نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد‌، ایران

2 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه روانشناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد‌، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی و مشاوره، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22055/psy.2023.42636.2945

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی ذهن‌آگاهی و طرح‌واره درمانی بر مدیریت خشم، تعارض زناشویی و کیفیت زندگی انجام شد. روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان و مردان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر بجنورد در سال 1401 بود که از بین افراد مراجعه‌کننده به این مراکز مشاوره 105 نفر داوطلب شرکت در پژوهش بودند که از این تعداد 80 نفر بر اساس ملاک‌های ورود انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش (هر کدام 20 نفر) و دو گروه کنترل (20 نفر) جایگزین شدند. ابزار پژوهش، شامل پرسش‌نامه کنترل خشم اسپیلبرگر‌ (1988)، پرسش‌نامه کیفیت زندگی بهداشت جهانی (1996) و پرسش‌نامه ثنایی و براتی (۱۳78) بود. در این پژوهش گروه آزمایشی طرحواره در 8 جلسه 90 دقیقه‌ای طرحواره‌درمانی را براساس الگوی یانگ و همکاران (2003) و گروه آزمایش ذهن‌آگاهی‌، در 8 جلسه 120 دقیقه‌ای ذهن‌آگاهی بر اساس بسته‌ مدون شده باون و مارلات (2011) دریافت کردند. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره انجام شد. نتایج نشان داد هر دو آموزش طرحواره‌های درمانی و ذهن‌آگاهی موجب افزایش مدیریت خشم و کاهش تعارضات زناشویی و افزایش کیفیت زندگی گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل بود. به‌علاوه، نتایج حاکی از آن بود که تفاوتی در میانگین نمره کل تعارض زناشویی، مدیریت خشم و کیفیت زندگی در دو گروه طرحواره درمانی و ذهن‏آگاهی وجود ندارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Compare the effectiveness of mindfulness and schema therapy on anger management, marital conflict and quality of life

نویسندگان [English]

  • Hossein Mahdiyan 1
  • Elham Mahdiyanfar 2
  • Ali Jahangiri 3

1 Assistant Professor, Department of Psychology , Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran

2 PhD Student in Counseling, Department of Psychology, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran

3 Assistant Professor, Department of Psychology and Counseling, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction
Humans go through sensitive phases in their lives, and one of the critical and decisive phases is the issue of marriage and the formation of a common life, and more importantly, the efforts of each couple to maintain this common life so that they can reach their desired goals. Today, it is very important to expand the horizon of psychological treatments, especially to find more effective treatments. Also, comparing different treatments can be a priority among researchers to choose the most effective treatment that can be more cost-effective. Therefore, the current research seeks to investigate whether mindfulness and schema therapy have an effect on marital conflict, anger management, and quality of life. And which one has more influence on the components of marital conflict, anger management and quality of life? The aim of this study was to compare the effectiveness of mindfulness and schema therapy on anger management, marital conflict and quality of life.

Method
The method used in this study was quasi-experimental in which the effect of two independent variables, namely schema therapy and mindfulness, on the dependent variables, namely marital conflict, anger management and quality of life, was examined; The pre-test-post-test design with the control group was used. The statistical population of this study consisted of all men and women who referred to counseling centers. To measure independent variables such as mindfulness in this study, the mindfulness package based on the package written by Bowen, Chaula and Marlat , (2011) used to measure anger management using Spielberger anger control questionnaire, to measure quality of life from 36-item quality of life questionnaire (SF-36) and to measure conflict from Zakir and Barati questionnaire (2008) to analyze information from software.

Results
The results showed that both therapeutic schemas and mindfulness training increased anger management and reduced marital conflicts and increased the quality of life of the experimental group compared to the control group. In addition, the results indicated that there is no difference in the mean total score of marital conflict, anger management and quality of life in the two groups of schema therapy and mindfulness, but between the control group and the two groups of schema therapy and mindfulness in all three conflict variables. There is a significant difference between marital, anger management and quality of life (P<0.001). Therefore, both types of treatment had the same effect on marital conflict, anger management and quality of life in couples with conflict.

Discussion
In comparing the effectiveness of schema therapy and mindfulness on anger management, marital conflict and quality of life in this study, it was observed that the training of both schema therapy and mindfulness groups increased anger management and reduced marital conflicts and increased quality of life in the experimental group compared to the control group. Was. Therefore, the training of both therapy groups is effective in increasing anger management and reducing marital conflicts, as well as increasing the quality of marital life. In addition, both types of treatment showed the same effect on marital conflict, anger management and quality of life in couples with conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anger management
  • quality of life
  • marital conflict
  • mindfulness
  • schema therapy