نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره خانواده، گروه مشاوره، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد شادگان، دانشگاه آزاد اسلامی، شادگان، ایران

4 استاد گروه روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه صمیمیت زناشویی و رضایت از زندگی با میانجی‌گری عشق، سازگاری زوجی و رضایت زناشویی در کارکنان دانشگاه‌های آزاد خوزستان انجام شد. جامعة آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان خوزستان در سال 1399 که در این سازمان‌ها مشغول به کار بودند که در نهایت 330 نفر به شیوة نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای انتخاب شدند. پرسشنامه‌ها از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام و واتس‌آپ در اختیار کارکنان قرار داده شد که در نهایت 298 پرسشنامه قابل تحلیل بود. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه صمیمیت زناشویی واکر و تامپسون،  پرسشنامه عشق هاتفیلد و رپسون، پرسشنامه سازگاری زوجی اسپینر، پرسشنامه رضایت زناشویی بلوم و محرابیان و پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و همکاران بود. تحلیل‌ها با کمک روش الگویابی معادلات ساختاری و استفاده از نرم‌افزار SPSS و AMOS ویراست 24 انجام شد.. نتایج نشان دادند که الگوی پیشنهادی از برازش نسبتاً خوبی با داده‌ها برخوردار بود. نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنی‌دار صمیمت زناشویی به عشق، سازگاری زوجی، رضایت زناشویی و رضایت از زندگی؛ همچنین تأثیر مثبت و معنی‌دار عشق به رضایت از زندگی، سازگاری زوجی به رضایت از زندگی و رضایت زناشویی به رضایت از زندگی بود. علاوه بر این، نتایج مسیرهای غیرمستقیم نیز نشان داد که صمیمت زناشویی از طریق عشق، سازگاری زوجی و رضایت زناشویی بر رضایت از زندگی اثر مثبت دارد (001/0p<). با توجه به نتایج به دست‌آمده صمیمت زناشویی به واسطه عشق، سازگاری زوجی و رضایت زناشویی منجر به افزایش رضایت از زندگی بین زوجین می‌شود. لذا شناخت و بررسی عواملی که سبب قوام و استحکام خانواده می‌گردد، می‌تواند گام مفید در راستای افزایش ثبات زندگی زناشویی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Marital Intimacy on Life Satisfaction with Mediating Love, Marital Compatibility, and Marital Satisfaction in the Employees Pepole

نویسندگان [English]

  • Shahroei Shahriar 1
  • kobra kazemianmoghadam 2
  • Ali Khalfi 3
  • Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand, 4

1 PhD Student in Family Counseling, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran

3 Assistant Professor, Department of Primary Education, Shadegan Branch, Islamic Azad University, Shadegan, Iran

4 Professor,Department of Psychology Shahid Chamran University Ahvaz, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Introduction
To continue the marriage, marital intimacy is essential. Intimacy is very important for a healthy relationship.This study examined the effect of marital intimacy on life satisfaction with the mediation of love, compatibility test, and marital satisfaction in Khuzestan University staff.
Method
The aim of the present study is applied research and correlational data collection was done through structural equation modeling. The population includes all employees of Islamic Azad University in Khuzestan province in 1399 these organizations were working at the end of the 17th Islamic Azad University in Khuzestan province, eight Islamic Azad University were randomly selected from each university staff Faculty of Humanities of University, where selected. To test the hypothesis of the study, 330 people were chosen to stage the random sampling method. The questionnaire for the current conditions and limits for transportation and communication about the disease, corona sampling, and Running the Internet (social networks such as cable and WhatsApp) were distributed and 308 were returned, finally, that after removing the questionnaire and also threw incomplete data, about 10 questionnaires, 298 questionnaires were analyzed (questionnaire return rate of 0.80 percent). Instruments included were a questionnaire on marital intimacy by Walker and Thompson (1983), a questionnaire by Hatfield and Rpsvn Love (1993), Spinner Inventory Adjustment Couple (1976), Bloom and Mehrabian Marital Satisfaction (1999) and Diener et al. Life Satisfaction (1985). Analysis with the help of structural equation modeling was performed using SPSS and AMOS-24. In the present study questionnaires to assess the reliability of marital intimacy, love, compatibility of couples, marital satisfaction, and life satisfaction Cronbach's alpha was used, and its value, respectively, 0.93, 0.91, 0.92, 0.59, and 0.64 respectively.
Results
The results showed that the proposed model was fitted to the data. The results showed a positive and significant effect of marital intimacy on love, compatibility of couples, marital satisfaction, and life satisfaction; Love also had positive and significant effects on life satisfaction, life satisfaction, and marital satisfaction compatibility test to the satisfaction of life. In addition, the results also showed that indirect routes to marital intimacy through love, compatibility of couples, and marital satisfaction have a positive effect on life satisfaction.
Discussion
Intimacy with the spouse, dependence, sharing ideas, joint activities, are the characteristics of an intimate couple. Therefore, love, marital adjustment, and life satisfaction can be higher in couples who have a higher degree of intimacy. In fact, couples who have more intimacy are more capable of facing problems and changes related to their relationship, and as a result, they experience more love between them, higher marital compatibility, and more marital satisfaction. Therefore, marital intimacy through love, marital compatibility, and marital satisfaction leads to increased life satisfaction between couples. Accordingly, recognizing and examining the factors that cause the stability and strength of the family, can be a useful step towards increasing the stability of married life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • couple compatibility
  • marital intimacy
  • marital satisfaction
  • life satisfaction
  • love
Alfasi, Y., Gramzow, R. H., & Carnelly, K. B. (2010). Adult attachment patterns and stability in esteem for romantic partners. Personality and Individual Difference, 48(5), 607-611.
Aliakbari Dehkordi, M., Mohammadi, A., Alipor, A., & Mohtashami, T. (2012). The effect of cognitive-behavioral therapy on increasing marital adjustment domains in patients with vaginismus. Biannual Journal of Applied Counseling, 2(1), 49-62. [Persian]
Alizadeh, N., & Kouroshnia, M. (2018). Predicting marital commitment based on satisfying the needs of marital intimacy. Master Thesis, Clinical Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, Marvdasht. [Persian]
Alizadeh, R., & Esmaeili Shad, B. (2019). Investigating the relationship between ethical foundations and life satisfaction of female employees with mediating role of religious attitude and social behavior. Scientific Journal of Social Psychology, 7(52), 51-64. [Persian]
Argyle, M. (1987). The psychology of happiness. Methuen.
Babaei, R., Yazdi, M., & Qasemzadeh S. (2019). predicting marital satisfaction based on perceived support, emotional distress, and intimacy. Nurse and Physician in War, 60 (18), 52-41. [Persian]
Besharat, M., & Rafiezadeh, B. (2021). Prediction of sexual satisfaction and marital adjustment levels according to job variables, commitment, intimacy, and sexual knowledge and attitude. Journal of Family Psychology, 3(1), 31-46. [Persian]
Bilal, A., & Rasool, S. (2020). Marital satisfaction and satisfaction with life: Mediating role of sexual satisfaction in married women. Journal of Psychosexual Health, 2, 77-86.
Blais, M. R., Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., & Brière, N. M. (1989). L'échelle de satisfaction de vie: Validation canadienne-française du Satisfaction with Life Scale. The satisfaction scale: Canadian-French validation of the Satisfaction with Life Scale. Canadian Journal of Behavioural Science / Revue canadienne des sciences du comportement, 21(2), 210-223. 
Blum, J. S., & Mehrabian, A. (1999). Personality and temperament correlates of marital satisfaction. Journal of Personality, 67, 93-125.
Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 71-75.
Etemadi, A., Nawabi Nejad, S, Ahmadi, A., & Farzad, W. (2007). the effect of couple therapy by imagotherapy on increasing the intimacy of couples referring to counseling centers in isfahan. Journal of Psychotherapy News, 5(19), 22-9. [Persian]
Garson, G. D. (2007). Testing of assumptions. [Online monograph], http://www2.chass.
ncsu.edu/garson/pa765/assumpt.htm.
Ghamari Givi, H., Mojarad, A., Mojarad, A., & Taher, M. (2018). Predicting marital adjustment based on couples' emotional creativity. The First National Conference on Social Injuries, May 11, 2017, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil. [Persian]
Goudarzi, M., Shiri, F., & Mahmoudi, B. (2019). Effectiveness of cognitive-behavioral family therapy on parent-child conflicts and marital conflict. Journal of Applied Psychology, 12(4), 531-551. [Persian]
Hatfield, E., & Rapson, R. L. (1993). Love, sex, and intimacy: Their psychology, biology, and history. New York: HarperCollins College Publishers.
Hatfield, E., Bensman, L., & Rapson, R. L. (2012). Love and intimacy. In V. S. Ramachandran (Ed.), Encyclopedia of human behavior (pp. 550-556). New York: Academic Press.
Heydarnia, A., Nazari, A., & Soleimanian, A. (2014). The effectiveness of prevention and relationship enhancement program (PREP) on marital intimacy. Clinical Psychology Studies, 4(15), 61-78. [Persian]
Kamali, Z., Allahyar, N., Ostovar, S., Alhabshi, S. M. S., & Griffiths, M. D. (2020). Factors that influence marital intimacy: A qualitative analysis of iranian married couples. Cogent Psychology, 7(1), 1771118.
Kardan-Souraki, M., Hamzehgardeshi, Z., Asadpour, I., Mohammadpour, R. A., & Khani, S. (2016). A review of marital intimacy-enhancing interventions among married individuals. Global Journal of Health Scince, 8(8), 74-93.
Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (2020). Research on marital satisfaction and stability in the 2010s: Challenging conventional wisdom. Journal of Marriage and Family, 82(1), 100-116.‌
Kazemian, S., Bagheri Zadeh, Q., Bahmani, N., Khalili, Sh., Bagheri zadeh L., Abolfathi M. (2015). determining the effectiveness of short-term self-regulatory couple therapy on increasing marital intimacy of infertile couples. The Gift of Knowledge, 18(5), 368-375. [Persian]
Khalfi, A. (2018). Designing and testing a model of some antecedents and consequences of love and marital satisfaction in education staff of Ahvaz city. PhD Thesis in Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz. [Persian]
Khalfi, A., & Neshati, S. (2016). Investigating the relationship between physical attractiveness and love and marital satisfaction by considering the moderating effect of masculinity-femininity scale among married staff of Sinai Hospital in Ahvaz. National Conference on Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University of Shadegan. [Persian]
Laser-Maira, J. A., & Nicotera, N. (2019). Innovative skills to increase cohesion and communication in couples. Oxford University Press.
Lemieax, R., & Hale, J. L. (2000). Intimacy, pasio and commitment among married individuals: Further testing of the triangular theory of love. Psychological Reports, 87, 94-98.
Mansoori, Z., Bagheri, F., Dortaj, F., & Abolmaali, K. (2021). presenting a structural model for predicting marital intimacy based on attachment styles mediated by the lovemaking commitment component in married students. Journal of Psychological Sciences, 19(85), 90-81. [Persian]
Martínez-Pampliega, A., Merino, L., Iriarte, L., & Olson, D. H. (2017). Psychometric properties of the Spanish version of the Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale IV. Psicothema, 29(3), 414-420.
Mehdipour Bazkiaei, M., & Sedaghatifard, M. (2016). investigating the relationship between marital satisfaction and couple intimacy with adjustment at home. Journal of Cognitive Analytical Psychology, 6(22), 31-21. [Persian]
Milek, A., Butler, E. A., & Bodenmann, G. (2015). The interplay of couple’s shared time, women’s intimacy, and intradyadic stress. Journal of Family Psychology, 29(6), 831.
Mohammadi, S., & Makoundi, B. (2014). Relationship between marital satisfaction and quality of life with life satisfaction of married students of Khuzestan University of Science and Research. International Conference on Humanities and Behavioral Studies. [Persian]
Movahedi, M., Movahedi, Y., & Karimenejad, K. (2015). The study of the relationship among marital satisfaction, intimacy and marital relationship quality in forgiving married. Family Counseling and Psychotherapy, 4(4), 633-652. [Persian]
Naderi, F., Heidari, A., & Hosseinzadeh Maleki, Z.(2009). Relationship between knowledge and sexual attitude, components of love and marital satisfaction with spousal abuse in married employees of government offices in ahvaz. Scientific Research Quarterly of Woman and Culture, 1(1), 28-45. [Persian]
Oraki, M., & Fard Aghayi, A. (2019). relationship between personality characteristics and stress with internet addiction and marital satisfaction in married women. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 6(4), 13-25. [Persian]
Rahimi, R., Arefi, M., & Moradizadeh, S. (2015). investigating the relationships between individual-family factors and marriage preference preferences with marital satisfaction of couples working in education. Women and Family Studies, 8(29), 71-53. [Persian]
Rajabi, Gh. (2010). factor structure of marital satisfaction scale in married employees of shahid chamran university. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 15(4), 358-351. [Persian]
Rasouli, A. (2017). Developing an indigenous model of family functioning based on the elements of hope, intimacy and marital conflict on women. Quarterly Journal of Women and Society, 7(27), 39-60. [Persian]
Rasti, M., Karimzadeh, M., & Rafiei Kiasari, M. (2015). Comparison of marital intimacy and positive thinking among fertile and infertile women. First National Conference on Sustainable Development in Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Studies. November 11, 2014, Center for Strategies for Achieving Sustainable Development and Mehr Arvand Higher Education Institute, Tehran. [Persian]
Saemi, H., Basharat, M. A., & AsgharnejadFarid, A. A.(2019) Predicting marital adjustment based on marital intimacy and emotional deficit regulate. Journal of Psychoscience. 18(78), 635-646. [Persian]
Sanai, B. (2001). Marriage: Motivations, precipices and its health. journal of educational research, Teacher Training University, 3, 43-19. [Persian]
Sayehmiri, K., Kareem, K. I., Abdi, K., Dalvand, S., & Gheshlagh, R. G. (2020). The relationship between personality traits and marital satisfaction: a systematic review and meta-analysis. BMC Psychology, 8(1), 1-8.
Seyyedhassantehrani, M., Kakabraei, K., & Amiri, H. (2021). Preparing the four-dimensional model of premarital consuling and its effects on awareness, acceptance, responsibility and marriage adjustment. Counseling Culture and Psycotherapy, 12(46), 23-52. [Persian]
Shaver, P. R., Morgan, H. J., & Wu, S. (1996). Is love a “basic” emotion? Personal Relationships, 3(1), 81-96.
Spanier, G. B. (1976). Measuring dyadic adjustment: new scales for assessing the quality of marriage and similar dyads. Journal of Marriage and the Family, 38(1), 15-28.
Stinson, M. A., Bermúdez, J. M., Gale, J., Lewis, D., Meyer, A. S., & Templeton, G. B. (2017). Marital satisfaction, conflict resolution styles, and religious attendance among latino couples: Using the actor–partner interdependence model. The Family Journal, 25(3), 215–223.
Taghiyar, Z., Pahlavanzade, F., & Refahi, C. (2018). Modeling of between marital commitment, lovemaking styles with marital intimacy in married couples regarding the role of sexual satisfaction as mediator. Women and Family Studies, 11(42), 91-104. [Persian]
Tavakol, Z., Nikbakht Nasrabadi, A., Behboodi Moghadam, Z., Salehiniya, H., & Rezaei, E. (2017). A review of the factors associated with marital satisfaction. Galen Medical Journal, 6(3), 197-207.
Walker, A. J., & Thompson, L. (1983). Intimacy and intergenerational aid and contact among mothers and daughters. Journal of Marriage and the Family, 45, 841-849.
Yoo, G., & Joo, S. (2021). Love for a marriage story: The association between love and marital satisfaction in middle adulthood. Journal of Child and Family Studies, 1, 1-12.
Zanganeh Motlagh, F., Bani Jamali, Sh., Ahadi, H., & Hatami, H. (2017). The effectiveness of couple therapy based on acceptance, commitment and emotion based on improving marital adjustment and commitment of couples. The Women and Families Cultural-Educational, 11(38), 49-70. [Persian]
Zare, B., & Safyari Jafarabad, H. (2015). The study of marital satisfaction and its determinants on married women and men in Tehran City. Women's Studies Sociological and Psychological, 13(1), 111-140. [Persian]