نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کاندیدای دکتری مشاوره، گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران

3 علوم تربیتی و روانشناسی ، گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی سازگاری اجتماعی در سالمندان براساس تحمل پریشانی، تنظیم هیجان و حمایت اجتماعی ادراک شده انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضرکلیه سالمندان شهر اهواز در بازه زمانی آبان ماه 1400 تا آذرماه 1400 در محدوده سنی 57 تا 74 سال بودند. نمونه پژوهش حاضر شامل 296 نفر از سالمندان شهر اهواز بودند. اطلاعات به وسیله پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل (1962)، تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (2005)، تنظیم هیجان گراس و جان (2003) و حمایت اجتماعی (زیمت، 1988) گردآوری شد. داده‏ها با استفاده از روش‏های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه) تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین تحمل پریشانی، تنظیم هیجان و حمایت اجتماعی ادراک شده با سازگاری اجتماعی ارتباط مستقیم وجود دارد (05/0>p). راهبردهای تنظیم هیجان، تحمل پریشانی و حمایت اجتماعی ادراک شده در سالمندان می‌تواند ظرفیت سازگاری اجتماعی را در آنها تغییر داده و بدین‌ترتیب سلامت روان آنها را تحت تأثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Predict of Social Adjustment in the Elderly based on Distress Tolerance, Emotion Regulation and Perceived Social Support

نویسندگان [English]

  • Abdolbaset Mahmoudpour 1
  • Fatemeh Alkasir 2
  • soliman ahmadboukani 3

1 PhD Candidate of Counseling, Department of Counseling, Faculty of psychology and educational sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran. Iran

2 MA of family Counselling, Department of Counseling, Faculty of psychology and educational sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran. Iran

3 .Ph.D. in Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Iran. Ardabil

چکیده [English]

Introduction: elderly has been a major issue for experts, policymakers, and even the general public in recent years. The aim of this study was to predict social adjustment in the elderly based on distress tolerance, emotion regulation and perceived social support.
Methods: The statistical population of the present study was all the elderly in Ahvaz in the period of November 1400 to December 1400 in the age range of 57 to 74 years. Data were collected using the Bell Social Adjustment Questionnaire (1962), Simmons & Gahr (2005) Distress Tolerance, Gross & John Emotion Regulation (2003), and Social Support (Zimmet, 1988). Data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis).
Results: The results showed that there is a direct relationship between anxiety tolerance, emotion regulation and perceived social support with social adjustment (p <0.05). The adjusted R square value was equal to 0.416, which showed that the variables of distress tolerance, emotion regulation, and perceived social support explained 41.6% of the variance of social adjustment. The findings of the present study indicate the importance of the variables of anxiety tolerance, emotion regulation and perceived social support in explaining social adjustment in the elderly. Discussion: Therefore, it is recommended to train for stress tolerance, emotion regulation, providing adequate support from family and important people in life, and developing the dimensions of adjustment in the elderly.
Conclusion: Emotion regulation strategies, distress tolerance and perceived social support in the elderly can change their social adjustment capacity and thus affect their mental health. From a fundamental point of view, the research of the current research can be considered as a main factor in explaining social adaptation, and at the practical level, for more adaptation in the elderly, emotion regulation strategies, distress tolerance, and social support are considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Adjustment
  • Distress Tolerance
  • Emotion Regulation and Perceived Social Support
  • elderly