نویسندگان

1 استاد بازنشسته، دانشکده علوم ‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران

2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده

3 استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم ‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

10.22055/psy.2009.18557

چکیده

در این پژوهش اثربخشی آموزش راه حل- محور به شیوه‌ی گروهی بر افزایش سازگاری زناشویی زوجین مراجعه کننده به شورای حل اختلاف شهر اهواز، مورد بررسی قرار گرفت. جامعه‌ی آماری کلیه‌ی زوجین مراجعه کننده به شورای حل اختلاف در سال 1386 می‌باشد. نمونه شامل 30 زوج بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی از میان 43 زوج داوطلب دریافت خدمات مشاوره‌ای انتخاب شده و در دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس سازگاری زناشویی اسپانیر می‌باشد. طرح پژوهش از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است که پس از انتخاب تصادفی گروه‌‌های آزمایشی و گواه، مداخله‌ی آزمایشی (آموزش راه حل- محور) بر روی گروه آزمایشی به مدت هفت جلسه‌ی نود دقیقه‌ای و یک بار در هفته اجرا گردید و پس از اتمام برنامه‌ی آموزشی از هر دو گروه، پس آزمون به عمل آمد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که روش آموزش راه حل- محور باعث افزایش سازگاری زناشویی زوجین گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of solution–focused training in group counseling on increasing marital adjustment

نویسندگان [English]

  • yousefali Attari 1
  • Kobra Mohammadi 2
  • Mhnaz Mehrabizadeh Honarmand 3

1 Retired Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University

2 M.A. in family counseling

3 Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz

چکیده [English]

The present research was conducted to investigate the effects of Solution–Focused therapy on marital adjustment and marital communication in couples referred to Ahvaz Counsel Centers for problem disclosure. The population included all couples referred to this counsel. The sample consisted of 30 couples (from 43 couples) who were selected randomly for this study. The instrument used in this study was Marital Adjustment Spanier Scale. The design of this study was pretest–post test with control group. For pretest, all subjects completed the scale, and then the experimental group received intervention (solution–focused training). At the post-test stage the two groups completed the scale again. The results of this study showed that Solution–Focused Training increased marital adjustment in experimental group, in comparison to control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital adjustment
  • solution–focused training
تایبر، ادوارد (1990). بچههای طلاق. ترجمه توراندخت تمدن (1377). تهران: انتشارات واحدی.
ثنائی‌ذاکر، باقر ( 1379). مقیاسهای سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.
حسین‌نژاد، محمود (1374). بررسی میزان ناسازگاری والدین کودکان عقب مانده ذهنی. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی.
دیبائیان، شهرزاد (1384). میزان اثربخشی آموزش راه حل محور بر افزایش رضایت زناشویی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علامه طباطبایی.
سلیمانیان، علی‌اکبر (1373). بررسی تفکرات غیرمنطقی بر اساس رویکرد شناختی و نارضایتی زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه تربیت معلم.
مهدویان، فاطمه (1376). بررسی تأثیر آموزش ارتباط بر رضایتمندی زناشویی و سلامت روانی. پایان نامه کارشناسی ارشد. انستیتو روانپزشکی، دانشگاه تهران.
نظری، علی‌محمد (1383). بررسی و مقایسه تأثیر برنامه غنیسازی ارتباط و مشاوره راه حل محور بر رضایت زناشویی زوجین شاغل. پایان نامه دکتری مشاوره، دانشگاه تربیت معلم تهران.
Beck, A. T. (1991). Cognitive therapy of adjustment. New York: Haworth Press.
Cookburn, J. T., Thomas, F. N., & Cookburn, O. J. (1997). Solution – focused therapy and psychotherapy adjustment to orthopaedic rehabilitation in a work hardening program. Journal of Occupational Rehabilitation, 7 (2), 97-106.
Cornelius, Tara, Alessi & Galen (2007). Behavioral and Physiological of Communication Training. 69 (2), 608-620.
De Jong, P., & berg, I. K. (1998). Interviewing for solution. Pacific Grove, Ca: Brooks/Cole.
De Shazer, S. (1985). Keys to solution in brief therapy. New York: Norton.
De Shazer, S. (1991). Putting difference to work. New York: Norton.
De Shazer, S. (1994). Words use originally magic. New York: Norton.
Dryden, W. (1984). Rational emotive therapy fundamentals and innovations. London: Croomhelm.
Eakes, G., Walsh, S., Markowksi, M., Cain, H., & Watson. M. (1997). Family cantered brief solution – focused therapy with chronic schizophrenia: A pilot study. Journal of Family Therapy, 19, 145-148.
Johnson, S., & Lebow, J. (2000). The "coming of age" of couple therapy: A decade of review. Journal of Marital and Family Therapy, 26, 23- 38.
Lipchik, E. (1994). The rush to be brief. Family therapy networker, 34-39.
Odell, M., Butler, T. J., & Dielman, M. B. (2005). An exploratory study of clients’ experiences of therapeutic alliance and outcome in solution-focused marital therapy. Journal of Couple & Relationship Therapy, 4 (1), 1-20,
Mudd, J. (2000). Solution focused therapy and communication skills train and integrated approach to couples. Faculty of Virginia Polytechnic and State University.
Nelson, T. (2001). Solution focused couple group. Journal of Systemic Therapies, 5, 4-20.
Olson, D. H. Olson, A. K. (1997). Enrich Canada. Journal of Family Ministry, 11 (4), 28-53
Pinsot, W., & Wynne, L. (1995). The effectiveness of marital and family therapy [Special issue]. Journal of Marital and Family Therapy, 21, 321-331.
Russell, M. (2006). Equine Facilitated Couples Therapy and Solution Focused Couples Therapy: A Comparison Study. Prescott, Arizona
Spanier, G. (1986). Measuring a dyadic adjustment. Journal of Marriage and the Family, 29 (5), 35 -42.
Spanier, G. (1976). Measuring a dyadic adjustment: New scales for assessing the quality of marriage and similar dyads. Journal of Marriage and the Family, 38, 1, 15-26.
Wheeler, J. (2001). A Helping Hand: Solution-Focused Brief Therapy and Child and Adolescent Mental Health. Journal of Clinical Child Psychology and Psychiatry, 6 (2), 293–306.
Zimmeman, T. S., Prest, L. A., & Wetzel, B. E. (1997). Solution – focused parenting groups: An empirical study. Journal of Systemic Therapies, 19, 125-144.
Triantafillou, N. (1997). A solution-focused approach to mental health supervision. Journal of Systemic Therapies, 16 (4), 305-328.