نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد مرودشت

2 دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

3 گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی، ، دانشگاه آزاد مرودشت ، مرودشت، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‎ی الگوهای ارتباطی خانواده با تاب‏آوری روان‏شناختی؛ با واسطه‎گری طرحواره‎های ناسازگار و نقش‎های جنسیتی انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی در قالب یک مدل علّی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانشجویان دانشگاه‏‏های شیراز و شهید باهنر کرمان بود که از بین آنان 400 نفر دانشجو انتخاب شدند که به دلیل حذف موارد پرت 388 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهش الگوی ارتباطات خانواده ریچی و فیتزپاتریک (1990)، مقیاس طرحواره‏های ناسازگار یانگ (1990)، مقیاس نقش‏های جنسیتی بم (1974)، مقیاس تاب‌آوری فرایبورگ و همکاران (۲۰۰۵) بودند. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل مسیر در نرم افزار ایموس استفاده گردید. نتایج تحلیل مدل اولیه براساس شاخص‌های برازش نشان داد مدل اصلاح شده برازش مطلوبی باداده-ها داشت. همچنین، مشخص شد که طرحواره‏های ناسازگار به عنوان واسطه‏ی اول و نقش جنسیتی زنانه به عنوان واسطه‏ دوم بین رابطه‏ی همنوایی و تاب‏آوری نقش واسطه‏گری ایفاء می‏کند. براین اساس می‌توان نتیجه گرفت که اگر در خانواده روابط موثری را بتوان ایجاد کرد می‏توان طرحواره‏های سازگار و نقش‏های جنسیتی را به خوبی در افراد ایجاد کرد و در نهایت آنان را برای کنار آمدن با مشکلات و تاب‏آوری آماده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The relationship between family communication patterns and psychological resilience with the mediation of primary maladaptive schemas and gender roles.

نویسندگان [English]

  • Sima Molaie 1
  • Maryam kouroshnia 2
  • maryam Zarnaghash 3

1 marvdasht university

2 Marvdasht Branch, Islamic Azad University,

3 Department of Psychology and Educational Sciences, Marvdasht Branch,,Islamic Azad university, Marvdasht, Iran

چکیده [English]

Introduction
So far, the researches that have been proposed have considered and examined each of the variables separately as underlying factors in resilience. However, no research was found to identify the underlying factors in resilience in a comprehensive model and form a unified view of resilience. Therefore, in this research, an attempt was made to consider the internal and external factors effective in resilience in a causal model. Internal factors include incompatible schemas and gender roles, and external factors include family communication patterns. Previously, the placement of the research variables was considered. The communication patterns of the family first affect the incompatible schemas, and then the incompatible schemas are effective in giving gender roles. Finally, they cause people to act differently in terms of resilience in dealing with problems.

Method
The current research is correlational and in the form of a causal model. The statistical population of this research included students of Shiraz and Kerman universities. The number of people was determined according to the number of routes according to Kline (2011) (Kline, 2015). Klein (2015) suggested that 20 people should be considered for each route. Based on this, it was necessary to select 380 people as participants. Considering missing and outlier cases, 400 people were studied. A multi-stage cluster random sampling method was used to select the participants. In this way, 5 faculties were selected from among the faculties of Shiraz and Kerman University, and then 4 departments were randomly selected in each faculty, and 2 classes were randomly selected from each of the 4 departments, and all the students of the classes were studied. took It should be noted that due to the fact that we are in the time of the corona virus outbreak, the link of the questionnaires was provided to the students through the virtual space through the course professors. It should be noted that the number of outliers in data collection was 12.

Results
As it was found, congruence (p = 0.007, β = -0.18) significantly affects resilience through incompatible schemas. Also, it was found that communication affects resilience through male gender role (β = 0.11, p = 0.01). In addition, communication through female gender role affects resilience (β = 0.13, p = 0.005). Also, it has been determined that incompatible schemas act as the first mediator and female gender role as the second mediator between the relationship of communication and resilience (p=0.01) , β = 0.10). In addition, it was found that incompatible schemas act as the first mediator and female gender role as the second mediator between the relationship of conformity and resilience (p = 0.22, 007). β = -0/0).

Discussion
In summary, it can be said that the family's communication patterns influence the formation of children's primary schemas, and if these patterns are ineffective, incompatible schemas are formed in different dimensions and become the basis for the formation of children's gender roles. The formation of incompatible schemas and incompatible patterns of interpretation of the environment and disruption of the gender role; It will cause a drop in psychological performance and eventually reduce resilience. Therefore, in stressful situations of daily life, a person does not have the necessary ability to deal with and solve it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: resilience
  • communication patterns
  • incompatible schemas. Gender roles