نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ایران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی برازش یک مدل مفهومی از رابطه میان ذهن‌آگاهی با فرسودگی شغلی و بهزیستی روانشناختی با میانجی‌گری استرس شغلی در کارکنان شرکت بهره‌برداری مس درآلو استان کرمان انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل 300 نفر از کارکنان شرکت بهره‌برداری مس درآلو است که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و در نهایت 210 پرسشنامه به‌شکل صحیح تکمیل و داده‌های حاصل از آنها در تحلیل استفاده شد. جهت سنجش متغیر‌های مورد مطالعه از پرسشنامۀ ذهن‌آگاهی فرایبورگ (فرم کوتاه) طراحی‌شده توسط ولک و همکارانش، پرسشنامۀ استرس شغلی HSE طراحی‌شده توسط کازین و همکارانش، پرسشنامۀ فرسودگی شغلی مسلش و جکسون و مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف (فرم کوتاه) استفاده گردید. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با روش الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم‌افزار SPSS و AMOS ویراست 24 انجام شد. همچنین مسیرهای غیر مستقیم توسط روش بوت استراپ مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌ها نشان دادند که الگوی پیشنهادی پس از اصلاح از برازش مناسبی با داده‌ها برخوردار است. تحلیل داده‌ها نشان داد که مسیرهای مستقیم از ذهن‌آگاهی به فرسودگی شغلی و از ذهن‌آگاهی به بهزیستی روانشناختی معنی‌دار نیستند و تمام اثر ذهن‌آگاهی بر فرسودگی شغلی و بهزیستی روانشناختی از طریق استرس شغلی صورت می‌پذیرد. بنابراین مطابق نتایج به دست آمده از طریق داده‌ها می‌توان چنین مطرح کرد که با افزایش سطح ذهن‌آگاهی افراد در سازمان می‌توان استرس شغلی آن‌ها را کاهش داد و متعاقباً به کاهش فرسودگی شغلی کارکنان و افزایش بهزیستی روانشناختی آن‌ها دست یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural Equation Modeling of mindfulness with job burnout and well-being Mediated by job stress

نویسندگان [English]

  • Hesam Soleimani 1
  • Nasrin Arshadi 2
  • Kioumars Beshlideh 3

1 Ph.D student of psychology, Department of psychology, Faculty of educational sciences and psychology, Shahid Chamran university of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Introduction
One of the most valuable resources of an organization for achieving goals and getting progressed is human power; Therefore, it can be said that the mental health of the employees of an organization is of special importance. With increasing emphasis on the mental health of employees and improving their work life for the progress and success of the organization, it is reasonable to pay special attention to the job burnout and well-being of employees, the factors affecting these two, and the methods of reducing burnout and increasing well-being. The purpose of this study was designing and testing a model of the relationship of mindfulness with job burnout and well-being mediated by work stress.

Method
The statistic population of the research was all the employees of the Dareh-Aloo Copper Industries of Kerman province. The sample consisted of 300 employees who were selected by simple random sampling method, that 210 members of sample filled the forms properly. The instruments were used include Freiburg Mindfulness Inventory (FMI), Health and Safety Executive (HSE) stress questionnaire, Psychological Well-being Scale and Burnout Inventory. Fitness of the proposed model was examined through structural equation modeling (SEM) and the mediating role of job stress was examined by boot-strap method, using SPSS-24 and AMOS-24 softwares.

Results
The indirect effects were tested using the bootstrap procedure. Findings indicated the proposed model after modifing fit the data properly. Results showed that the direct path of mindfulness to job burnout and mindfulness to well-being were not significant and confirmed all the direct effects of mindfulness on burnout and well-being were through job stress

Discussion
According to the results, it can be said that by increasing the level of mindfulness of the people in the organization can reduce their job stress and consequently reduce the burnout of employees and increase their well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness
  • Job stress
  • Job burnout
  • Well-being