نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان ، ایران

4 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

کیفیت‌زندگی‌کاری، فلسفه‌ای از علم‌مدیریت، با تاکید برافزایش شأن و منزلت نیروی‌‌انسانی و با هدف بهزیستی ‌روانشناختی و سلامت جسمی افراد به چگونگی ایجاد فرصت‌های رشد و پیشرفت برای زندگی با کیفیت را موردبررسی قرار می‌دهد. از همین رو پژوهش حاضر با هدف واکاوی کیفیت‌زندگی‌کاری کارکنان صنایع فولادی در ایران ، بر اساس روش‌کیفی انجام شد. به منظور شناسایی عوامل موثر بر کیفیت‌زندگی‌کاری کارکنان صنایع‌فولادی و ارائه راهبردها و پیامدهای بهبود شرایط، با روش نمونه‌گیری هدفمند(گلوله‌برفی) و معیار اشباع نظری، 18 نفر از کارکنان، کارشناسان و مدیران شرکت فولاد مبارکه و 7 نفر از متخصصان دانشگاهی مورد مصاحبه قرار گرفتتند. تحلیل داده‌ها بر اساس رویکرد داده‌بنیاد وکدگذاری سه‌مرحله‌ای کوربین و استراوس(1990) بود. یافته‌ها نشان‌داد عوامل علی موثر بر کیفیت‌زندگی‌کاری کارکنان شرکت فولاد مبارکه شامل 5 مقوله مسائل فردی، تعادل توازن مسئولیت‌های کاری و زندگی، مسائل مدیریتی، عدالت‌سازمانی و محیط کاری می‌باشد که برای کلیه مقولات، راهبردهای موثر ارائه شد. بدون شک توجه به عوامل موثر بر کیفیت‌زندگی‌ کارکنان صنایع موجب ارتقاءبهره‌وری و جذب منابع‌انسانی مستعد می‌شود که کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری در سازمان، پیامد آن خواهد بود. همچنین شناسایی عوامل مخرب، مدیران را به سوی جستجوی راهکارهای موثر سوق می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a model for improving the quality of work life of Isfahan Mobarake Steel Company employees: a qualitative study

نویسندگان [English]

  • sayedhamidreza Shavaran 1
  • ahmad abedi 2
  • Bahar Rashidi 3
  • Seyed Hedayat Davarpanah 4

1 Faculty member, Educational sciences, University of Isfahan

2 2- Associate Professor, Department of Psychology, , Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 3- Ph. D Student, Department of Psychology, , Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran

4 Assistant Professor, Department of Education, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The quality of work life is a philosophy of management science, emphased on increasing the dignity of human and with the aim of psychological well-being and people's physical health in order to create opportunities for growth and development. The aim of this study was to investigate the quality of work life of steel industry employees in Iran, based on the qualitative method. In order to identify factors affecting the quality of life of steel industry employees and provide strategies and consequences. 18 employees, experts and managers of Mobarakeh Steel Company and 7 academic experts interviewed with the purposive sampling method and theoretical saturation criteria. The results showed that the causal factors affecting the quality of work life include 5 categories of personal issues, work-life balance and responsibilities, management issues, organizational justice, and the work environment. Effective strategies were presented for all categories. The results indicate that undoubtedly, paying attention to factors affecting the quality of life of workers will increase productivity and attract talented humans, reducing costs and increasing profitability. Also, identifying destructive factors leads managers to search for effective solutions.
The quality of work life is a philosophy of management science, emphased on increasing the dignity of human and with the aim of psychological well-being and people's physical health in order to create opportunities for growth and development. The aim of this study was to investigate the quality of work life of steel industry employees in Iran, based on the qualitative method. In order to identify factors affecting the quality of life of steel industry employees and provide strategies and consequences. 18 employees, experts and managers of Mobarakeh Steel Company and 7 academic experts interviewed with the purposive sampling method and theoretical saturation criteria. The results showed that the causal factors affecting the quality of work life include 5 categories of personal issues, work-life balance and responsibilities, management issues, organizational justice, and the work environment. Effective strategies were presented for all categories. The results indicate that undoubtedly, paying attention to factors affecting the quality of life of workers will increase productivity and attract talented humans, reducing costs and increasing profitability. Also, identifying destructive factors leads managers to search for effective solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of life
  • Quality of Work Life
  • Isfahan Mobarake Steel Company
  • Qualitative Study