نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران.

2 مؤسسه آموزش عالی زند شیراز.

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی نقش واسطه‌ای وابستگی و ناوابستگی به میدان در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد شناختی با عملکرد شغلی پرستاران بود. پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی و از نوع معادلات ساختاری و مدل یابی بود. جامعه آماری شامل پرستاران بیمارستان‌های شهر شیراز و حجم نمونه با استفاده از جدول گرجسی و مورگان (1970)، شامل 200 نفر از پرستاران بیمارستان‌های مختلف شهر شیراز که به شیوه‌ نمونه گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و از طریق ابزارهای اندازه گیری آزمون سبک شناختی وابستگی و ناوابستگی به میدان التمن، راسکین و ویتکین (1971)، پرسشنامه سنجش ویژگی‌های شخصیتی کاستا مک گری(1985)، پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون(1970) و آزمون استروپ ریدلی‌استروپ(1935) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از معادلات ساختاری انجام شد. یافته‌ها تأیید کننده تأثیر نقش واسطه‌ای وابستگی و ناوابستگی به میدان در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد شناختی با عملکرد شغلی پرستاران بود. هم-چنین، افراد وابسته به زمینه بیشتر اهداف کلی و انگیزه‌های بیرونی دارند. این دو گروه یادگیرنده، یعنی وابسته به زمینه و نابسته به زمینه، با محیط خود به طور متفاوت برخورد می-کنند. اما آنچه مسلم است سبک وابستگی به میدان نقش مهمی بر عملکرد افراد دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The mediating role of dependence and non-dependence on the field in the relationship between personality traits and cognitive performance with job performance Nurses of Shiraz hospitals

نویسندگان [English]

  • Bahareh Saghanejad 1
  • Javidi Hojatollah 2
  • Majid Barzegar 3

1 Department of Psychology, Arsanjan Branch, Islamic Azad University, Arsanjan, Iran.

2 Zand institute of Higher Education.

3 Assistant Professor, Department of Psychology, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran.

چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the mediating role of dependence and non-dependence on the field in the relationship between personality traits and cognitive performance with nurses' job performance. Psychologists consider job performance as a product of human behavior and believe that motivations and needs have an effect on people's performance and ultimately growth and development. They can be identified through a set of specific owners. Theoretically, job performance includes two components, the first component is job performance that reflects job requirements and requirements, and the second component is field performance that includes undefined and unspecified activities such as teamwork and support. It takes In fact, background work refers to those job-related activities (such as working hard and helping others) that are not officially considered part of the job or duty. Another core theory is related to job performance, the underlying ground of this theory is that the internal nature of job duties can motivate people. If the job is interesting and enjoyable, people will like their jobs, have higher motivation and perform their duties better. One of the influencing variables on people's job performance is cognitive performance.

Method
The current research was descriptive-correlational and of the type of structural equations and modeling. The statistical population includes nurses from hospitals in Shiraz and the sample size, using the table of krejci and Morgan (1970), including 200 nurses from different hospitals in Shiraz, who were selected by cluster sampling. And through the measurement tools of cognitive style test of dependence and non-dependence on the field of Eltman, Raskin and Witkin (1971), Costa McGarry personality traits questionnaire (1985), Patterson job performance questionnaire (1970) and Ridley-Stroop Stroop test (1935). Were evaluated. The data were analyzed using structural equations.

Results
The findings confirmed the mediating effect of dependence and non-dependence on the field in the relationship between personality traits and cognitive performance with nurses' job performance.

Discussion
In fact, cognitive style is the result of a person's interactions with his environment in the process of growth and socialization, and it is effective on a person's attitude and attitude towards others and the way he communicates with them, and this process leads to his job performance in adulthood. to be effective and act with more social resilience in the face of job difficulties and problems and perform best by acquiring job information. Cognitive style reacts to information, stimuli and situations in a spontaneous and automatic way and enables a person to learn strategies and methods with the help of them from the maximum points Use the strengths and advantages of your style and minimize the weaknesses and limitations and show the best performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : field dependence and independence
  • personality traits
  • cognitive function
  • job function
  • nurses