نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دپارتمان روانشناسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

2 دانشگاه خایج فارس

3 دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی نقش پیشگیرانه تعالی شخصیت و ابعاد آن، و همچنین مهارت تنظیم هیجانی در مقابل افکار خودکشی در دانشجویان اجرا گردید. مطالعه‌ی حاضر در قالب یک طرح همبستگی در دانشگاه خلیج فارس بوشهر انجام گردید. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس در سال تحصیلی 1399-1400 مشغول به تحصیل بودند. اعضای نمونه شامل 200 نفر دانشجو (81 پسر 119 دختر) می‌باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. مقیاس‌های استفاده شده تحقیق شامل پرسشنامه‌ی تعالی شخصیت پاکیزه، پرسشنامه دشواری‌ تنظیم هیجانی گرتز و روئمر و پرسشنامه خودکشی بک بود. داده‌ها با استفاده از تحلیل آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه تحلیل آماری نشان داد که تعالی شخصیت پیش بینی کننده معکوس افکار خودکشی است و مشکلات تنظیم هیجانی پیش بینی کننده مستقیم افکار خودکشی در دانشجویان می‌باشند. نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که ابعاد تعالی شخصیت مانند تجربه‌های روحانی و نظم و انضباط شخصی، قویترین پیش بین‌های معکوس افکار خودکشی و راهبردهایی مانند عدم پذیرش هیجان و عدم آگاهی هیجانی، قویترین پیش بین‌های مستقیم افکارخودکشی در دانشجویان می‌باشند. با توجه به نقش پیشگیرانه‌ی ابعاد تعالی شخصیت و نقش تسهیل‌گر مشکلات تنظیم هیجان در گرایش به خودکشی دانشجویان، اجرای برنامه‌های آموزشی در جهت ارتقاء تعالی شخصیت دانشجویان و آموزش مهارت‌هایی به منظور به کارگیری راهبرده‌های سازگارانه تنظیم هیجان و برطرف نمودن مشکلات تنظیم هیجانی، می‌تواند نقش موثری در کاهش آسیب‌های روانی و جسمی و پیامد‌های ناگوار خودکشی در فضای دانشگاه داشته باشند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Prediction of suicidal thoughts in students based on indicators of personality excellence and difficulty in emotion regulation

نویسندگان [English]

  • Ali Pakizeh 1
  • sadegh hekmatiyan fard 2
  • Sara KheirAndish 3

1 Associate Professor, Department of Psychology, Persian Gulf University, Bushehr, Iran

2 University of the Persian Gulf

3 Bushehr Persian Gulf University

چکیده [English]

Prediction of suicidal thoughts based on the indicators of personality transcendence and emotional regulation in college students
Introduction
Suicide as a psychological-social trauma threatens different strata of the society specifically vulnerable groups such as young adolescent and the young. Besides, university students as the young group of the society are not safe from this trauma due to the environmental factors including educational problems and failure, unemployment and financial problems, failure in emotional relationships, the inappropriate physical spaces of dormitories, and the vague occupational future. In addition to the environmental factors, some personal factors including psychological characteristics could have a harmful or protective role in relation to the social traumas such as suicide. The present study examined the predictable role of personality transcendence and its dimensions besides the expertness of emotion regulation in suicidal thoughts of university students.

Method
Persian Gulf University. The participants were all the students of Persian Gulf University in the years 1399-1400. The subjects included 200 students (119 male, 81 female) which were selected based on multistage cluster sampling. The applied measurement in this study included Pakizeh Personality Transcendence questionnaire and Gross Emotion Regulation Difficulty questionnaire. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics.

Results
The results of the statistical analysis indicated that personality transcendence is the reverse predictor of suicidal thoughts and the emotion regulation problems are the direct predictor of suicidal thoughts in university students. In addition, the results of the investigation suggested that the dimensions.

Discussion
Considering the preventive role of personality transcendence dimensions and the facilitating role of emotion regulation problems in students' tendency to commit suicide, the implementation of educational programs in order to improve students' character excellence and training skills in order to apply adaptive strategies of emotion regulation and solve regulation problems emotional, can play an effective role in reducing mental and physical injuries and the unfortunate consequences of suicide in the university environment

کلیدواژه‌ها [English]

  • suicidal thoughts
  • emotion regulation
  • personality transcendence
  • students