نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی عمومی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: پیشرفت تحصیلی میزان موفقیت فرد در دستیابی به اهداف خاص محیط‌های آموزشی به‌ویژه مدرسه را نشان می‌دهد. روش: پژوهش حاضر به روش همبستگی و با استفاده از تحلیل مسیر انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش‌آموزان مشغول به تحصیل در مقطع متوسطه دوم مدارس غیرانتفاعی منطقه 1 آموزش و پرورش تهران در سال 1400-1401 تشکیل می‌دادند. 240 نفر نمونه به روش نمونه‎گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان طی یک جلسه و به‌صورت انفرادی ‌به پرسشنامه پیشرفت تحصیلی (فام و تیلور، 1994) و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج، (2006) و والدین آن‌ها نیز به پرسشنامه فرزندپروری بامریند (1973) پاسخ دادند. یافته‌ها: نتایج نشان داد ضریب مسیر بین راهبردهای غیرانطباقی تنظیم شناختی (001/0=p، 208/0-=β) و راهبردهای انطباقی تنظیم شناختی (001/0=p، 306/0=β) و پیشرفت تحصیلی معنادار بود. ضریب مسیر مستقیم بین سبک فرزندپروری سهل‌گیرانه (001/0=p، 221/0-=β) و مقتدرانه (001/0=p، 303/0=β) با پیشرفت تحصیلی معنادار بود. ضریب مسیر غیرمستقیم بین سبک فرزندپروری سهل‌گیرانه و پیشرفت تحصیلی با میانجی‌گری راهبردهای غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان (045/0=p، 028/0-=β) و راهبردهای انطباقی تنظیم شناختی هیجان (001/0=p، 073/0=β) معنادار بود. نتیجه‌گیری: راهبردهای تنظیم شناختی هیجان تحت تأثیر سبک‌های فرزندپروری می‌تواند پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را تبیین کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the causal relationships between parenting styles and academic achievement of second grade high school students based on the mediating role of cognitive emotion regulation

نویسندگان [English]

  • Shabnam Davari 1
  • Nasrin Bagheri 2

1 MSc. Student, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran.

2 Assistant Professor, Department of General Psychology, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran

چکیده [English]

Introduction
Academic achievement shows the degree of success of a person in achieving the specific goals of the educational environment, especially the school. Academic achievement describes to students, teachers, and their parents how well students have achieved their learning goals. It is also an important criterion for making decisions and predicting the future of education and job opportunities of people. Family environment and parenting style of parents are among the important components that play an important role in the academic progress of students. Baumrind (1971) has classified parenting styles into three authoritative, authoritarian and permissive styles. Research supports the direct and indirect effects of parenting styles on academic achievement (Hayek et al., 2022; Amani, 2020). Some researchers have examined the relationship between emotions and outcomes related to the educational environment and academic achievement and support the relationship between emotional regulation and academic achievement (Albadarin, 2016).

Method
The present study was conducted by correlation method and Path analysis. The statistical population of the research consisted of all second-grade high school students studying in Private Schools in the 1st education region of Tehran in the year 2021-2022. 240 people were selected by multistage random sampling method. The participants answered the Academic Performance Questionnaire (Pham & Taylor, 1994), the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (Garnefski & Kraaij, 2006) and their parents answered Baumrind’s parenting Questionnaire (1973) individually during one session.

Results
The results showed that the path coefficient between maladaptive strategies of cognitive regulation (p=0.001, β=0.208) and adaptive strategies of cognitive regulation (p=0.001, β=0.306) and academic achievement was significant. The direct path coefficient between permissive parenting style (p=0.001, β=0.221) and authoritative parenting style (p=0.001, β=0.303) was significant with academic achievement. The indirect effect coefficient between permissive parenting style and academic achievement with the mediation of maladaptive cognitive emotion regulation strategies (p=0.045, β=0.028) and adaptive cognitive emotion regulation strategies (p=0.001, β=0.073) was significant.
Conclusion
In explaining the findings, it can be said that parenting style explains the importance of educating and preparing children to achieve success. The findings of the present study showed that the structure and various compositions of the family are related to various effects on the growth process and personality of the children and create various parenting styles that affect the personality and academic performance of the children. Thus, cognitive emotion regulation strategies under the influence of parents' parenting styles can explain the academic progress of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic achievement
  • Cognitive emotion regulation
  • parenting styles