آ

 • آقاجانی افجدی، اعظم بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دختر [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 181-198]

ا

 • احدی، بتول مقایسه اثربخشی درمان اسلامی و درمان شناختی – رفتاری در مبتلایان به اختلال وسواس فکری - عملی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 61-86]

 • احدی، حسن تدوین و آزمون مدل ارتباط بین شخصیت، نیازهای روانی و بهزیستی روان‌شناختی [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 1-18]

 • احمدیان، حمزه تدوین و آزمون مدل ارتباط بین شخصیت، نیازهای روانی و بهزیستی روان‌شناختی [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 1-18]

 • ارشدی، نسرین رابطه‌ی علّی سرمایه روان‌شناختی با هیجان‌های مثبت، بهزیستی روان‌شناختی، عملکرد شغلی و التزام شغلی [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 19-46]

 • ارشدی، نسرین بررسی رابطه‌ی روان رنجورخویی، تعارض کار- خانواده، گرانباری نقش، عدالت رویه‌ای، عدالت توزیعی و کنترل شغلی با فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت گاز اهواز [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 47-72]

 • ارشدی، نسرین اثر ویژگی‌های محیط کار و حمایت اجتماعی ادراک شده بر قصد ترک شغل با میانجی‌گری خشنودی شغلی و فرسودگی عاطفی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 39-60]

 • اصغری مقدم، محمدعلی تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری کنترل درد برکاهش عواطف منفی و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمن [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 1-20]

ب

 • باغبان، ایران تأثیر مشاوره شغلی حکائی (حکایت‌های شغلی) بر سازگاری شغلی و تعهد سازمانی میان کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اصفهان [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 240-223]

 • باغبان، ایران بررسی رغبت‌های شغلی معلمان بر اساس مدل کروی تریسی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 87-112]

 • بافنده قراملکی، حسن پایگاه‌های هویت شغلی و راهبردهای سازگاری در نوجوانان با آسیب بینایی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 113-134]

 • برزگری، لیلی نقش خودکارآمدی، جهت‌گیری‌های انگیزشی و راهبردهای یادگیری زبان در پیش‌بینی عملکرد تحصیلی زبان انگلیسی دانش‌آموزان [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 207-222]

 • بساک نژاد، سودابه بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دختر [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 181-198]

 • بشلیده، کیومرث بررسی رابطه‌ی روان رنجورخویی، تعارض کار- خانواده، گرانباری نقش، عدالت رویه‌ای، عدالت توزیعی و کنترل شغلی با فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت گاز اهواز [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 47-72]

 • بشلیده، کیومرث بررسی رابطه بین موانع سازمانی با رفتارهای نابارور شغلی در کارکنان پالایشگاه گاز بیدبلند [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 133-152]

 • بشلیده، کیومرث رابطه علّی هوش عمومی و هوش سیال با عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری ویژگی‌های شخصیت و رویکردهای یادگیری [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 155-180]

 • بهرامی، هادی هنجاریابی آزمون هوش دومینو 48 بر روی دانش‌آموزان دبیرستان‌‌های اهواز [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 119-132]

 • بهروزی، ناصر رابطه‌ی هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی با بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 73-92]

 • بهروزی، ناصر رابطه علّی هوش عمومی و هوش سیال با عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری ویژگی‌های شخصیت و رویکردهای یادگیری [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 155-180]

ج

 • جمهری، فرهاد تدوین و آزمون مدل ارتباط بین شخصیت، نیازهای روانی و بهزیستی روان‌شناختی [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 1-18]

 • جوکار، فرهاد تأثیر لمس درمانی و آرمیدگی عضلانی بر اضطراب امتحان و فعالیت امواج مغزی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 225-246]

ح

 • حسن آبادی، حمید رضا مقایسه اثربخشی درمان اسلامی و درمان شناختی – رفتاری در مبتلایان به اختلال وسواس فکری - عملی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 61-86]

 • حمید، نجمه اثربخشی معنادرمانی بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 199-224]

د

 • داودی، ایران مقایسه حساسیت اضطرابی، عاطفه منفی و ناگویی خلقی بیماران مبتلا به آسم با افراد عادی در اهواز [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 21-38]

 • دلاوری، مریم تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری کنترل درد برکاهش عواطف منفی و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمن [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 1-20]

ر

 • ربیعی، محمد بررسی رغبت‌های شغلی معلمان بر اساس مدل کروی تریسی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 87-112]

 • رحیمی، احسان رابطه‌ی علّی سرمایه روان‌شناختی با هیجان‌های مثبت، بهزیستی روان‌شناختی، عملکرد شغلی و التزام شغلی [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 19-46]

 • رسولی، سیده معصومه رابطه علّی هوش عمومی و هوش سیال با عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری ویژگی‌های شخصیت و رویکردهای یادگیری [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 155-180]

ز

 • زرگر، یدالله مقایسه حساسیت اضطرابی، عاطفه منفی و ناگویی خلقی بیماران مبتلا به آسم با افراد عادی در اهواز [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 21-38]

 • زرگر، یدالله بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دختر [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 181-198]

 • زمینی، سهیلا نقش خودکارآمدی، جهت‌گیری‌های انگیزشی و راهبردهای یادگیری زبان در پیش‌بینی عملکرد تحصیلی زبان انگلیسی دانش‌آموزان [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 207-222]

س

 • سلیمی، مسعود هنجاریابی آزمون هوش دومینو 48 بر روی دانش‌آموزان دبیرستان‌‌های اهواز [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 119-132]

 • سلیمی زاده، زنده یاد محمد کاظم هنجاریابی آزمون هوش دومینو 48 بر روی دانش‌آموزان دبیرستان‌‌های اهواز [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 119-132]

ش

 • شجاعی، آمنه رابطه‌ی هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی با بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 73-92]

 • شعیری، محمدرضا تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری کنترل درد برکاهش عواطف منفی و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمن [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 1-20]

 • شهبازی، فاطمه اثر ویژگی‌های محیط کار و حمایت اجتماعی ادراک شده بر قصد ترک شغل با میانجی‌گری خشنودی شغلی و فرسودگی عاطفی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 39-60]

 • شهنی، راضیه تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری کنترل درد برکاهش عواطف منفی و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمن [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 1-20]

 • شهنی ییلاق، منیجه رابطه‌ی هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی با بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 73-92]

 • شهنی ییلاق، منیجه رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خودناتوان‌سازی تحصیلی و مقایسه شیوه‌های فرزندپروری از لحاظ متغیر اخیر در دانش‌آموزان سال سوم دبیرستانی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 135-154]

 • شولی بندر ریگی زاده، سمیه بررسی رابطه‌ی روان رنجورخویی، تعارض کار- خانواده، گرانباری نقش، عدالت رویه‌ای، عدالت توزیعی و کنترل شغلی با فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت گاز اهواز [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 47-72]

ص

 • صادقیان، فاطمه تأثیر مشاوره شغلی حکائی (حکایت‌های شغلی) بر سازگاری شغلی و تعهد سازمانی میان کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اصفهان [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 240-223]

 • صلواتی، مژگان بررسی ساختار عاملی پرسشنامه‌ی طرحواره‌ی یانگ (نسخه‌ی سوم فرم کوتاه) در شهر تهران [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 93-118]

ط

 • طالبیان، لیدا اثربخشی معنادرمانی بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 199-224]

ع

 • عابدی، محمدرضا تأثیر مشاوره شغلی حکائی (حکایت‌های شغلی) بر سازگاری شغلی و تعهد سازمانی میان کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اصفهان [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 240-223]

 • عابدی، محمدرضا بررسی رغبت‌های شغلی معلمان بر اساس مدل کروی تریسی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 87-112]

 • عالیپور بیرگانی، سیروس رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خودناتوان‌سازی تحصیلی و مقایسه شیوه‌های فرزندپروری از لحاظ متغیر اخیر در دانش‌آموزان سال سوم دبیرستانی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 135-154]

غ

 • غیاثی، مهناز بررسی ساختار عاملی پرسشنامه‌ی طرحواره‌ی یانگ (نسخه‌ی سوم فرم کوتاه) در شهر تهران [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 93-118]

ف

 • فرخی، نورعلی تدوین و آزمون مدل ارتباط بین شخصیت، نیازهای روانی و بهزیستی روان‌شناختی [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 1-18]

 • فرهادزاده، اسدالله بررسی رابطه بین موانع سازمانی با رفتارهای نابارور شغلی در کارکنان پالایشگاه گاز بیدبلند [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 133-152]

ق

 • قاسمی، مریم تأثیر لمس درمانی و آرمیدگی عضلانی بر اضطراب امتحان و فعالیت امواج مغزی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 225-246]

 • قاسمی نژاد، محمدعلی مقایسه حساسیت اضطرابی، عاطفه منفی و ناگویی خلقی بیماران مبتلا به آسم با افراد عادی در اهواز [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 21-38]

 • قریشی راد، فخرالسادات پایگاه‌های هویت شغلی و راهبردهای سازگاری در نوجوانان با آسیب بینایی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 113-134]

ک

 • کاظمینی، تکتم اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر بهبود عزت نفس و خوداثرمندی دانشجویان [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 191-206]

 • کرمی، جهانگیر تأثیر روش آموزش چندحسی فرنالد و تمرین و تکرار در بهبود اختلال ویژه‌ی یادگیری خواندن دانش‌آموزان ابتدایی1 [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 169-190]

 • کیانی، رقیه نقش خودکارآمدی، جهت‌گیری‌های انگیزشی و راهبردهای یادگیری زبان در پیش‌بینی عملکرد تحصیلی زبان انگلیسی دانش‌آموزان [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 207-222]

م

 • محمدی، شهناز ارتباط بین هوش هیجانی و سلامت سازمانی مدیران مدارس [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 247-260]

 • محمدی، فرهاد تأثیر روش آموزش چندحسی فرنالد و تمرین و تکرار در بهبود اختلال ویژه‌ی یادگیری خواندن دانش‌آموزان ابتدایی1 [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 169-190]

 • مفرد نژاد، ناهید رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خودناتوان‌سازی تحصیلی و مقایسه شیوه‌های فرزندپروری از لحاظ متغیر اخیر در دانش‌آموزان سال سوم دبیرستانی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 135-154]

 • مکتبی، غلامحسین رابطه‌ی هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی با بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 73-92]

 • مکتبی، غلامحسین رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خودناتوان‌سازی تحصیلی و مقایسه شیوه‌های فرزندپروری از لحاظ متغیر اخیر در دانش‌آموزان سال سوم دبیرستانی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 135-154]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز مقایسه حساسیت اضطرابی، عاطفه منفی و ناگویی خلقی بیماران مبتلا به آسم با افراد عادی در اهواز [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 21-38]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز اثربخشی معنادرمانی بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 199-224]

 • مولوی، حسین بررسی ساختار عاملی پرسشنامه‌ی طرحواره‌ی یانگ (نسخه‌ی سوم فرم کوتاه) در شهر تهران [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 93-118]

 • میکاییلی بارزیلی، نیلوفر مقایسه اثربخشی درمان اسلامی و درمان شناختی – رفتاری در مبتلایان به اختلال وسواس فکری - عملی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 61-86]

ن

 • ناصری، محسن تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری کنترل درد برکاهش عواطف منفی و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمن [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 1-20]

 • نشاط دوست، حمید طاهر بررسی ساختار عاملی پرسشنامه‌ی طرحواره‌ی یانگ (نسخه‌ی سوم فرم کوتاه) در شهر تهران [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 93-118]

 • نعامی، عبدالزهرا بررسی رابطه بین موانع سازمانی با رفتارهای نابارور شغلی در کارکنان پالایشگاه گاز بیدبلند [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 133-152]

 • نیسی، عبدالکاظم رابطه‌ی علّی سرمایه روان‌شناختی با هیجان‌های مثبت، بهزیستی روان‌شناختی، عملکرد شغلی و التزام شغلی [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 19-46]

 • نیسی، عبدالکاظم اثر ویژگی‌های محیط کار و حمایت اجتماعی ادراک شده بر قصد ترک شغل با میانجی‌گری خشنودی شغلی و فرسودگی عاطفی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 39-60]

ه

 • هاشمی، تورج تأثیر روش آموزش چندحسی فرنالد و تمرین و تکرار در بهبود اختلال ویژه‌ی یادگیری خواندن دانش‌آموزان ابتدایی1 [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 169-190]

 • هاشمی، تورج نقش خودکارآمدی، جهت‌گیری‌های انگیزشی و راهبردهای یادگیری زبان در پیش‌بینی عملکرد تحصیلی زبان انگلیسی دانش‌آموزان [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 207-222]

 • هاشمی شیخ شبانی، سید اسماعیل بررسی رابطه‌ی روان رنجورخویی، تعارض کار- خانواده، گرانباری نقش، عدالت رویه‌ای، عدالت توزیعی و کنترل شغلی با فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت گاز اهواز [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 47-72]

 • هاشمی شیخ شبانی، سید اسماعیل نقش ویژگی‌های شخصیتی در پیش‌بینی عملکرد شغلی افسران پلیس [دوره 18، شماره 1، 1390، صفحه 153-168]

 • هاشمی شیخ شبانی، سید اسماعیل بررسی رغبت‌های شغلی معلمان بر اساس مدل کروی تریسی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 87-112]

ی

 • یاریاری، فریدون تأثیر لمس درمانی و آرمیدگی عضلانی بر اضطراب امتحان و فعالیت امواج مغزی [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 225-246]

 • یاوری، امیرحسین اثربخشی معنادرمانی بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان [دوره 18، شماره 2، 1390، صفحه 199-224]