آ

 • آزادیکتا، مهرناز بررسی نقش راهبردهای مقابله‌ای و سبک‌های اسنادی به عنوان پیش‌بین‌های افت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 99-116]

 • آقایوسفی، علیرضا آگاهی از مفهوم مرگ و افسردگی در کودکان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 101-118]

ا

 • احمدی، سید احمد بررسی عوامل مؤثر بر رشد مسیر شغلی دانش‌آموزان سوم راهنمایی تا پیش دانشگاهی شهر اصفهان [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]

 • ارشدی، نسرین اثر خشنودی از درآمد بر قصد ترک شغل: نقش واسطه‌ای خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و انگیزش شغلی [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 19-42]

 • ارشدی، نسرین طراحی و آزمون الگویی از پیشایند‌های مهم رفتار اجتماع یار دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 15-44]

 • امین جعفری، امیرصالح هنجاریابی،تعیین روایی و پایایی پرسشنامه رغبت و مهارت کمپبل در میان دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 137-158]

 • اناری، آسیه ارتباط مستقیم و غیرمستقیم خودکارآمدی تحصیلی با افسردگی نوجوانان [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 227-244]

ب

 • باغبان، ایران بررسی عوامل مؤثر بر رشد مسیر شغلی دانش‌آموزان سوم راهنمایی تا پیش دانشگاهی شهر اصفهان [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]

 • بدری گرگری، رحیم نیمرخ‌های انگیزشی و فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان: تحلیل مبتنی بر شخص [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 45-62]

 • بساک نژاد، سودابه اثر گروه درمانی شناختی رفتاری چند مؤلفه‌ای بر بی‌خوابی، شاخص‌های خواب، باورهای ناکارآمد خواب و خودکارآمدی خواب [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 119-136]

 • بشکار، سلطانعلی تأثیر آموزش مهارت‌های مدیریت خشم در کاهش تعارضات زناشویی [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 199-226]

 • بشلیده، کیومرث تأثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان‌شناختی، اضطراب وجودی، و هوش معنوی، در دانشجویان دانشکده نفت اهواز [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 63-80]

 • بشلیده، کیومرث طراحی و آزمون الگویی از پیشایند‌های مهم رفتار اجتماع یار دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 15-44]

 • بشلیده، کیومرث رابطه کمرویی و احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 199-212]

 • بهرامی، فاطمه بررسی عوامل مؤثر بر رشد مسیر شغلی دانش‌آموزان سوم راهنمایی تا پیش دانشگاهی شهر اصفهان [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]

 • بهروزی، ناصر رابطه سبک‌های دلبستگی ایمن و ناایمن اجتنابی با افسردگی و رضایت از زندگی با میانجیگری خوشبینی و حمایت اجتماعی در دانشجویان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 81-100]

ج

 • جعفری نژاد، لیلا اثر ایدئولوژی برابری جنسیتی بر هماهنگی و ناهماهنگی زناشویی با میانجی‌گری ادراک انصاف (عدالت) [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 159-176]

 • جوکار، بهرام رابطه‌ی علّی ادراک دلبستگی و آسیب‌پذیری شخصیت با احساس تنهایی در دوره‌ی نوجوانی [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 245-264]

ح

 • حق شناس، لیلا هنجاریابی،تعیین روایی و پایایی پرسشنامه رغبت و مهارت کمپبل در میان دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 137-158]

 • حمید، نجمه تأثیر درمان شناختی- رفتاری بر اختلال بیش فعالی/ کاستی توجه و نشانه‌های آن در دانشجویان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 63-80]

 • حیاتی، داود اثر خشنودی از درآمد بر قصد ترک شغل: نقش واسطه‌ای خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و انگیزش شغلی [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 19-42]

 • حیدری، سکینه مقایسه‌ی دانش‌‌آموزان دختر موفق و ناموفق دبیرستانی از لحاظ سبک‌های اسنادی و خودناتوان سازی با کنترل هوش، در شهر اهواز [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 43-62]

خ

 • خجسته مهر، رضا اثر ایدئولوژی برابری جنسیتی بر هماهنگی و ناهماهنگی زناشویی با میانجی‌گری ادراک انصاف (عدالت) [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 159-176]

 • خدیوی، میثم اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی-رفتاری بر الگوی رفتاری تیپ A و استرس شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 175-198]

د

 • داودی، ایران بررسی برخی ویژگی‌های روان‌شناختی و زیستی- جسمانی به عنوان پیش‌بین‌های ابتلا به بیماری قلبی‌- عروقی و تیپ 2 دیابت [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 139-174]

 • داودی، ایران اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی-رفتاری بر الگوی رفتاری تیپ A و استرس شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 175-198]

 • داودی، ایران اثر گروه درمانی شناختی رفتاری چند مؤلفه‌ای بر بی‌خوابی، شاخص‌های خواب، باورهای ناکارآمد خواب و خودکارآمدی خواب [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 119-136]

 • درویشی، نرگس اثر گروه درمانی شناختی رفتاری چند مؤلفه‌ای بر بی‌خوابی، شاخص‌های خواب، باورهای ناکارآمد خواب و خودکارآمدی خواب [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 119-136]

 • دلیر، مجتبی آگاهی از مفهوم مرگ و افسردگی در کودکان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 101-118]

 • دهشیری، غلامرضا تأثیر درمان‌شناختی رفتاری فردی و گروهی بر افسردگی نوجوانان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 177-198]

ر

 • رجبی، غلامرضا اثر ایدئولوژی برابری جنسیتی بر هماهنگی و ناهماهنگی زناشویی با میانجی‌گری ادراک انصاف (عدالت) [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 159-176]

ز

 • زارع، حسین نقش صفات شخصیتی در پیش‌بینی انگیزه‌ی پیشرفت دانشجویان [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 117-138]

 • زرگر، یدالله اثر گروه درمانی شناختی رفتاری چند مؤلفه‌ای بر بی‌خوابی، شاخص‌های خواب، باورهای ناکارآمد خواب و خودکارآمدی خواب [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 119-136]

 • زرگر، یداله تأثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان‌شناختی، اضطراب وجودی، و هوش معنوی، در دانشجویان دانشکده نفت اهواز [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 63-80]

 • زرگر، یداله اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی-رفتاری بر الگوی رفتاری تیپ A و استرس شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 175-198]

س

 • سلیمی، عظیمه رابطه‌ی علّی ادراک دلبستگی و آسیب‌پذیری شخصیت با احساس تنهایی در دوره‌ی نوجوانی [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 245-264]

 • سواری، کریم رابطه کمرویی و احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 199-212]

 • سودانی، منصور تأثیر آموزش مهارت‌های مدیریت خشم در کاهش تعارضات زناشویی [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 199-226]

 • سیدیان، سید مسعود بررسی برخی ویژگی‌های روان‌شناختی و زیستی- جسمانی به عنوان پیش‌بین‌های ابتلا به بیماری قلبی‌- عروقی و تیپ 2 دیابت [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 139-174]

ش

 • شهنی ییلاق، منیجه مقایسه‌ی دانش‌‌آموزان دختر موفق و ناموفق دبیرستانی از لحاظ سبک‌های اسنادی و خودناتوان سازی با کنترل هوش، در شهر اهواز [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 43-62]

 • شهنی ییلاق، منیجه تأثیر آموزش مهارت‌های مدیریت خشم در کاهش تعارضات زناشویی [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 199-226]

 • شهنی ییلاق، منیجه طراحی و آزمون الگویی از پیشایند‌های مهم رفتار اجتماع یار دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 15-44]

 • شیخ شبانی هاشمی، سید اسماعیل رابطه سبک‌های دلبستگی ایمن و ناایمن اجتنابی با افسردگی و رضایت از زندگی با میانجیگری خوشبینی و حمایت اجتماعی در دانشجویان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 81-100]

 • شیربگی، ناصر تدوین و آزمون یک مدل انگیزشی برای پیش‌بینی تصمیم دانش‌آموزان پایه‌ی سوم راهنمایی و اول دبیرستان مناطق روستایی شهرستان سنندج به ادامه یا ترک تحصیل در دوره‌ی دبیرستان [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 81-98]

ص

 • صادقی، احمد بررسی عوامل مؤثر بر رشد مسیر شغلی دانش‌آموزان سوم راهنمایی تا پیش دانشگاهی شهر اصفهان [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]

 • صادقی، حسین هنجاریابی،تعیین روایی و پایایی پرسشنامه رغبت و مهارت کمپبل در میان دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 137-158]

ض

 • ضرابی، محمد تقی نیمرخ‌های انگیزشی و فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان: تحلیل مبتنی بر شخص [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 45-62]

ط

 • طهماسیان، کارینه ارتباط مستقیم و غیرمستقیم خودکارآمدی تحصیلی با افسردگی نوجوانان [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 227-244]

ع

 • عابدی، محمدرضا هنجاریابی،تعیین روایی و پایایی پرسشنامه رغبت و مهارت کمپبل در میان دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 137-158]

 • عالی پور بیرگانی، سیروس رابطه شیوه‌های فرزندپروری والدین و سازگاری دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 213-232]

 • عظیم پور، علی رضا طراحی و آزمون الگویی از پیشایند‌های مهم رفتار اجتماع یار دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 15-44]

غ

 • غباری بناب، باقر تأثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان‌شناختی، اضطراب وجودی، و هوش معنوی، در دانشجویان دانشکده نفت اهواز [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 63-80]

ق

 • قضایی، مریم تأثیر درمان شناختی- رفتاری بر اختلال بیش فعالی/ کاستی توجه و نشانه‌های آن در دانشجویان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 63-80]

ک

 • کاظمی، علی هنجاریابی،تعیین روایی و پایایی پرسشنامه رغبت و مهارت کمپبل در میان دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 137-158]

 • کرمی، جهانگیر رابطه بین باورهای فراشناختی و پذیرش اجتماعی با آمادگی برای اعتیاد در دانشجویان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 1-14]

م

 • محمدزاده، رجبعلی نقش صفات شخصیتی در پیش‌بینی انگیزه‌ی پیشرفت دانشجویان [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 117-138]

 • محمدی، کوروش تأثیر درمان‌شناختی رفتاری فردی و گروهی بر افسردگی نوجوانان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 177-198]

 • مرعشی، سید علی تأثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان‌شناختی، اضطراب وجودی، و هوش معنوی، در دانشجویان دانشکده نفت اهواز [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 63-80]

 • مکتبی، غلامحسین مقایسه‌ی دانش‌‌آموزان دختر موفق و ناموفق دبیرستانی از لحاظ سبک‌های اسنادی و خودناتوان سازی با کنترل هوش، در شهر اهواز [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 43-62]

 • مهدوی، علی نیمرخ‌های انگیزشی و فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان: تحلیل مبتنی بر شخص [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 45-62]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز بررسی برخی ویژگی‌های روان‌شناختی و زیستی- جسمانی به عنوان پیش‌بین‌های ابتلا به بیماری قلبی‌- عروقی و تیپ 2 دیابت [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 139-174]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز تأثیر درمان شناختی- رفتاری بر اختلال بیش فعالی/ کاستی توجه و نشانه‌های آن در دانشجویان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 63-80]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز رابطه سبک‌های دلبستگی ایمن و ناایمن اجتنابی با افسردگی و رضایت از زندگی با میانجیگری خوشبینی و حمایت اجتماعی در دانشجویان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 81-100]

 • مولوی، حسین بررسی عوامل مؤثر بر رشد مسیر شغلی دانش‌آموزان سوم راهنمایی تا پیش دانشگاهی شهر اصفهان [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]

ن

 • نجفی، محمود تأثیر درمان‌شناختی رفتاری فردی و گروهی بر افسردگی نوجوانان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 177-198]

 • نظرپور، شهلا بررسی برخی ویژگی‌های روان‌شناختی و زیستی- جسمانی به عنوان پیش‌بین‌های ابتلا به بیماری قلبی‌- عروقی و تیپ 2 دیابت [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 139-174]

 • نظری چگنی، اکرم رابطه سبک‌های دلبستگی ایمن و ناایمن اجتنابی با افسردگی و رضایت از زندگی با میانجیگری خوشبینی و حمایت اجتماعی در دانشجویان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 81-100]

 • نعامی، عبدالزهرا تأثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان‌شناختی، اضطراب وجودی، و هوش معنوی، در دانشجویان دانشکده نفت اهواز [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 63-80]

 • نویدیان، علی هنجاریابی،تعیین روایی و پایایی پرسشنامه رغبت و مهارت کمپبل در میان دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 137-158]

 • نیسی، عبدالکاظم اثر خشنودی از درآمد بر قصد ترک شغل: نقش واسطه‌ای خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و انگیزش شغلی [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 19-42]

 • نیسی، عبدالکاظم طراحی و آزمون الگویی از پیشایند‌های مهم رفتار اجتماع یار دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 15-44]

 • نیکبخت، علی تأثیر درمان‌شناختی رفتاری فردی و گروهی بر افسردگی نوجوانان [دوره 19، شماره 2، 1391، صفحه 177-198]

ی

 • یار احمدی، یحیی تدوین و آزمون یک مدل انگیزشی برای پیش‌بینی تصمیم دانش‌آموزان پایه‌ی سوم راهنمایی و اول دبیرستان مناطق روستایی شهرستان سنندج به ادامه یا ترک تحصیل در دوره‌ی دبیرستان [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 81-98]

 • یوسفی، ناصر تدوین و آزمون یک مدل انگیزشی برای پیش‌بینی تصمیم دانش‌آموزان پایه‌ی سوم راهنمایی و اول دبیرستان مناطق روستایی شهرستان سنندج به ادامه یا ترک تحصیل در دوره‌ی دبیرستان [دوره 19، شماره 1، 1391، صفحه 81-98]