نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی بندرگز، گلستان، ایران.

10.22055/psy.2022.39028.2754

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر میزان افسردگی و دردهای مزمن در زنان مورد همسرآزاری شهرستان گرگان بود. این پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. حجم نمونه شامل 30 نفر بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند، انتخاب شدند، از این تعداد، 10 نفر به گروه آزمایش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، 10 نفر به گروه آزمایش ذهن‌آگاهی و 10 نفر به گروه گواه به صورت تصادفی ساده گمارده شدند. جهت جمع‌آوری داده‌های پژوهش از سیاهه افسردگی بک و دردهای مزمن، استفاده شد. گروه‌های آزمایش برنامه آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی 8 جلسه مداخله 1 ساعته دریافت کردند. جهت تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج نشان داد هر دو رویکرد درمانی در مرحله پس‌آزمون بر افسردگی و درد مزمن زنان مورد همسرآزاری تاثیر معنی‌داری داشته‌اند (05/0>p). بین دو روش درمانی در هر یک از متغیرهای وابسته تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. بر اساس یافته‌ها می‌توان گفت که هر دو رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی می‌توانند به عنوان مداخله‌ای موثر برای کمک به زنان مورد همسرآزاری جهت کاهش افسردگی و درد مزمن مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of acceptance and commitment-based therapy and mindfulness-based cognitive therapy on the rate of depression and chronic pain in abused women

نویسندگان [English]

  • mojtaba aghili 1
  • narges khatoon arbabi 2

1 Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University

2 : Master of Psychology, Islamic Azad University of Bandar-e-Gaz, Golestan, Iran.

چکیده [English]

Problems and disorders of married life have negative consequences for the mental and physical health of spouses. The aim of this study was to compare the effectiveness of acceptance-based therapy and mindfulness-based cognitive therapy on the rate of depression and chronic pain in abused women in Gorgan. This quasi-experimental study was conducted based on a pretest-posttest design with a control group. The statistical population included all women who were abused by their wives in Gorgan, from which 30 people were selected by available sampling method and randomly divided into three groups of 10 people. The research instruments were Beck Depression Inventory and Chronic Pain Questionnaire; The experimental groups received a training program based on acceptance, commitment and cognitive therapy based on mindfulness and the control group did not receive any intervention until the end of the study. The data of the present study were analyzed by analysis of covariance. Findings showed that acceptance-based therapy and mindfulness-based cognitive therapy are effective on the rate of depression and chronic pain in abused women (0.000). Also, comparing the effectiveness of these two models, indicated that there was no significant difference between these two models in reducing the rate of depression and chronic pain in women who were abused by their husbands (0.088). According to the results, acceptance and commitment-based therapy, and mindfulness-based cognitive therapy can reduce the rate of depression and chronic pain in abused women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment Therapy
  • Mindfulness Based Cognitive Therapy
  • Depression
  • Chronic Pain
  • Spouse Abuse