نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه یزد، یزد. ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

3 دانشیار/دانشگاه یزد

چکیده

هدف پژوهش حاضر دستیابی به درک بهتر از رابطه بین تناسب ادراک شده معلم و محیط کاری با فرسودگی اجتماعی-بافتی معلمان از طریق واسطه‌گری راهبردهای کنشگرانه (خودتنظیمی و هم‌تنظیمی) در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ می‌باشد. بر همین اساس تعداد ۳۸۶ معلم از ۳۶ مدرسه پسرانه و دخترانه دوره‌های ابتدایی، متوسطه اول و دوم شهر زاهدان، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌های پژوهش، از پرسش‌نامه راهبردهای کنشگرانه، فرسودگی اجتماعی-بافتی معلمان و تناسب ادراک شده معلم و محیط کاری Pietarinen et al. (2013) استفاده شد. یافته‌های حاصل از مدل معادلات ساختاری در نرم افزار Amos نشان داد که تناسب ادراک شده معلم و محیط کاری به‌صورت مستقیم، منفی و معناداری در هر دو مدل خودتنظیمی و هم‌تنظیمی، فرسودگی اجتماعی-بافتی معلمان را پیش‌بینی می‌کند. هم‌چنین تناسب ادراک شده معلم و محیط کاری با نقش واسطه‌ای خودتنظیمی، فرسودگی بافتی- اجتماعی معلمان را به‌صورت منفی و معناداری پیش‌بینی کرده است. از سوی دیگر تناسب ادراک شده معلم و محیط کاری با نقش واسطه‌ای هم‌تنظیمی، فرسودگی اجتماعی-بافتی معلمان را به‌صورت مثبت و معنا‌داری پیش‌بینی کرده است. پرداختن به چنین راهبردهایی در این واقعیت نهفته است که یادگیری و استفاده از آن‌ها به ادراکی که معلم از تناسب بین خود و جو سازمانی موجود در مدارسه دارد وابسته است، و در نتیجه استفاده از این راهبردها تاثیر قابل ملاحظه ای بر فرسودگی معلمان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of perceived teacher-working environment fit in social contextual burnout with the mediating role of proactive strategies in Zahedan teachers

نویسندگان [English]

  • rouhollah rahdar 1
  • maryam zare 2
  • mehdi rahimi 3

1 Master of Educational Psychology, Yazd University, Yazd. Iran

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Yazd University, Yazd, Iran.

3 Yazd University

چکیده [English]

Introduction
Burnout develops gradually as a result of extensive and prolonged work-related stress .This study aimed to obtain a better understanding of the relationship between the perceived fit between teachers and work environment with socio-contextual burnout through the mediating role of teachers' proactive strategies (self-regulatory and co-regulatory) in the academic year of 2021-22 .
Method
The present study was conducted using a correlational design and structural equation modeling. To this purpose, 386 teachers were selected from 36 girl and boy elementary, middle and high schools using multi-stage cluster sampling. To collect data, the Proactive Strategies Scale and the Socio-Contextual Teacher Burnout Inventory (STBI) and the role of perceived fit between teachers and work environment developed by Pietarinen et al. (2013) were used.
Results
Findings obtained from structural equations in Amos suggested that the perceived fit between teachers and work environment (received professional recognition and productive and capable work environment) negatively predicts socio-contextual teacher burnout in both models through the mediating role of self-regulation (-0.58) and co-regulation (-0.35) and the mediating role of self-regulation and co-regulation with burnout was (0.09) and (-0.28) respectively. On the other hand, the perceived fit between teachers and work environment significantly predicted teachers' proactive strategies (self-regulation (0.61) and co-regulation (0.65)).
Discussion
Results suggested that proactive strategies are associated with a lower risk of experiencing socio-contextual burnout. This association lies in this fact that learning and using these strategies depends on the social interactions of schools where the teachers work. Therefore, they can potentially be promoted and stabilized. So, teachers can learn various strategies which help them reduce job burnout and create a more appropriate work environment.
Keywords: Teachere-working environment fit; Proactive Strategies; Teachers' Socio-contextual Burnout; Zahedan Schools.
Keywords: Teachere-working environment fit; Proactive Strategies; Teachers' Socio-contextual Burnout; Zahedan Schools.
Keywords: Teachere-working environment fit; Proactive Strategies; Teachers' Socio-contextual Burnout; Zahedan Schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teachere-working environment fit
  • Proactive Strategies
  • Teachers' Socio-contextual Burnout
  • Zahedan Schools