نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مازندران واحد بندپی و دانشجوی دکتری روان‌شناسی

2 استاد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز (نویسنده مسئول)

3 استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم ‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران

10.22055/psy.2009.18561

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه‌ی دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز دارای سبک‌های یادگیری متفاوت از لحاظ ویژگی‌های شخصیتی، انگیزه‌ی پیشرفت و عملکرد تحصیلی می‌باشد. روش پژوهش به کار رفته در این پژوهش از نوع علی پس از وقوع می‌باشد. نمونه‌ی تحقیق شامل 300 نفر از دانشجویان پسر ورودی سال تحصیلی 1382-1381 بودند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای استفاده شد. برای سنجش متغیرهای مورد نظر از پرسش‌نامه‌ها‌ی سبک‌های یادگیری (LSI)، آزمون شخصیتی نئو (NEO) و پرسش‌نامه‌ی انگیزه‌ی پیشرفت هرمانز (AMQ) استفاده شد. در این پژوهش معدل دانشجویان به عنوان ملاک عملکرد تحصیلی در نظر گرفته شد.  نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که، بین دانشجویان دارای سبک‌های یادگیری مختلف از لحاظ ویژگی‌های شخصیتی، انگیزه‌ی پیشرفت و عملکرد تحصیلی در سطح 05/0 تفاوت معنی‌دار وجود دارد. هم‌چنین، بین دانشجویان دارای سبک‌های یادگیری متفاوت از لحاظ ویژگی‌های شخصیتی برون‌گرایی، باز بودن به تجربه، توافق و وجدانی بودن تفاوت معنی‌دار وجود دارد، ولی بین دانشجویان دارای سبک‌های یادگیری متفاوت از لحاظ ویژگی شخصیتی روان نژندخویی تفاوت معنی‌دار مشاهده نشد. هم‌چنین، نتایج این پژوهش نشان داد که دانشجویان دارای سبک یادگیری انطباق یابنده بیش‌تر دارای ویژگی شخصیتی برون‌گرایی و وجدانی بودن، دانشجویان دارای سبک یادگیری واگرا بیش‌تر دارای ویژگی شخصیتی باز بودن به تجربه، دانشجویان دارای سبک یادگیری جذب کننده بیش‌تر دارای ویژگی شخصیتی توافق و وجدانی بودن می‌باشند. بالاخره، دانشجویان دارای سبک یادگیری هم‌گرا از انگیزه‌ی پیشرفت و عملکرد تحصیلی بالاتری برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The comparison of personality traits, achievement motivation and academic performance of male university students with different learning styles

نویسندگان [English]

  • Rajab Ali Mohammadzadeh Admolaie 1
  • Manijah Shehni Yailagh 2
  • Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand 3

1 Member of the academic faculty of Payam Noor University, Mazandaran, Bandapi branch and PhD student in psychology

2 استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University

چکیده [English]

The purpose of the present research was to compare four groups of Shahid Chamran University’s male students with different learning styles in terms of personality traits, achievement motivation and academic performance. To this end, 300 students were selected by multi-stage random sampling method, and the research questionnaires were completed by them. The results indicate that four groups of students with different learning styles were different, regarding to personality traits, achievement motivation and academic performance. Other findings showed that there were significant differences between four groups of students with different learning styles in terms of extraversion, openness to experience, agreeableness and conscientiousness, but in terms of neuroticism there was no difference between the different groups of students. In addition, students with accommodative learning style were more extraverted and open to experience than students with convergent learning style. Also, students with divergent learning style were higher in openness to experience, than students with convergent learning style, but also lower in assimilative learning style. Students with assimilative learning style were higher in agreeableness and conscientiousness than the convergent and divergent groups. More findings revealed that students with convergent learning style were higher in achievement motivation and academic performance than accommodative and divergent groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning style
  • personality traits (Big Five)
  • achievement motivation
  • academic performance
برومند نسب، مسعود (1381). بررسی رابطه ساده و چندگانه خلاقیت، انگیزه پیشرفت و عزت نفس با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. پایان نامه دوره دکتری روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
حقیقی، جمال، بهروزی، ناصر، شکرکن، حسین و مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز (1382). مقایسه ترکیب‌های مختلف هوش و خلاقیت از لحاظ ویژگی‌های شخصیتی در دانش‌آموزان سال اول دبیرستان‌های اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران. دوره سوم، سال دهم، شماره‌های 1 و 2.
رحمانی شمس، حسن (1378). مقایسه تیپهای شخصیتی و سبکهای یادگیری در چهار رشته پزشکی، فنی-مهندسی، هنر و علوم انسانی دانشجویان زن ومرد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
سیف، علی اکبر (1381). روانشناسی پرورشی، روانشناسی یادگیری و آموزش (چاپ سوم). تهران، انتشارات آگاه.
شکرکن، حسین. برومند نسب، مسعود، نجاریان، بهمن و شهنی‌ییلاق، منیجه (1381). بررسی رابطه ساده و چندگانه خلاقیت، انگیزه پیشرفت و عزت نفس با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران، دوره سوم، سال نهم، شماره‌های 3 و 4.
فیست، جس و فیست، جی. گریگوری (2002). نظریههای شخصیت. ترجمه‌ی یحیی سید محمدی (1386). تهران: چاپ دوم، انتشارات روان.
کورمن، ا. ک. (1977). روانشناسی صنعتی و سازمانی. ترجمه حسین شکرکن (1370). تهران: انتشارات رشد.
گیج و برلاینر (1992). روانشناسی تربیتی. ترجمه غلامرضا خوئی‌نژاد، جواد طهوریان، حسین لطف‌آبادی، محمدتقی منشی طوسی و محمد نظری‌نژاد (1374). چاپ اول، مشهد: انتشارات فردوسی.
منصوری، نغمه (1379). بررسی ارتباط ویژگیهای شخصیتی و سبکهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهراء.
هاشمیان، کیانوش (1377). نظریههای شخصیت و ارزیابی آن (اختلالات رفتاری و روان درمانی).تهران، مؤسسه‌ی فرهنگی انتشاراتی حیان.
Burton, L. J., & Nelson, L. J. (2006). The relationship between personality, approaches to learning and academic success in first-year. Higher Education Research and Development Society: www.Eprints.usq.edu.au. 
Busato, V. V., Prins, F. J., Elshout, J. J., & Hamaker, C. (1998). The relation between learning style, the big five personality traits and achievement motivation in higher education. Journal of Personality  and Individual Differences, 26, 129-140.
Busato, V. V., Prins, F. J., Elshot, J. J., & Hamaker, C. (1999). Intellectual ability, learning style, personality, achievement motivation and academic success of psychology student in higher education. Journal of Personality and Individual Differences, 29, 1057-1068.
 Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1990). Personality disorder and the five factor model of personality. Journal of Personality Disorder, 4, 362-377.
Cronwell, J., M., & Manferdo, P. A. (1994). Kolb's learning style the theory revisited. Journal of Educational and Psychological Measurement, 54 (2), 317-327.
Digman, J. M. (1990). Five robust trait dimensions: Development, stability and utility. Journal of Personality, 57, 195-214.
Dollinger, S. T., & Orf, L. A. (1991). Personality and performance in personality: Conscientiousness and openness. Journal of Research Personality, 57, 195-214.
Duff, A., Boyle, K., Dunleavy, K., & Ferguson, J. (2008). The relationship between personality, approach to learning and academic performance. Journal of Personality and Individual Differences, 44 (2), 532- 543.
 Furnham, A. (1992). Personality and learning style: A study of three instruments. Journal of Personality and Individual Differences, 13 (4), 429-738.
Furnham, A. (1996). The FIRO-B, the learning styles questionnaire and the five-factor model. Journal of Social Behavior and Personality, 11 (2), 285-299.
Hogan, J. (1989). Personality correlates of physical fitness. Journal of Personality and Social Psychology, 56, 284-288.
Jackson, C., & Lawty-Jones, M. (1996). Explaining the overlap between personality and learning styles. Journal of Personality and Individual Differences, 20 (3), 293-300.
Keefe, J. W. (1979). Learning style: An overview. In NASSP's Student learning styles: Diagnosing and prescribing programs (pp. 1-17). Reston, VA: National Association of Secondary School Principals. Retrieved from www.google.com.
Kolb, D. (1984). Experimental learning. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Kolb, D. (1985). The learning styles: Technical Manual. Boston: McBer
Layman, L., Cornwell. T., Williams, L., & Osborne, A. (2006). Personality types, learning styles, and an agile approach to software engineering education. K.3.2. [Computing Milieux]: Computing and Information Sciences Education – computer science education
Lynch, T. G., Woelfl, N. N., Steele, D. J., Hanssen, C. S. (1998). Learning style influences student examination performance. The American Journal of Surgery, 176, 62-63.
McCrae, R. R,. & Costa, P. T. (1987). Validation of the five factor model of personality across instruments and observers. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 81-90.
McCrae, R. R,. & Costa, P. T. (2004). A contemplated revision of NEO Five Factor Inventory. Journal of Personality and Individual Differences, 36, 578-596.
Othman, W., Sumarni, R., & Foong, L. (2007). The relationship between personality types, learning styles and problem solving spproach of technical and vocational education students. Faculty of Education, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 UTM, Skudai, Johor Darul Ta’zim, Malaysia. E-mail: widadothman@ oum.edu.my.
Tennant, M. (1997). Psychology and adult learning (2nd ed.). London: Routledge.
Willcoxson, L. (1995). Kolb's learning styles inventory: Review and further study of validity and reliability. British Journal of Educational Psychology, 66, 252-261.
Woolfolk, A. E. (1995). Education psychology. Boston: Prentice Hall/Allyn & Bacon.