نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

2 استاد بازنشسته، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

10.22055/psy.2009.18556

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی رابطه‌ی ساده و چندگانه‌ی خوداثربخشی، جایگاه مهار و تحمل ابهام با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز طراحی شده است. حجم نمونه‌ی این پژوهش 600 نفر بود، 400 آزمودنی به عنوان نمونه‌ی اصلی و 200 آزمودنی به عنوان نمونه‌ی بررسی روایی بودند، که به روش نمونه‌گیری ساده انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های توصیفی میانگین و انحراف معیار، ‌هم چنین از ضریب همبستگی ساده و رگرسیون چندگانه استفاده شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل آزمون‌های جهت‌گیری کارآفرینی،‌ سنجش صفات کارآفرینی، خوداثربخشی، ‌جایگاه مهار و تحمل ابهام است. کلیه‌ی آزمون‌های به کار برده شده در این پژوهش توسط پژوهشگران این پژوهش به فارسی برگردانده شد و ضرایب روایی و پایایی آن‌ها محاسبه گردید. این پژوهش 4 فرضیه‌ی اصلی دارد، ‌که روابط ساده و چندگانه‌ی بین متغیرهای خوداثربخشی، ‌جایگاه مهار و تحمل ابهام با کارآفرینی را در کل آزمودنی‌ها و آزمودنی‌های دختر و پسر به تفکیک مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج این پژوهش با یافته‌های پژوهش‌های انجام شده درخارج از کشور هماهنگ هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining simple and multiple relationships of self–efficacy, locus of control, tolerance of ambiguity with entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • masoud boroomand nasab 1
  • Hosein Shokrkon 2

1 Assistant Professor of Islamic Azad University, Dezful branch

2 Retired Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz

چکیده [English]

This study was aimed at examining simple and multiple relationships of self-efficacy, locus of control, tolerance (as potential antecedents of entrepreneurship) with entrepreneurship in students of Shahid Chamran University (Ahvaz, Iran). 600 subjects were randomly selected for this study. 400 subjects (200 women and 200 men) were tested for the hypotheses, and 200 subjects (100 women and 100 men) were tested for the scale validation phase. Subjects completed five scales: Entrepreneurial Attitude Orientation (EAO), Measuring Your Entrepreneurial Traits (MET), Entrepreneurial Self-Efficacy Questionnaire, The Scale of Tolerance-Intolerance Ambiguity, and the Locus of Control Scale. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression statistical methods. The overall results indicate that, all examined antecedents correlate highly and positively with students’ entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship
  • entrepreneur
  • self-efficacy
  • locus of control
  • tolerance of ambiguity
احمدپور داریانی، ‌محمود (1380)‌. کارآفرینی: ‌تعاریف، نظریات، ‌الگوها. تهران: ‌شرکت پردیس 57.
باورصاد، احمد (1377). ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش تحمل ابهام و بررسی رابطه آن با اضطراب، تیپ شخصیتی الف و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان چند مرکز پیش دانشگاهی خوزستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
براتی بختیاری، سیامک (1376). بررسی رابطه ساده و چندمتغیری خودکارآمدی، خودیابی و عزت نفس با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.
برومندنسب، ‌مسعود، ‌شکرکن،‌ حسین و نجاریان، ‌بهمن (1374). بررسی رابطه جایگاه مهار و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی دزفول. مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، ‌سال دوم، شماره‌های اول و دوم، ص‌ص 113- 93.
شکرکن، حسین، برومندنسب، ‌مسعود، نجاریان، ‌بهمن و شهنی‌ییلاق، منیجه (1381). بررسی رابطه ساده و چندگانه خلاقیت، انگیزه پیشرفت و عزت نفس با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال نهم، شماره 3 و 4، ص‌ص: 24-1.
سالارز، ام. اس.، تیونگ، اکو. ای. و دیاز، ‌پی. اج. مقدمه‌ای بر کارآفرینی.‌ ترجمه سیامک نطّاق (1380). سازمان ملی بهره‌وری ایران، تهران: انتشارات کوهسار.
صمدآقایی، جلیل (1378). سازمان‌های کارآفرین. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 Aviram, A. (2006). A study of factors that influence unemployed persons. Journal of Employment Counseling, 43 (4), 159-167.
Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. Englewood Cliffs, N. J: Prentice -hall.
Bandura, A. (1997). Self–efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
Begley, T. M., & Boyed, D. P. (1987). Psychological characteristics associated with performance in entrepreneurial firms and smaller businesses. Journal of Business Venturing 2(1), 79-93.
Beugelsdijk, S., & Noorderhaven, N. (2005). Personality characteristics of self–employed, an empirical study. Small Business Economics, 24, 159-167.
Boone, C., De Brabander, B., & Van Witteloostuijn, A. (1996). CEO locus of control and small firm performance: An integrative framework and empirical test. Journal of Management Studies, 33, 667-699.
Bonnett, C., & Furnham, A. (1991). Who wants to be an entrepreneur? A study of adolescents interested in a young enterprise schema. Journal of Economic Psychology, 12 (3), 465-478.
Brockhaus, R., & Horwitz, P. (1986). The psychology of the entrepreneur, In D. Sexton & R. Smilor (Eds.), The art and science of entrepreneurship. cambridge, mass: Ballinger.
Brockhaus, R., & Nord, W. (1979). An exploration of factors affecting the entrepreneurial decision: Personal characteristics vs. environmental conditions. Proceeding of the National Academy of Management.
Bunder, S. N. Y. (1962). Intolerance of ambiguity as a personality variable. Journal of Personality, 30, 29-50.
Carland, J. W, Hoy, F., Boulton, W. R., & Carland, J. A. C. (1984). Differentiating entrepreneurs from small business owners: a conceptualization. Academy of Management Review, 9, 354-359.
Chen C. C., Greene, P.G., & Crick, A. (1998). Does entrepreneurial self- efficacy distinguish entrepreneurs from, managers? Journal of Business Venturing, 13, 295-316.
De Noble, A. F., Jung. D. S., & Ehrlich, S. B. (2000). Entrepreneurial self-efficacy: The development of a measure and its relationship to entrepreneurial action. Retrieved from http://www.babson. Edu/ entrep.
Fry, F. (1993). Entrepreneurship: A planning approach. Englewood cliffs NJ: Prentice-Hall.
Gasse, Y. (1982). Elaboration on the psychology of the entrepreneur. in C., Kent, D. Sexton & K. Vesper (Eds.), Encyclopedia of Entrepreneurship: Theory practice, 18 (4), summer, 43-62.
Hisrich, R. D., & Peters, M. P. (1989). Entrepreneurship: starting, developing, and managing a new enterprise. Homewood, IL: BPI/ Irwin.
Jennings, R., Cox, C., & Cooper, C. (1994). Business elites. London: Rutledge.
Koen, P. A., Markman, G. D., Baron, R. A., & Reilly, R. (2001). Cognition and personalities as predictors of resource attainment among corporate entrepreneurs. Frontiers of entrepreneurship research. Welleslly, M A: Babson College.
Lumpkin, G. T., & Erdogan, B. (1999). If not entrepreneurship, can psychological characteristics predict entrepreneurial orientation? A pilot study. Working paper. University of Illinois at Chicago, Chicago, IL.
Luthans, F., & Stajkovic, A., & Ibrayeva, E. (2000). Environmental and psychological challenges facing entrepreneurship development in transitional economies, Journal of World Business, 35, 95-110.
Martin, M. J. C. (1984). Managing technological innovation and entrepreneurship. Reston publishing.
Martin, R., & Sum, W. (1992). Successful entrepreneurship in Hong Kong, Long Rang Planning, 25 (6), 87-93.
Mc Clelland, D. C. (1961). The achieving society. Princeton, N. J: D van Nostrand.
Mescon, T., & Stevens, G. E. (1982). Women as entrepreneurs: A preliminary study of female realtors in Arizona. Arizona Business, 29 (7), 9-13.
Mill, J. S. (1998). Principles of political economy with some of their applications.
Mitton, D. G. (1989). The complete entrepreneur. Entrepreneurship Theory and Practice, 13 (3), 9-20.
Nowicki, S., & Strickland, B. R. (1973). A locus of control scale for children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 40, 148-154.
Nwachukwn, O. C. (1995). CEO locus of control, strategic planning, differentiation, and small business performance: A test of path analytic model. Journal of Applied Business Research, 11, 9-19
Palmer, M. (1987). The application of psychological testing to entrepreneurial potential, In C. Baumback & J. Mancusol (Eds.), Entrepreneurship and venture management. Prentice – Hall  Inc.
Robinson, P. B., Stimpson, D. V. Huefner, J. C., & Hunt, H. K. (1991). An attitude approach to the prediction of entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, Summer, 13-31.
Shaver, K. G., & Scott, L. R. (1991). Person, Process, Choice: The psychology of new venture creation. Entrepreneurship Theory and Practice, 16 (winter): 23-45.
Stajkovic, A. D., & Luthans, F. (1998). Self- efficacy and work-related performance: A meta -analysis. Psychological Bulletin, 124, 240-261.
Timmons, J. A., Smollen, L. E., & Dingee, A. L. M. (1985). New venture creation. Homewood. I L: Richard D. Irwin.
Webster, S. (1986). Third new international dictionary. Cambridge. Chicago: Merriam Co.