آ

 • آتش افروز، عسکر رابطه علّی بین صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری راهبردهای مطالعه در دانشجویان [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 78-98]

ا

 • احدی، حسن اثربخشی درمان فراتشخیصی بر انعطاف‌پذیری شناختی، تنظیم هیجان و عامل hb در بیماران دیابتی [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 81-100]

 • احمدی، سمیه سالمندی و معنای زندگی: بررسی میدانی منابع و ابعاد معنا در زنان و مردان سالمند [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]

 • احمدی، شادی نقش خلاقیت، ذهن آگاهی و عملکرد تحصیلی بر بهزیستی روانی با میانجی مشکلات روان شناختی [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 101-116]

 • اسعدی، سمانه نقش خلاقیت، ذهن آگاهی و عملکرد تحصیلی بر بهزیستی روانی با میانجی مشکلات روان شناختی [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 101-116]

 • امیدیان، مرتضی نقش خلاقیت، ذهن آگاهی و عملکرد تحصیلی بر بهزیستی روانی با میانجی مشکلات روان شناختی [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 101-116]

ب

 • باقریان، فاطمه سالمندی و معنای زندگی: بررسی میدانی منابع و ابعاد معنا در زنان و مردان سالمند [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]

 • باقریان خسروشاهی، صنم مقایسه اثربخشی ”برنامه درمانی اتیسم یکپارچه با خانواده“ با ”برنامه پرنده کوچولو“ بر رضایت زناشویی زوجین دارای کودک اتیستیک [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 45-62]

 • بختیارپور، سعید اثربخشی آموزش شناختی بر عملکرد اجرایی و توجه تقسیم شده کودکان مضطرب [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 43-64]

 • بشلیده، کیومرث رابطه طردشدگی در محیط کار با عملکرد شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و قصد ترک شغل؛ نقش میانجی‌گر خشنودی شغلی [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 137-160]

 • بهارلو، مصطفی رابطه طردشدگی در محیط کار با عملکرد شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و قصد ترک شغل؛ نقش میانجی‌گر خشنودی شغلی [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 137-160]

 • بهروزی، ناصر آزمون مدل عِلّی الگوهای ارتباط خانوادگی، فراشناخت و ویژگی‌های شخصیتی با گرایش به تفکرانتقادی با میانجی‌گری باورهای معرفت شناختی در دانش‌آموزان پسر پایه‌های مختلف تحصیلی دبیرستانی شهر اهواز [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 23-44]

 • بیگدلی، ایمان اله اثربخشی مداخله درمانی اصلاح سوگیری‌های شناختی (CBM) بر ترک سیگار [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 1-22]

پ

 • پوراعتماد، حمیدرضا مقایسه اثربخشی ”برنامه درمانی اتیسم یکپارچه با خانواده“ با ”برنامه پرنده کوچولو“ بر رضایت زناشویی زوجین دارای کودک اتیستیک [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 45-62]

ج

 • جعفری، عیسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر تنظیم هیجانی در نوجوانان بزهکار [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 97-110]

چ

 • چگینی، علی اصغر تأثیر هیپنوتراپی مبتنی بر نیرومندسازی ایگو بر افسردگی اساسی زنان سرپرست خانوار [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 63-78]

ح

 • حیدری، محمود سالمندی و معنای زندگی: بررسی میدانی منابع و ابعاد معنا در زنان و مردان سالمند [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]

خ

 • خواجه پور، نسیم رابطه طردشدگی در محیط کار با عملکرد شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و قصد ترک شغل؛ نقش میانجی‌گر خشنودی شغلی [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 137-160]

د

 • درتاج، فریبرز اثربخشی درمان فراتشخیصی بر انعطاف‌پذیری شناختی، تنظیم هیجان و عامل hb در بیماران دیابتی [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 81-100]

 • درتاج، فریبرز اثربخشی آموزش شناختی بر عملکرد اجرایی و توجه تقسیم شده کودکان مضطرب [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 43-64]

 • دهقانی، یوسف رابطه سرمایه‌های تحولی و پیشرفت تحصیلی: با نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 127-150]

ذ

 • ذوقی پایدار، محمدرضا تأثیر هیپنوتراپی مبتنی بر نیرومندسازی ایگو بر افسردگی اساسی زنان سرپرست خانوار [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 63-78]

ر

 • رحیمی پردنجانی، طیبه طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم خودتنظیمی در محیط کار [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 23-42]

س

 • سپهوند، اسفندیار آزمون مدل عِلّی الگوهای ارتباط خانوادگی، فراشناخت و ویژگی‌های شخصیتی با گرایش به تفکرانتقادی با میانجی‌گری باورهای معرفت شناختی در دانش‌آموزان پسر پایه‌های مختلف تحصیلی دبیرستانی شهر اهواز [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 23-44]

 • سلیمانی، لیلا رابطه سرمایه‌های تحولی و پیشرفت تحصیلی: با نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 127-150]

 • سهرابی شگفتی، نادره مقایسه اثربخشی روش بازی‌درمانی با گل‌درمانی در درمان نقص‌توجه کودکان دبستانی [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 65-80]

ش

 • شهنی ییلاق، منیجه آزمون مدل عِلّی الگوهای ارتباط خانوادگی، فراشناخت و ویژگی‌های شخصیتی با گرایش به تفکرانتقادی با میانجی‌گری باورهای معرفت شناختی در دانش‌آموزان پسر پایه‌های مختلف تحصیلی دبیرستانی شهر اهواز [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 23-44]

ص

 • صباحی، پرویز اثربخشی مداخله درمانی اصلاح سوگیری‌های شناختی (CBM) بر ترک سیگار [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 1-22]

ع

 • عالی پور بیرگانی، سیروس آزمون مدل عِلّی الگوهای ارتباط خانوادگی، فراشناخت و ویژگی‌های شخصیتی با گرایش به تفکرانتقادی با میانجی‌گری باورهای معرفت شناختی در دانش‌آموزان پسر پایه‌های مختلف تحصیلی دبیرستانی شهر اهواز [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 23-44]

 • عربان، شجاع رابطه علّی بین صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری راهبردهای مطالعه در دانشجویان [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 78-98]

 • عسکری، پرویز اثربخشی آموزش شناختی بر عملکرد اجرایی و توجه تقسیم شده کودکان مضطرب [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 43-64]

 • علی اکبری، مهناز اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر تنظیم هیجانی در نوجوانان بزهکار [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 97-110]

غ

 • غضنفریان، فریبا اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر تنظیم هیجانی در نوجوانان بزهکار [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 97-110]

 • غفاری، مجید کمال‌گرایی مثبت و منفی و عملکرد تحصیلی: اثرات واسطه‌ای سبک هویت و تعهد هویت [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 117-136]

 • غلامی، سمانه کمال‌گرایی مثبت و منفی و عملکرد تحصیلی: اثرات واسطه‌ای سبک هویت و تعهد هویت [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 117-136]

ف

 • فایضی، نوشین مقایسه اثربخشی ”برنامه درمانی اتیسم یکپارچه با خانواده“ با ”برنامه پرنده کوچولو“ بر رضایت زناشویی زوجین دارای کودک اتیستیک [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 45-62]

 • فتح آبادی، جلیل مقایسه اثربخشی ”برنامه درمانی اتیسم یکپارچه با خانواده“ با ”برنامه پرنده کوچولو“ بر رضایت زناشویی زوجین دارای کودک اتیستیک [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 45-62]

 • فرهادی، مهران تأثیر هیپنوتراپی مبتنی بر نیرومندسازی ایگو بر افسردگی اساسی زنان سرپرست خانوار [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 63-78]

ک

 • کشفی، عبدالرسول سالمندی و معنای زندگی: بررسی میدانی منابع و ابعاد معنا در زنان و مردان سالمند [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]

 • کمرزرین، حمید اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر تنظیم هیجانی در نوجوانان بزهکار [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 97-110]

گ

 • گلستانه، موسی رابطه سرمایه‌های تحولی و پیشرفت تحصیلی: با نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 127-150]

م

 • محمدزاده ابراهیمی، علی طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم خودتنظیمی در محیط کار [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 23-42]

 • محمدی، مریم مقایسه اثربخشی ”برنامه درمانی اتیسم یکپارچه با خانواده“ با ”برنامه پرنده کوچولو“ بر رضایت زناشویی زوجین دارای کودک اتیستیک [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 45-62]

 • معرف، ساره مقایسه اثربخشی روش بازی‌درمانی با گل‌درمانی در درمان نقص‌توجه کودکان دبستانی [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 65-80]

 • مکوند حسینی، شاهرخ اثربخشی مداخله درمانی اصلاح سوگیری‌های شناختی (CBM) بر ترک سیگار [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 1-22]

 • منتظری، محمد صادق اثربخشی مداخله درمانی اصلاح سوگیری‌های شناختی (CBM) بر ترک سیگار [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 1-22]

 • مهداد، علی پیش‌بینی تلاش شغلی و رفتارهای شهروندی سازمانی از طریق ابعاد انگیزش شغلی [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 111-126]

 • میرزائیان، افسانه پیش‌بینی تلاش شغلی و رفتارهای شهروندی سازمانی از طریق ابعاد انگیزش شغلی [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 111-126]

ن

 • نادری، فرح اثربخشی آموزش شناختی بر عملکرد اجرایی و توجه تقسیم شده کودکان مضطرب [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 43-64]

 • نصری، مریم اثربخشی درمان فراتشخیصی بر انعطاف‌پذیری شناختی، تنظیم هیجان و عامل hb در بیماران دیابتی [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 81-100]

 • نهروانیان، پروانه اثربخشی آموزش شناختی بر عملکرد اجرایی و توجه تقسیم شده کودکان مضطرب [دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 43-64]

ی

 • یارمحمدی واصل، مسیب تأثیر هیپنوتراپی مبتنی بر نیرومندسازی ایگو بر افسردگی اساسی زنان سرپرست خانوار [دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 63-78]