نویسندگان

1 استاد بازنشسته، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران

2 دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران

10.22055/psy.2009.18560

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه هیجان‌خواهی، عزّت‌نفس، جوّ عاطفی خانواده و وضعیت اجتماعی-اقتصادی در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر اهواز انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه نوجوانان پسر بزهکار مستقر در کانون اصلاح و تربیت بود که از این جامعه نمونه‌ای به تعداد 92 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید. به علاوه، تعداد 94 نفر نوجوان غیر بزهکار برای مقایسه با نوجوانان بزهکار از نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر اهواز به صورت تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیّرهای تحقیق از آزمون‌های هیجان خواهی، عزّت نفس، جوّ عاطفی خانواده و وضعیت اجتماعی –اقتصادی با روایی و پایایی قابل قبول استفاده شد. به منظور مقایسه دو گروه نمونه در متغیّرهای مذکور از تحلیل واریانس چند متغیّری (MANOVA) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین دو گروه از لحاظ هیجان خواهی، عزّت نفس، جوّ عاطفی خانواده و وضعیت اجتماعی-اقتصادی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. هم‌چنین، نتایج نشان داد که دو گروه از لحاظ پنج خرده مقیاس از هشت خرده مقیاس جوّ عاطفی (تأیید کردن، تشویق، محبت، امنیت و اعتماد) تفاوت معنی‌دار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of sensation-seeking, self-esteem, affective family climate, and socio-economic status of juvenile delinquents and non-delinquents

نویسندگان [English]

  • Hossein Shokrkon 1
  • Abdul Kazem Neisi 2
  • Esfandiar Sepahvand 3

1 Emeritus Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University

2 Associate Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University

3 Master's student, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University

چکیده [English]

The purpose of this study was to compare juvenile delinquents and non-delinquents on the basis of sensation-seeking, self-esteem, affective family climate, and socio-economic status in Ahvaz. The statistical population of this research was all juvenile delinquents boys resident in Education and Modification Center. The sample consists of 92 juvenile delinquents boys who were selected randomly and 94 delinquents who were selected randomly from high schools, using stratified sampling. The scales used in this study were Sensation-Seeking Scale, Self-Esteem Questionnaire, Climate of Family Scale, and Socio-Economic Questionnaire. Multivariate and repeated measure analyses were used to compare two groups. The results indicated that there were significant differences between the tow groups on all dependent variables. The finding also revealed that there were significant differences between the two groups on three subscales of affective family climate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sensation-seeking
  • self-esteem
  • affective family climate
  • socio-economic status
  • delinquent
اتکینسون ریتال. ل، اتکینسون، ریچارد دومن و هیلگارد، ارنست. ر (1983). زمینه روانشناسی. ترجمه: محمدتقی براهنی، بهروز بیرشک، علی‌اکبر سیف، شکراله طریقتی، شهین علیایی زند، احمد محیط و مهدی محی‌الدین (1371). جلد اول. تهران: انتشارات رشد.
احدی، حسن (1371). بررسی عوامل روانی-اجتماعی دزدی و انحرافات جنسی در نوجوانان. مجله تربیت، سال هشتم، شماره 6.
پوت واین، دیوید و سامونز، آیدن (2002). روانشناسی و جرم. ترجمه: داوود نجفی توانا (1383). تهران نشر میزان.
پورعبدیان، شیما (1377). بررسی وضعیت اجتماعی-اقتصادی در نوجوانان بزهکار. پایان نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه تهران.
تنهایی، ابوافضل (1374). درآمدی بر مکاتب جامعهشناسی. تهران: انتشارات بدر.
حسینی، مهران (1382). رابطه هیجان‌خواهی، برون‌گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر تهران. مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی، دوره چهارم، شماره دوم.
شکرکن، حسین و نیسی، عبدالکاظم (1373). بررسی تأثیر عزّت نفس بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر و دختر نجف‌آباد. مجله علوم تربیتی و روانشناسی. دوره سوم، سال اول، شماره اول، تابستان 73.
قائمی، علی (1364). خانواده و تربیت کودک. تهران: انتشارات امیری.
کی‌نیا، مهدی (1374). روانشناسی جنایی. تهران: انتشارات رشد.
لهران‌پور، غلامعلی (1381). مقایسه عزّتنفس، جایگاه مهار و سبک اسنادی در نوجوانان پسر بزهکار و غیر بزهکار شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
موسوی شوشتری، مژگان (1381). بررسی رابطه جوّ عاطفی خانواده با سازگاری فردی-اجتماعی و عملکرد تحصیلی. مجله علوم تربیتی و روانشناسی. دوره سوم، سال نهم، شماره 3 و4، پاییز و زمستان 81.
ماسن، پاول. هنری کیگان، جروم هوستون، آلتا کارون و کانجر، جان جی وی (1984). رشد و شخصیت کودکان. ترجمه: مهشید یاسایی (1376). چاپ یازدهم. تهران: انتشارات کتاب ماد.
نوربها، رضا (1377). زمینه جرم شناسی. تهران. گنج دانش.
Chung, H. L., & Steinberg, L. (2006). Relations between neighborhood factors, parenting behaviors, peer deviance, and delinquency among serious juvenile offenders. Developmental Psychology, 42, 2, 319-331.
Clark, S. A., & Fridman (1987). Child development: Infancy through adolescence. U.S.A: John wiley and sons Inc.
Coopersmith. S. (1967). The Antecedents of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 95-167.
Gale, A. & Chapman, A. (1989). Psychology and Social problems: An introduction to applied psychology. New York. Jon Wiley and sons Inc.
Illingworth, R. (1986). The normal child (8th ed). U.K: Churchill Liring tone Ine.
Jennifer, L. & Patterson, C. J. (2006). Delinquency, victimization, and substance use among Adolescents with female same sex parents. Journal of Family Psychology, 20, 3, 526-530.
Klinteberg, B. A., Hum, K. & Schalling (1992). Personality and psychopathy of males with a history of early criminal behavior. European Journal of personality, 97, 245-266.
Michael, M. & Shaw, D. (2005). Sibling relationships as contexts for delinquency training in low- income family. Journal of Family Psychology, 19, 19, 592-600.
Mussen, P., & Conger, J. (1974). Child Development and Personality (4 rd ed). New York: Harper and Row.
Thao, N. L., & Stockdale, G. (2008). Acculturative Dissonance, Ethnic identity, and youth violence. Cultural Diversity and Ethnic minority Psychology, 14, 1, 1-9.
Zuckerman, M. (1994).  Behavioral expressions and biosocial bases of sensation seeking. Cambridge university press. In New York.
Zuckerman, M., Eysenck, S. L., & Eysenck, Hand. L. (1978). Sensation seeking In England and America cross-cultural, age and sex comparison. Journal of consulting and clinical Psychology, 40, 1, 139-149.