نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خودشفقت‌ورزی و فرسودگی شغلی معلمان با سابقه بالای 10 سال با توجه به نقش واسطه‌ای تاب‌آوری انجام شد. این پژوهش که با روش همبستگی و از نوع مدل معادلات ساختاری انجام شد، نمونه‌ای به حجم 372 معلم با سابقه کاری بالای ده سال به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شد. برای جمع‌آوری اطلاعات مقیاس‌های خودشفقت‌ورزی نف، تاب‌‌آوری کانر و دیویدسون و فرسودگی شغلی مسلش و جکسون مورد استفاده قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری در نرم‌افزارهای SPSS-26 و AMOS-25 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان‌ داد که اثر مستقیم خودشفقت‌ورزی بر فرسودگی-شغلی (003/0>p، 27/0-=β) و اثر غیرمستقیم آن به واسطه تاب‌آوری (001/0>p، 28/0-=β) از نظر آماری معنادار هستند. تاب‌آوری نیز اثر مستقیم معناداری بر فرسودگی شغلی دارد (002/0>p، 43/0- =β). همچنین 42 درصد از واریانس فرسودگی‌شغلی بر اساس خودشفقت-ورزی و تاب‌آوری قابل تبیین است. با این تفاسیر خودشفقت‌ورزی می‌تواند یک متغیر مهم و مرتبط با فرسودگی شغلی باشد، زیرا به واسطه اثرگذاری بر تاب‌آوری فرد را توانمند می‌کند تا بتواند هنگام مواجه شدن با مشکلات و سختی‌های زندگی کنترل شرایط را در دست گیرد و بدون قضاوت خود، با مهربانی نسبت به خود و آگاهی کامل نسبت به جنبه‌های مختلف مشکل، آن را قبول می‌کند و جهت غلبه بر مشکل با آن رو به رو می‌شود و به این ترتیب از شدت فرسودگی شغلی بکاهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining the relationship between self-compassion and teachers' job burnout: the mediating role of resilience

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Nejati mehr 1
  • Mohammad saeid Abdekhodaei 2
  • Abbas Firoozabadi 3

1 Master of Arts in General Psychology , Department of Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

2 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Assistant professor of Psychology, Department of Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Introduction

Teaching is a job with a high level of stress, and stress is a normal emotional response to threatening events; But when stress becomes chronic, it becomes traumatic. Finally, the stress of the teaching job leads to experiencing severe anxiety, decreasing job satisfaction, leaving the job, and increasing burnout. Therefore, examining burnout and the factors that can affect its level and severity is of great importance. The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between self-compassion and burnout of teachers with more than ten years of experience, considering the mediating role of resilience.

Method

In this research, which was conducted by correlation method and structural equation model, a sample size of 372 teachers (220 men and 152 women( with more than ten years of work experience was selected by a multi-stage random sampling method. For data collection, the Neff self-compassion Scale, The Connor & Davidson Resilience Scale and The Maslach Burnout Inventory were applied. Data were analyzed using Pearson correlation method and structural equation modeling in SPSS-26 and AMOS-25 software.

Results

The findings of structural equation modeling showed that all paths are statistically significant. So that the direct effect of self-compassion on burnout (β=-0.27, p < 0.003) and its indirect effect through resilience (p < 0.001, β=-0.28) are statistically significant. Resilience also has a significant direct effect on burnout (p < 0.002, β = -0.43). Also, 42% of the variance of burnout can be explained based on self-compassion and resilience.

Conclusion

The findings showed that resilience plays a mediating role in the relationship between on self-compassion and burnout. There is a significant positive relationship between self-kindness, a sense of Common humanity and mindfulness with burnout, and there is a significant negative relationship between self-judgment, isolation, and over-identification with burnout. In explaining these findings, it should be stated that self-compassion originates from positive psychology, which believes that the level of psychological well-being should be improved through accepting abilities and improving them, so people who have high self-compassion, By taking serious care and attention to themselves and using compassionate guides, they help themselves to provide the means for their growth and development, which results in reducing negative mood and ultimately reducing the experience of burnout. With these interpretations, Self-compassion can be an important variable related to burnout, because it empowers a person to take control of the situation when faced with life's problems and hardships by influencing resilience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-compassion
  • resilience
  • burnout
  • teacher