نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی ، واحد سمنان ، دانشگاه اسلامی ،سمنان ، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی ، دانشگاه سمنان ،سمنان ، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی ، واحد سمنان ، دانشگاه اسلامی ،سمنان ، ایران

10.22055/psy.2023.41383.2886

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل علّی درگیری تحصیلی در بستر فضای مجازی بر مبنای دیدگاه‌های فراهیجانی والدین، الگوهای ارتباطی خانواده و هیجانات تحصیلی در دانش‌آموزان متوسطه دوم شهر تهران بود. لذا این پژوهش توصیفی - همبستگی است. ‬جامعه آماری پژوهش شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان متوسطه پایه‌ی دوم شهر تهران در سال 1400-1399 می‌باشند، که 400 دانش‌‌آموز بصورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه‌های الگوهای ارتباطی خانواده(RFCP)، درگیری تحصیلی(AES)، دیدگاه فراهیجانی والدین(SMEPS)، هیجان تحصیلی(AEQ-R) بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و مدل‌ابی معادلات ساختاری در نرم‌افزار آماری PLS smart استفاده شد. یافته‌ها نشان داد تغییرات متغیر هیجان‌های مثبت، هیجان‌های منفی، درگیری تحصیلی توسط متغیرهای الگوی ارتباطی گفت‌وشنود، الگوی ارتباطی همنوایی، دیدگاه فراهیجانی هدایت‌گری، دیدگاه فراهیجانی آگاهی، هیجان‌های مثبت و هیجان‌های منفی تبیین می‌شود و شاخص‌های گزارش شده بیانگر برازش مناسب مدل ساختاری پژوهش می‌باشد. پیشنهاد می‌شود که برنامه‌ریزان آموزشی از الگوی ساختاری ارائه شده جهت بهبود کیفیت یادگیری دانش‌اموزان بهره بگیرد.
واژه‌های‌ کلیدی: درگیری تحصیلی، فضای مجازی، دیدگاه‌های فراهیجانی والدین، الگوهای ارتباطی خانواده، هیجانات تحصیلی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Developing the causal model of students' academic engagement in cyberspace based on parent's meta-emotions, Family Communication Patterns and academic emotions

نویسندگان [English]

  • haleh badamian 1
  • Mohamad agha delavar pour 2
  • Nemat sotodeh Asl 3

1 PhD student in Psychology ، semnan Unit ،Islamic Azad University، ‏Semnan ،Iran

2 Assistant Professor ,Department of Psychology,Semnan Branch,Islamic Azad, University, ‏Semnan ،Iran.

3 Associate professor ,Department of Psychology,Semnan Branch, Islamic Azad University, ‏Semnan ,Iran.

چکیده [English]

Introduction
E-learning as an alternative for classical education in class, enables student to access information without time limitation and geographical limitations (Al-Samarai, 2016). Although e-learning, makes interaction and active learning possible, but one of the challenges e-learning confronts with them is the real level of learners' engagement in academic tasks and their real learning and academics achievement. Of course, from the start of e-learning formation, this issue has been a concern and also a constant contemplative question. But, in a recent year, by prevalence of coronavirus and thereby pervasiveness of e-learning, learners' academic engagement issue in online space has been questioned by custodians, parents, teachers, an all individuals involved in in education. So, the purpose of the present research is Developing the causal model of students' academic engagement in cyberspace based on parent's meta-emotions, Family Communication Patterns and academic emotions.
Method
Therefore, the type of research in this research is descriptive-correlation. The statistical population of the study includes all secondary school students in Tehran in 1300-1400, which according to Klein (2001) for each route can be selected 10-20 subjects, which according to the size of the population and the number of routes of the research model for research. The sample size is equal to 400 high school students, who were selected from the statistical population by available sampling. The instruments used were the Family Pattern Communication Questionnaire(RFCP), Rio & Tsang (AES), Swayne Bourne's Parents' Farahijani Perspective (SMEPS), Packran, Goetz, and Perry (2005). The obtained data were analyzed by structural equation method and PLS3 software.
Results
The results showed that 38% of the changes in the variables of positive emotions and 23% of negative emotions are explained by the variables of communicative communication pattern, conformity communication pattern, Farahijani perspective of leadership, Farahijani perspective of consciousness. Also, 47% of the changes in the academic engagement variable are explained by the variables of conversational communication pattern, conformity communication model, Farahjani perspective of leadership, Farahjani view of consciousness, positive emotions and negative emotions. The value of Q2 related to the structure of positive emotions, negative emotions and academic engagement is 0.32, 0.13 and 0.27, respectively, which indicates the proper fit of the structural model and confirms the proper fit of the structural model of the research.

Conclusion
From the results of the present study, it is concluded that the academic performance of students in the context of duct space depends on a set of internal and external factors and to address the challenges of e-learning, a set of these factors should be considered.

Keywords: Academic engagement, Cyberspace, parent's meta-emotions, Family Communication Patterns, academic emotions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic engagement
  • Cyberspace
  • parent's meta-emotions
  • Family Communication Patterns
  • academic emotions