ب

 • بهروزی، ناصر مقایسه‌ ترکیبهای‌ نه‌گانه‌ هوش‌ و خلاقیت‌ از لحاظ‌ ویژگیهای‌ شخصیتی‌ در دانش‌آموزان‌ سال‌ اول‌ دبیرستانهای‌ اهواز [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-21]

ح

 • حقیقی، جمال بررسی‌ همه‌گیرشناسی‌ مصرف‌ سیگار در کارکنان‌ ادارات‌ دولتی‌ اهواز و مقایسه‌ اثربخشی‌ روشهای‌ رفتاری‌، رفتاری‌- آموزشی‌ و رفتاری‌- دارویی‌ در ترک‌ سیگار با کنترل‌ سن‌، مدت‌ زمان‌ مصرف‌ و هیجان‌ خواهی‌ [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-26]

 • حقیقی، جمال‌ مقایسه‌ ترکیبهای‌ نه‌گانه‌ هوش‌ و خلاقیت‌ از لحاظ‌ ویژگیهای‌ شخصیتی‌ در دانش‌آموزان‌ سال‌ اول‌ دبیرستانهای‌ اهواز [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-21]

 • حقیقی، جمال‌ مقایسه‌ باورهای‌ خودکارآمدی‌ ریاضی‌ پسران‌ و دختران‌ دانش‌آموز سال‌ دوم‌ رشته‌های‌ ریاضی‌- فیزیک‌، علوم‌ تجربی‌ و علوم‌ انسانی‌ شهر اهواز و بررسی‌ رابطه‌ متغیرهای‌ جنسیت‌، نمره‌ قبلی‌ ریاضی‌ و هدف‌گذاری‌ تحصیلی‌ با آن‌ [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-21]

د

 • دلاور، علی‌ بررسی‌ ساختار عاملی ‌ پرسشنامه‌ شخصیت‌ 16 عاملی‌ کتل ‌ فرم‌ E (16PF-E) در شهر اهواز [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-15]

ر

 • رجبی، غلامرضا مقایسه‌ باورهای‌ خودکارآمدی‌ ریاضی‌ پسران‌ و دختران‌ دانش‌آموز سال‌ دوم‌ رشته‌های‌ ریاضی‌- فیزیک‌، علوم‌ تجربی‌ و علوم‌ انسانی‌ شهر اهواز و بررسی‌ رابطه‌ متغیرهای‌ جنسیت‌، نمره‌ قبلی‌ ریاضی‌ و هدف‌گذاری‌ تحصیلی‌ با آن‌ [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-21]

 • رستمی‌، مسعود مقایسه شباهت‌ ارزشها، و نگرشها در زوجهای‌ عادی‌ و متقاضی‌ طلاق‌ شهر اهواز [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-16]

ز

 • زرگر، یداله‌ بررسی‌ همه‌گیرشناسی‌ مصرف‌ سیگار در کارکنان‌ ادارات‌ دولتی‌ اهواز و مقایسه‌ اثربخشی‌ روشهای‌ رفتاری‌، رفتاری‌- آموزشی‌ و رفتاری‌- دارویی‌ در ترک‌ سیگار با کنترل‌ سن‌، مدت‌ زمان‌ مصرف‌ و هیجان‌ خواهی‌ [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-26]

ش

 • شکرکن، حسین‌ مقایسه شباهت‌ ارزشها، و نگرشها در زوجهای‌ عادی‌ و متقاضی‌ طلاق‌ شهر اهواز [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-16]

 • شکرکن، حسین‌ مقایسه‌ ترکیبهای‌ نه‌گانه‌ هوش‌ و خلاقیت‌ از لحاظ‌ ویژگیهای‌ شخصیتی‌ در دانش‌آموزان‌ سال‌ اول‌ دبیرستانهای‌ اهواز [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-21]

 • شکرکن، حسین‌ مقایسه‌ باورهای‌ خودکارآمدی‌ ریاضی‌ پسران‌ و دختران‌ دانش‌آموز سال‌ دوم‌ رشته‌های‌ ریاضی‌- فیزیک‌، علوم‌ تجربی‌ و علوم‌ انسانی‌ شهر اهواز و بررسی‌ رابطه‌ متغیرهای‌ جنسیت‌، نمره‌ قبلی‌ ریاضی‌ و هدف‌گذاری‌ تحصیلی‌ با آن‌ [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-21]

 • شهنی‌ییلاق، منیجه‌ مقایسه‌ باورهای‌ خودکارآمدی‌ ریاضی‌ پسران‌ و دختران‌ دانش‌آموز سال‌ دوم‌ رشته‌های‌ ریاضی‌- فیزیک‌، علوم‌ تجربی‌ و علوم‌ انسانی‌ شهر اهواز و بررسی‌ رابطه‌ متغیرهای‌ جنسیت‌، نمره‌ قبلی‌ ریاضی‌ و هدف‌گذاری‌ تحصیلی‌ با آن‌ [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-21]

ع

 • عبادی، غلامحسین‌ بررسی‌ ساختار عاملی ‌ پرسشنامه‌ شخصیت‌ 16 عاملی‌ کتل ‌ فرم‌ E (16PF-E) در شهر اهواز [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-15]

 • عطاری، یوسفعلی‌ مقایسه شباهت‌ ارزشها، و نگرشها در زوجهای‌ عادی‌ و متقاضی‌ طلاق‌ شهر اهواز [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-16]

 • علی‌اکبری‌ دهکردی، مهناز ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ جهت‌ سنجش‌ فشارزاهای‌ روانی‌ دانشجویان‌ [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-15]

ک

 • کدیور، پروین‌ نقش‌ باورهای‌ خودکارآمدی‌، خودگردانی‌ و هوش‌ در پیشرفت‌ درسی‌ دانش‌آموزان‌ دبیرستانی‌ [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-12]

م

 • مهرابی‌زاده‌ هنرمند، مهناز مقایسه‌ ترکیبهای‌ نه‌گانه‌ هوش‌ و خلاقیت‌ از لحاظ‌ ویژگیهای‌ شخصیتی‌ در دانش‌آموزان‌ سال‌ اول‌ دبیرستانهای‌ اهواز [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-21]

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز بررسی‌ همه‌گیرشناسی‌ مصرف‌ سیگار در کارکنان‌ ادارات‌ دولتی‌ اهواز و مقایسه‌ اثربخشی‌ روشهای‌ رفتاری‌، رفتاری‌- آموزشی‌ و رفتاری‌- دارویی‌ در ترک‌ سیگار با کنترل‌ سن‌، مدت‌ زمان‌ مصرف‌ و هیجان‌ خواهی‌ [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-26]

ن

 • نجاریان، بهمن‌ ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ جهت‌ سنجش‌ فشارزاهای‌ روانی‌ دانشجویان‌ [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-15]

 • نجاریان‌، بهمن‌ بررسی‌ همه‌گیرشناسی‌ مصرف‌ سیگار در کارکنان‌ ادارات‌ دولتی‌ اهواز و مقایسه‌ اثربخشی‌ روشهای‌ رفتاری‌، رفتاری‌- آموزشی‌ و رفتاری‌- دارویی‌ در ترک‌ سیگار با کنترل‌ سن‌، مدت‌ زمان‌ مصرف‌ و هیجان‌ خواهی‌ [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-26]

 • نجاریان‌، بهمن‌ بررسی‌ ساختار عاملی ‌ پرسشنامه‌ شخصیت‌ 16 عاملی‌ کتل ‌ فرم‌ E (16PF-E) در شهر اهواز [دوره 10، 1-2، 1382، صفحه 1-15]