نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی عمومی، گروه روان شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار. گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ایران.

3 استادیار گروه روان شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی‌گر طرحواره‌های هیجانی در رابطه بین باور به دنیای عادلانه و حمایت اجتماعی انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی- همبستگی و از نوع معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه‌کننده به کلینیک‌های تخصصی دیابت در تهران بود که 350 نفر به صورت تصادفی از میان مراجعه‌کنندگان سه ماه پاییز سال 1400-1399 به کلینیک دیابت تابان (منطقه 2 تهران) انتخاب شدند. این پژوهش به دلیل دوران پاندمی ویروس کووید-19 به صورت مجازی انجام شد. ابزارهای پژوهش شامل؛ مقیاس باور به دنیای عادلانه (Dalbert, 1999) و (Sutton, Douglas, 2005)، مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده (Zimet, Dahlem, Zimet, et al., 1988)، مقیاس طرحواره‌های هیجانی (Leahy, 2002)، که به صورت نرم‌افزار در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفت. داده‎های به دست آمده به روش تحلیل مدل‌سازی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که شاخص‎های برازش مدل پژوهش وضعیت مطلوبی داشت (9/0<GFI) و طرحواره‌های هیجانی در رابطه بین باور به دنیای عادلانه و حمایت اجتماعی نقش میانجی ایفا کرد. این مدل 63 درصد از تغییرات باور به دنیای عادلانه را در بیماران دیابتی تبیین می‌کند. نتیجه‌گیری: این بدان معنی است که طرحواره‌های هیجانی نقش میانجی‌گری در رابطه بین حمایت اجتماعی و باور به دنیای عادلانه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

structural model of belief in a just world based on social support with the mediating role of emotional schemas in patients with type 2 diabetes

نویسندگان [English]

  • Tahereh Hosseini 1
  • Mahdi Zare Bahramabadi 2
  • Reza Ghorban Jahromi 3

1 Ph.D. student of General Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Counseling Department. Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Until a few years ago, infectious diseases were considered as the biggest health problem in third world countries. So that all the power of the countries was used to control and prevent the epidemics of these diseases; But currently, the increase in the burden of non-communicable diseases, especially in developing countries, is considered a serious threat. Diabetes Mellitus or sugar disease is one of the chronic diseases that have plagued mankind for many years, and it can be seen in all ages. The present study was conducted with the aim of investigating the mediating role of emotional schemas in the relationship between belief in a just world and social support.

Method
The research method is descriptive-correlation and structural equation modeling in a special way. The statistical population included all patients with type 2 diabetes referred to specialized diabetes clinics in Tehran, and 350 people were randomly selected from among those who referred to the Taban Diabetes Clinic (Tehran District 2) in the autumn of 2020-2021. All research processes were done virtually due to the Covid-19 virus pandemic. Research tools include the scale of belief in a just world (Dalbert, 1999) and (Sutton, Douglas, 2005), the scale of perceived social support (Zimet, Dahlem, Zimet, et al., 1988), the scale of emotional schemas (Leahy, 2002), which is the software was provided to the participants.

Results
The results showed that the fit indices of the research model were favorable (GFI<0.9) and emotional schemas played a mediating role in the relationship between belief in a just world and social support. This model explains 63% of the changes in belief in a just world in diabetic patients. The obtained results showed that the direct relationship between social support and belief in a just world is significant. Also, emotional schemas can play a mediating role in the relationship between social support and belief in a just world.

Discussion
This means that emotional schemas play a mediating role in the relationship between social support and belief in a just world. In fact, the understanding of social support can prevent the occurrence of adverse physiological effects of the disease in a person, increase the level of self-care and self-confidence of a person, and leave a positive impact on a person's physical, mental and social condition, and clearly increase performance and improve quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • belief in a just world
  • social support
  • emotional schemas