نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 استاد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 دانشیار روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

4 استادیار روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی حوزه‌های اثربخش مداخلات آموزشی-درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب بر مدیریت رفتار فردی در مطالعات گذشته و بر اساس مرور نظام‌مند انجام شد. جستجوی سوابق پژوهشی با استفاده از پایگاه‌های الکترونیکی متعدد داخلی، با استفاده از کلیدواژه-های: تئوری انتخاب، ویلیام گلسر یا ویلیام گلاسر، واقعیت‌درمانی، واقعیت‌درمانی گروهی، مدرسه‌کیفی یا مدارس‌کیفی، مدرسه گلسری یا مدارس گلسری، مدیریت راهبرانه، فرزندپروری مسالمت‌آمیز، فرزندپروری مبتنی بر تئوری انتخاب، تربیت فرزند بر اساس تئوری انتخاب و روانشناسی کنترل درونی انجام شد. محتوای مقالات بعد از استخراج، با چک‌لیست prisma مورد ارزیابی کیفی قرارگرفته و جهت بررسی داده‌ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد. پس از جستجو و ارزیابی مطالعات، تحلیل نهایی بر روی 53 پژوهش با 62 متغیر مورد بررسی انجام گرفت. بیشترین پژوهش‌ها به ترتیب شامل حوزه‌های مهارت‌های فردی و اجتماعی با 16پژوهش، روابط بین‌فردی با 15پژوهش، اختلالات هیجانی-خلقی با 15پژوهش، اختلالات مخرب رفتاری با 10 پژوهش، و حوزه تعلل‌ورزی با 6 پژوهش بودند. یافته‌ها نشان داد که حوزه‌های اثربخش مداخلات آموزشی-درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب در 5 طبقه اختلالات هیجانی-خلقی، اختلالات مخرب رفتاری، تعلل‌ورزی، روابط بین فردی و مهارت‌های فردی و اجتماعی جای می‌گیرند. نتایج این مطالعه می‌تواند به عنوان یک جمع‌بندی به روشن شدن هر چه بیشتر حوزه‌های اثربخش تئوری انتخاب بر مدیریت رفتار فردی کمک کرده و یک نقشه جامع برای انجام مطالعات به صورت منسجم‌تر و با کیفیت‌تر برای پژوهشگران در تحقیقات آتی فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Systematic review of effective areas of educational-therapeutic interventions based on choice theory on individual behavior management

نویسندگان [English]

  • moslem amiri 1
  • Javad Mesrabadi 2
  • Abolfazl Farid 3
  • Siavash Sheikhalizadeh 4

1 Phd Student of Educational Psychology ,Shahid Madani University of Azarbaijan

2 Professor of Educational Psychology, Shahid Madani University of Azarbaijan

3 Associate Professor of Educational Psychology, Shahid Madani University of Azarbaijan

4 Assistant Professor of Educational Psychology, Shahid Madani University of Azarbaijan

چکیده [English]

Introduction
Behavioral problems can be investigated in different areas of communication and each of the behavioral challenges in this of fields shows that it is necessary for psychological programs and interventions to pay attention to the optimal management of individual behavior in order to prevent and reduce existing harms. Therefore the aim of this study was to identify the effective domains of educational-therapeutic interventions based on choice theory on the management of individual behavior in previous studies and based on a systematic review.

Method
Search for research records was done using numerous internal electronic databases, using the keywords: choice theory, william glasser, reality therapy, group reality therapy, quality school or quality schools, glasser school or glasser schools, lead management, peaceful parenting, parenting based on choice theory and psychology of internal control. After extraction, the content of the articles was qualitatively evaluated with the PRISMA checklist and content analysis method was used to review the data. After searching and evaluating the studies, the final analysis was performed on 53 studies with 62 variables.

Results
Results showed that effective domains of educational-therapeutic interventions based on choice theory fall into 5 categories: emotional-mood disorders, destructive behavioral disorders, procrastination, interpersonal relationships and individual and social skills. Most of the primary researches conducted in this research in the field of behavior management from the perspective of selection theory, respectively, include the field of personal and social skills with 16 studies, the field of interpersonal relations with 15 studies, the field of emotional-mood disorders with 15 studies, and the field of destructive behavioral disorders. with 10 researches, and the field of meditation with 6 researches.

Discussion
In the general explanation of the findings, it can be said that the selection theory is regulated in such a way that it is useful and usable for therapists, counselors, teachers, trainers and other people involved in education and guidance people. Based on the teachings of this theory, people realize that acting on new, effective and responsible choices enables them to discover and experience a life full of healthy and harmless creativity. The results of this study can be used as a summary to clarify as much as possible the effective domains of choice theory on the management of individual behavior and a comprehensive map for conducting studies more coherently and with better quality for researchers in provide future research.In fact, the findings of the present study can be a summary of the studies done and these classes were considered as the result of re-analysis of the data with a different perspective. Therefore, the basics of choice theory can be used as educational and therapeutic interventions in the counseling centers of schools and universities, family and couple training workshops, organizational management and individual and clinical counseling in order to manage individual behavior and Used to improve interpersonal relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavior management
  • Choice theory
  • Educational-therapeutic interventions
  • Systematic review