نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم تریتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز ، تبریز، ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه تبریز،تبریز، ایران

3 دانشیارگروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه تبریز،تبریز، ایران

4 دانشیارگروه علوم اعصاب شناختی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه تبریز،تبریز، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه سنجش اثربخشی رویکرد تدریس مغز محور بر انگیزه یادگیری به موضوع فیزیک در بین دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه است. در این پژوهش نیمه‌آزمایشی از طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری، شامل دانش‌آموزان دختر پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه شهر تاکستان بوده که ۵۰ نفر به‌صورت نمونه در دسترس از بین آنها انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش‌نامه انگیزش یادگیری نسبت به فیزیک، نوشته‌های روزانه و مصاحبه‌های ساختاریافته از دانش‌آموزان بود. پس از برگزاری پیش‌آزمون، گروه آزمایش به مدت هشت هفته به کمک روش مغز موضوع دینامیک ( قوانین نیوتن) را آموزش دیدند، و پس از پایان مداخله پس‌آزمون برگزار شد. از تحلیل کوواریانس، آزمون یومان - ویتنی، و کروکسال والیس برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها نشان داد دانش‌آموزان گروه آزمایش، انگیزه یادگیری بیشتری نسبت به گروه کنترل دارند و در خرده مقیاس‌های انگیزش درونی، هدف و خودکارآمدی شاهد برتری معناداری آنها بودیم، هر چند تفاوتی در میانگین خرده مقیاس خودمختاری و شغل وجود داشت، اما معنادار نبود. بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت آموزش مغز محور می‌تواند به‌عنوان مداخله‌ای مؤثر برای افزایش انگیزه نسبت به فیزیک مورداستفاده معلمان و مشاوران قرار گیرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of teaching based on the brain-centered approach on the motivation to learn physics

نویسندگان [English]

  • Nasrin Taheri Asghari 1
  • Shahram vahedi 2
  • Davoud Tahmasebzadeh sheikhlar 3
  • Kiumars Taghipour 3
  • Hasan Sabourimoghaddam 4

1 phd student in education psychology, faculty of education and psychology university of Tabriz, Tabriz, Iran

2 full professor in educational psychology, faculty of education and psychology,university of Tabriz,Tabriz.Iran

3 Asociate professor in educational psychology,faculty of education and psychology university of Tabriz, Tabriz,Iran

4 Asociate professor in Cognitive Neuroscience,faculty of education and psychology university of Tabriz, Tabriz,Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to measure the effectiveness of the brain-centered teaching approach on the motivation to learn physics among second year high school students. In this semi-experimental study, a pre-test-post-test design with a control group was used. The statistical population included female students of the twelfth grade of the second year of secondary school in the city of Takestan, and 50 people were selected from among them as an available sample. The research tools included a questionnaire on learning motivation towards physics, daily writings and structured interviews of students. First, the subjects of both groups were pre-tested, then the subjects of the experimental group were tested for eight weeks with the help of the brain-based method, the subject of dynamics (Newton's laws). were trained, while the control group was subjected to common training at school. After the end of the intervention on the experimental group, the subjects of both groups were evaluated by the post-test. With the help of SPSS software, analysis Covariance and U Mann Whitney and kruskal- wallis H test were used for data analysis. The findings of this research showed that the students of the experimental group have more motivation to learn than the control group and we saw their significant superiority in the subscales of internal motivation, goal and self-efficacy, although there was a difference in the mean of the autonomy and job subscales, but this difference It was not statistically significant. Also, three motivational patterns were identified after the intervention. The first pattern of students' parallel motivation compared to before the implementation of the experimental plan, the second pattern of students' motivation becoming positive after the experimental intervention, and the third pattern of students' motivation becoming negative after the experimental intervention. Based on the findings of the present research, it can be concluded that by spending enough time, brain-based education can be used as an effective intervention to increase the motivation towards physics used by teachers and counselors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Brain- based teaching approach"
  • Motivation"
  • " physics educatin"