نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Master Student of Clinical Psychology, Department of Psychology, Faculty of Education Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz Iran.

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Education Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz Iran.

3 Professor, Department of Psychology, Faculty of Education Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz Iran

چکیده

Aim: People with Misophonia disorder are prone to suffering from other psychological problems, such as anxiety and mood disorders, due to avoidance of various situations. Therefore, the goal of this study is to assess an Experiential Avoidance model with Misophonia disorder through the mediating role of Cognitive Fusion and Emotion Dysregulation in university students.
 
Methods: The method of the present research is a descriptive-correlation study. The population included whole students of the Shahid Chamran University of Ahvaz in the academic year 2022-2023. 251 university students were selected using a random cluster sampling method. Data were collected with a demographic questionnaire, "Misophonia Questionnaire", "Brief Experiential Avoidance Questionnaire", "Cognitive Fusion Questionnaire" and "Difficulties in Emotion Regulation Scale".
 
Results: Experiential Avoidance is indirectly correlated with the symptoms of Misophonia disorder through Emotion Dysregulation.
 
Conclusion: Emotion Dysregulation plays a mediating role in the relationship between Experiential Avoidance and symptoms of Misophonia disorder, unlike Cognitive Fusion. It is suggested that approaches based on emotion regulation, such as transdiagnostic, be used in the development of preventive interventions and treatment for people with symptoms of Misophonia disorder

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing an Experiential Avoidance Model with Misophonia Disorder Through the Mediating Role of Cognitive Fusion and Emotion Dysregulation in University Students

نویسندگان [English]

  • AmirMehdi Kadivarian 1
  • Bahram Peymannia 2
  • soodabeh Bassak Nejad 3

1 Master Student of Clinical Psychology, Department of Psychology, Faculty of Education Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz Iran.

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Education Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz Iran.

3 Professor, Department of Psychology, Faculty of Education Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz Iran

چکیده [English]

Aim: People with Misophonia disorder are prone to suffering from other psychological problems, such as anxiety and mood disorders, due to avoidance of various situations. Therefore, the goal of this study is to assess an Experiential Avoidance model with Misophonia disorder through the mediating role of Cognitive Fusion and Emotion Dysregulation in university students.
 
Methods: The method of the present research is a descriptive-correlation study. The population included whole students of the Shahid Chamran University of Ahvaz in the academic year 2022-2023. 251 university students were selected using a random cluster sampling method. Data were collected with a demographic questionnaire, "Misophonia Questionnaire", "Brief Experiential Avoidance Questionnaire", "Cognitive Fusion Questionnaire" and "Difficulties in Emotion Regulation Scale".
 
Results: Experiential Avoidance is indirectly correlated with the symptoms of Misophonia disorder through Emotion Dysregulation.
 
Conclusion: Emotion Dysregulation plays a mediating role in the relationship between Experiential Avoidance and symptoms of Misophonia disorder, unlike Cognitive Fusion. It is suggested that approaches based on emotion regulation, such as transdiagnostic, be used in the development of preventive interventions and treatment for people with symptoms of Misophonia disorder

کلیدواژه‌ها [English]

  • Misophonia
  • Experiential Avoidance
  • Cognitive Fusion
  • Emotion Dysregulation
Berking, M., & Wupperman, P. (2012). Emotion regulation and mental health: recent findings, current challenges, and future directions. Current Opinion in Psychiatry, 25(2), 128–134. 10.1017/S095457940200305X
Bladeras, J., Bistricky, S. L., Schield, S., & Short, M. B. (2021). Spontaneous and instructed emotion regulation in dysphoria: Effects on emotion experience and use of other emotion regulation strategies. Current Psychology, 42, 6257-6270. https://doi.org/10.1007/s12144-021-01924-z
Brand, M., Wegmann, E., Stark, R., Müller, A., Wölfling, K., Robbins, T. W., & Potenza, M. N. (2019). The Interaction of Person-Affect-Cognition-Execution (I-PACE) model for addictive behaviors: Update, generalization to addictive behaviors beyond internet-use disorders, and specification of the process character of addictive behaviors. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 104, 1–10. 10.1016/j.neubiorev.2019.06.032
Calkins, S. D., & Fox, N. A. (2002). Self-regulatory processes in early personality development: A multilevel approach to the study of childhood social withdrawal and aggression. Development and Psychopathology, 14(3), 477–498.
Cash, T. V. (2015). Decreased Sound Tolerance (DST): Prevalence, Clinical Correlates, and Development of a DST Assessment Instrument
Cassiello-Robbins, C., Anand, D., McMahon, K., Guetta, R., Trumbull, J., Kelley, L., & Rosenthal, M. Z. (2020). The Mediating Role of Emotion Regulation Within the Relationship Between Neuroticism and Misophonia: A Preliminary Investigation. Frontiers in Psychiatry, 11, 847. doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00847
Cavanna, A. E., & Seri, S. (2015). Misophonia: current perspectives. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 11, 2117–2123. 10.2147/NDT.S81438
Berghoff, C. R., Ritzert, T. R., & Forsyth, J. P. (2018). Value-guided action: Within-day and lagged relations of experiential avoidance, mindful awareness, and cognitive fusion in a non-clinical sample. Journal of Contextual Behavioral Science, 10, 19-23. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2018.07.005
Claiborn, JM., Dozier TH., Hart, SL., Lee, J., (2020). Self-identified misophonia phenomenology, impact and clinical correlates. Psychological Thought; 13, 349-375. 10.37708/psyct.v13i2.454
Cookson, C., Luzon, O., Newland, J., & Kingston, J. (2020). Examining the role of cognitive fusion and experiential avoidance in predicting anxiety and depression. Psychology and Psychotherapy, 93(3), 456–473. 10.1111/papt.12233
D'Agostino, A., Covanti, S., Rossi Monti, M., & Starcevic, V. (2017). Reconsidering Emotion Dysregulation. The Psychiatric Quarterly, 88(4), 807–825. 10.1007/s11126-017-9499-6
Del Palacio-Gonzalez, A., & O'Toole, M. S. (2022). Emotion regulation in context: A naturalistic study of emotion regulation in response to every day happy and sad memories during dysphoria. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 74, 101698. 10.1016/j.jbtep.2021.101698
Dimidjian, S., Hollon, S. D., Dobson, K. S., Schmaling, K. B., Kohlenberg, R. J., Addis, M. E., Gallop, R., McGlinchey, J. B., Markley, D. K., Gollan, J. K., Atkins, D. C., Dunner, D. L., & Jacobson, N. S. (2006). Randomized trial of behavioral activation, cognitive therapy, and antidepressant medication in the acute treatment of adults with major depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74(4), 658–670. 10.1037/0022-006X.74.4.658
Edelstein, M., Brang, D., Rouw, R., & Ramachandran, V. S. (2013). Misophonia: physiological investigations and case descriptions. Frontiers in Human Neuroscience, 7, 296. doi.org/10.3389/fnhum.2013.00296
Esmaeilian, N., Dehghani, M., Akbari, F., & Hasanvand, M. (2016). Evaluation of psychometric and factor structural properties of Experiential Avoidance multidimensional questionnaire (short form). Thoughts and Behavior in Clinical Psychology, 11(39), 57-66
Ferrer-Torres, A., & Giménez-Llort, L. (2021). Confinement and the Hatred of Sound in Times of COVID-19: A Molotov Cocktail for People With Misophonia. Frontiers in Psychiatry, 12, 627044. doi.org/10.3389/fpsyt.2021.627044
Fusar-Poli, P., Solmi, M., Brondino, N., Davies, C., Chae, C., Politi, P., Borgwardt, S., Lawrie, S. M., Parnas, J., & McGuire, P. (2019). Transdiagnostic psychiatry: a systematic review. World psychiatry: Official Journal of the World Psychiatric Association (WPA), 18(2), 192–207. 10.1002/wps.20631
Gámez, W., Chmielewski, M., Kotov, R., Ruggero, C., Suzuki, N., & Watson, D. (2014). The brief experiential avoidance questionnaire: development and initial validation. Psychological Assessment, 26(1), 35–45. 10.1037/a0034473
Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of Psychopathology Behavior Assessment. 26, 41–54. doi.org/10.1023/B:JOBA.0000007455.08539.94
Gratz, K. L., Tull, M. T., Matusiewicz, A. M., Breetz, A. A., & Lejuez, C. W. (2013). Multimodal examination of emotion regulation difficulties as a function of co-occurring avoidant personality disorder among women with borderline personality disorder. Personality Disorders, 4(4), 304–314. 10.1037/per0000020
Guetta, R. E., Cassiello-Robbins, C., Trumbull, J., Anand, D., & Rosenthal, M. Z. (2022). Examining emotional functioning in misophonia: The role of affective instability and difficulties with emotion regulation. PloS One, 17(2), e0263230. 10.1371/journal.pone.0263230 https://doi.org/10.1097/yco.0b013e3283503669
Jager, I., de Koning, P., Bost, T., Denys, D., & Vulink, N. (2020). Misophonia: Phenomenology, comorbidity, and demographics in a large sample. PloS one, 15(4), e0231390. 10.1371/journal.pone.0231390
Jastreboff, P. J., & Jastreboff, M. M. (2003). Tinnitus retraining therapy for patients with tinnitus and decreased sound tolerance. Otolaryngologic Clinics of North America, 36(2), 321–336. 10.1016/s0030-6665(02)00172-x
Jastreboff, P. J., & Jastreboff, M. M. (2015). Decreased sound tolerance: hyperacusis, misophonia, diplacousis, and polyacousis. Handbook of Clinical Neurology, 129, 375–387. 10.1016/B978-0-444-62630-1.00021-4
Joormann, J., & Siemer, M. (2011). Affective processing and emotion regulation in dysphoria and depression: Cognitive biases and deficits in cognitive control. Social and Personality Psychology Compass, 5(1), 13–28. 10.1111/j.1751-9004.2010.00335.x
Kılıç, C., Öz, G., Avanoğlu, K. B., & Aksoy, S. (2021). The prevalence and characteristics of misophonia in Ankara, Turkey: population-based study. BJPsych Open, 7(5), e144. 10.1192/bjo.2021.978
Kring, A. M., & Sloan, D. M. (2010). Emotion regulation and psychopathology: A transdiagnostic approach to etiology and treatment. New York, NY: Guilford Press.
Kumalaratih, E., Margono, H. M., & Kumalaratih, E. (2023). Interaction of Person-Affect-Cognition-Execution (I-PACE) Model on Addictive Behavior. Journal Psikiatri Surabaya, 12(1). 10.20473/jps.v12i1.28893
Kumar, S., Hancock, O., Cope, T., Sedley, W., Winston, J., Griffiths, T. D., Misophonia: a disorder of emotion processing of sounds. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 2014; 85: e3
Mc kay, D., Frank, B.(2019). The Suitability of an Inhibitory Learning Approach in Exposure When Habituation Fails: A Clinical Application to Misophonia. Cognitive and Behavioral Practice, 26(1), 130-142.10.1016/j.cbpra.2018.04.003
Neacsiu, A. D., Eberle, J. W., Kramer, R., Wiesmann, T., & Linehan, M. M. (2014). Dialectical behavior therapy skills for transdiagnostic emotion dysregulation: a pilot randomized controlled trial. Behavior Research and Therapy, 59, 40–51. 10.1016/j.brat.2014.05.005
Newby, J. M., McKinnon, A., Kuyken, W., Gilbody, S., & Dalgleish, T. (2015). Systematic review and meta-analysis of transdiagnostic psychological treatments for anxiety and depressive disorders in adulthood. Clinical Psychology Review, 40, 91–110. 10.1016/j.cpr.2015.06.002
Polk, K. L., Schoendorff, B., Webster, M., & Olaz, F. O. (2016). The essential guide to the ACT Matrix: A step-by-step approach to using the ACT Matrix model in clinical practice. New Harbinger Publications.
Potgieter, I., MacDonald, C., Partridge, L., Cima, R., Sheldrake, J., & Hoare, D. J. (2019). Misophonia: A scoping review of research. Journal of Clinical Psychology, 75(7), 1203–1218. 10.1002/jclp.22771
Rouw, R., & Erfanian, M. (2018). A Large-Scale Study of Misophonia. Journal of Clinical Psychology, 74(3), 453–479. 10.1002/jclp.22500
Siepsiak, M., & Dragan, W. (2019). Misophonia - a review of research results and theoretical concepts. Mizofonia – przegląd badań i głównych koncepcji teoretycznych. Psychiatria Polska, 53(2), 447–458. 10.12740/PP/92023
Wenzlaff, R. M., & Wegner, D. M. (2000). Thought suppression. Annual Review of Psychology, 51, 59–91. 10.1146/annurev.psych.51.1.59
Wu, M. S., Lewin, A. B., Murphy, T. K., & Storch, E. A. (2014). Misophonia: incidence, phenomenology, and clinical correlates in an undergraduate student sample. Journal of Clinical Psychology, 70(10), 994–1007. 10.1002/jclp.22098