نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 گروه روانشناسی شناختی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز ، شیراز ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ساختاری انگیزه درونی و بهزیستی تحصیلی با واسطه‌گری غرقگی تحصیلی انجام شد. به‌ منظور انجام پژوهش 356 نفر از دانش‌آموزان (119 پسر، 237 دختر) دوره اوّل متوسطه شهرستان اوز (واقع در جنوب استان فارس) که در سال تحصیلی 1402 -1401 مشغول به تحصیل بودند با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند؛ و به پرسشنامه‌های انگیزه درونی (چوی و همکاران، 2010)، غرقگی تحصیلی (مارتین و جکسون، 2008) و بهزیستی تحصیلی (تومینین-‌سوینی و همکاران، 2012) پاسخ دادند. جهت تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای آماری SPSS-16 و AMOS-24 استفاده شد. مدل پیشنهادی پژوهش با استفاده از روش بیشینه درست‌نمایی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که انگیزه درونی بهزیستی تحصیلی را به صورت مستقیم ( 42/0 = β، 009/0 = p) و از طریق غرقگی تحصیلی به طور غیرمستقیم (07/0 = β، 015/0= p) پیش‌بینی می‌کند. غرقگی تحصیلی علاوه بر نقش واسطه‌گری، به صورت مستقیم (14/0 = β، 012/0 = p) نیز بهزیستی تحصیلی را پیش‌بینی می‌کند. یافته‌های این پژوهش به لحاظ نظری شامل مضامین جدیدی است. به طور کلی نتایج پژوهش حاضر تأییدکننده نقش انگیزه درونی و غرقگی تحصیلی به عنوان پیشایندهای درون‌فردی در تسهیل رخ دادن بهزیستی تحصیلی دانش‌آموزان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the mediating role of academic flow in the relationship between intrinsic motivation and academic well-being

نویسندگان [English]

  • Mohsen Arbezi 1
  • Masoud Fazilatpoor 2

1 Department of Education and Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran.

2 Department of cognitive Psychology, psychology and Educational Science Faculty‎. University of shiraz, shiraz, ‎Iran

چکیده [English]

Introduction
Academic well-being is one of the important constructs in educational psychology. Considering the importance of this structure, previous researchers have made efforts to identify its antecedents. Based on the theoretical foundations and previous research, motivational resources are needed for adaptive performance and progress-oriented behaviours in various fields, especially in the field of education. Among the types of motivation, intrinsic motivation is considered one of the adaptive types of motivation. Intrinsically motivated students study using internal reasons such as the enjoyment of learning, And they experience states of full attention and absorption while studying. The mentioned states are consistent with the experience of flow. Therefore, in the present study, it was assumed that intrinsic motivation can predict academic well-being directly and indirectly through academic flow. the present study was conducted to investigate the structural relationship between intrinsic motivation and academic well-being through the mediation of academic flow.
Method
In this study, 356 students (119 boys, 237 girls) of senior high school in Evaz city (located in the south of Fars province), who were studying in the academic year of 2022-2023, were selected by multi-stage random cluster sampling method; and they responded to the questionnaires of intrinsic motivation (Choi et al., 2010), academic flow (Martin & Jackson, 2008) and academic well-being (Tuominen-Soini et al., 2012). SPSS-16 and AMOS-24 statistical software were used for data analysis.
Results
The proposed research model was tested using the maximum likelihood method, And the results of the research showed that intrinsic motivation predicts academic well-being directly (β= 0/42, p= 0/009) and indirectly (β=0/07, p= 0/015) through academic flow. Academic flow, in addition to the mediating role, directly (β=0/14, p= 0/012) predicts academic well-being.
Conclusion
The findings of this research theoretically include new themes. In general, the results of the current research confirm the role of intrinsic motivation and academic flow as intrapersonal antecedents in facilitating the occurrence of students' academic well-being. The findings of the present research can be used as a basis for designing interventions based on the constructs of intrinsic motivation and academic flow to improve students' academic well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intrinsic motivation
  • academic well-being
  • academic flow