمونه حداقل 200 نفر قابل دفاع است که در این راستا تعداد 226 نفر از زنان و مردان مراجعه‌کننده به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های باورهای فراشناختی ولز (۱۹۹۷) طلاق عاطفی گاتمن (2008) پردازش هیجانی باکر و همکاران (2010) و باورهای ناکارآمد ارتباطی ایدلسون و اپشتای (1981) پاسخ دادند. جهت تجربه و تحلیل داده‌ها از تحلیل مسیر در معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل استفاده شد. نتایج مسیرهای مستقیم نشان داد که باورهای فراشناختی و باورهای ارتباطی به طلاق عاطفی معنادار است (01/0>P)، این درحالی است که مسیر مستقیم پردازش هیجانی به طلاق عاطفی معنادار نمی‌باشد (05/0P>). همچنین مسیرهای غیر مستقیم نشان داد که باورهای ارتباطی زناشویی و پردازش هیجانی توانسته است نقش میانجی را در رابطه باورهای فراشناختی با طلاق عاطفی ایفا نماید. می‌توان نتیجهگیری کرد که باورهای فراشناختی از طریق باورهای ارتباطی زناشویی و پردازش هیجانی، طلاق عاطفی افراد متقاضی طلاق را پیش‌بینی کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modeling Emotional Divorce based on Metacognitive Beliefs in Divorce Applicants with the Mediation of Emotional Processing and Dysfunctional communication beliefs

نویسندگان [English]

  • Atefeh Zaker Esfahani 1
  • Mokhtar Arefi 1
  • Keivan Kakabaraee 1
  • Azita Chehri 2

1 Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Kermanshah Branch,Azad University, Kermanshah, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Psychology and Counseling, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

Emotional divorce is a kind of separation, couples live together under the same roof but do not have love and tolerate each other. This research was conducted with the aim of modeling emotional divorce based on metacognitive beliefs in divorce applicants with the mediation of emotional processing and ineffective communication beliefs. The research method of this study is descriptive-correlation type; The statistical population of the research included all women and men applying for divorce who referred to clinics and family counseling centers in Isfahan city in 2021. In order to determine the sample size, based on Klein's (2010) point of view, in structural models, the sample size is at least 200 people and 226 men and women who referred were selected using available sampling method, and responded to the metacognitive beliefs questionnaires of Wells (1997) Gutman's emotional divorce (2008) Bakker et al.'s emotional processing (2010) Idelson and Epstein's dysfunctional communication beliefs(1981), and path analysis was used in the analyzed structural equations. The results showed that direct paths of metacognitive beliefs and relational beliefs to emotional divorce are 0.22 and 0.21, respectively, which is significant at the 0.01 level (P<0.01), while the direct path of processing Emotion is not significant to emotional divorce (P>0.05). Also, the direct paths of metacognitive beliefs to emotional processing and communication beliefs are equal to 0.61 and 0.53, respectively, and are significant at the 0.01 level (P<0.01). The total coefficient of the path of metacognitive beliefs to emotional divorce is equal to 0.34, of which 0.10 is the contribution of the indirect coefficient and is significant at the 0.05 level (P<0.05). The results of direct paths showed that metacognitive beliefs and relational beliefs are significant to emotional divorce (P<0.01), while the direct path of emotional processing to emotional divorce is not significant (P>0.05). Also, the indirect paths showed that marital communication beliefs and emotional processing could play a mediating role in the relationship between metacognitive beliefs and emotional divorce. The fit indices of the assumed model are at the optimal and good level, which indicates the good fit of the model. The normalized chi-square value (CMIN/DF) is equal to 3.44 and since it is less than 5, it indicates the desirability of the proposed model. In this way, the proposed model fits with the desired model and ineffective communication and emotional processing beliefs have been able to play a mediating role in the relationship between metacognitive beliefs and emotional divorce. It can be concluded that metacognitive beliefs can predict the emotional divorce of divorce applicants through marital communication beliefs and emotional processing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metacognitive beliefs
  • dysfunctional beliefs
  • Emotional processing
  • emotional divorce