ا

 • ابوالقاسمی، عباس ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ اضطراب‌ امتحان‌ در دانش‌آموزان‌ پایه‌ سوم‌ دوره راهنمایی‌ تحصیلی‌اهواز [دوره 3، شماره 2، 1375، صفحه 61-74]

 • اسدی مقدم، عزیزه ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ اضطراب‌ امتحان‌ در دانش‌آموزان‌ پایه‌ سوم‌ دوره راهنمایی‌ تحصیلی‌اهواز [دوره 3، شماره 2، 1375، صفحه 61-74]

 • الهام پور، حسین ارزشیابی‌ چهارمین‌ همایش‌ ارائه‌ یافته‌های‌ پژوهشی‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌ استان‌ خوزستان‌ اهواز 13 و 14 اسفندماه‌ 1375 [دوره 3، شماره 2، 1375، صفحه 112-124]

 • الهام پور، حسین گزارش سومین سیمینار ارائه یافته های پژوهشی علوم تربیتی و روان شناسی 6-5 اسفند ماه 1374 - اهواز [دوره 3، شماره 1، 1375، صفحه 103-112]

 • امیدیان، مرتضی‌ تأثیر الگوی‌ تحصیلی‌ بر عملکرد تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ پسر پایه چهارم‌ ابتدایی‌ شهرستان‌ دزفول‌ [دوره 3، شماره 2، 1375، صفحه 1-12]

د

س

 • سپاسی، حسین نظریه‌ سؤال‌ - پاسخ‌ در آزمونهای‌ روانی‌ - تربیتی‌ [دوره 3، شماره 2، 1375، صفحه 38-60]

ش

 • شکرکن، حسین ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ اضطراب‌ امتحان‌ در دانش‌آموزان‌ پایه‌ سوم‌ دوره راهنمایی‌ تحصیلی‌اهواز [دوره 3، شماره 2، 1375، صفحه 61-74]

 • شکرکن، حسین‌ تأثیر الگوی‌ تحصیلی‌ بر عملکرد تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ پسر پایه چهارم‌ ابتدایی‌ شهرستان‌ دزفول‌ [دوره 3، شماره 2، 1375، صفحه 1-12]

 • شهینی ییلاق، منیژه ارتباط بین هوش و موفقیت در امتحان ورودی استعداد های درخشان دانش آموزان پسر سال اول راهنمایی شهرستان اهواز [دوره 3، شماره 1، 1375، صفحه 50-64]

ف

ک

 • کوکبی، مرتضی گسترش‌های‌ ایرانی‌ رده‌بندی‌ دهدهی‌ دیویی‌ [دوره 3، شماره 2، 1375، صفحه 126-130]

 • کوکبی، مرتضی انتخاب فرمت مناسب برای فهرست نویسی کامپیوتری انتشارات ایرانی [دوره 3، شماره 1، 1375، صفحه 34-49]

 • کیامنش، علیرضا برنامه‌ قصد شده‌ " و " برنامه‌ کسب‌ شده‌ علوم‌ " در دوره‌ راهنمایی‌ بر اساس‌ یافته‌ های‌ سومین‌ مطالعه‌ بین‌ المللی‌ ریاضی‌ و علوم [دوره 3، شماره 2، 1375، صفحه 13-37]

گ

م

 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز بررسی رابطه هماهنگی بین مولفه های خودپنداشت و افسردگی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 3، شماره 1، 1375، صفحه 1-13]

 • موسوی(مترجم)، علی محمد ویگوتسکی‌ و آموزه یادگیری‌ تجربی‌ و نظری‌ یوری‌ و. کارپف‌ و جان‌ د. دیرانسفورد [دوره 3، شماره 2، 1375، صفحه 95-110]

ن

 • نائلی، محمدعلی نقش مدیریت آموزشی تخصصی در اثر بخشی نظام آموزش و پرورش [دوره 3، شماره 1، 1375، صفحه 14-33]

 • نجاریان، بهمن ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ اضطراب‌ امتحان‌ در دانش‌آموزان‌ پایه‌ سوم‌ دوره راهنمایی‌ تحصیلی‌اهواز [دوره 3، شماره 2، 1375، صفحه 61-74]

 • نجاریان، بهمن ارتباط بین هوش و موفقیت در امتحان ورودی استعداد های درخشان دانش آموزان پسر سال اول راهنمایی شهرستان اهواز [دوره 3، شماره 1، 1375، صفحه 50-64]

 • نجاریان، بهمن کاربرد زبان مادری در کلاس زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم [دوره 3، شماره 1، 1375، صفحه 84-102]

ی

 • یارعلی، جواد هنجاریابی‌ آزمون‌ D.70 برای‌ دانش‌آموزان‌ دوره متوسطه شهر آباده‌ [دوره 3، شماره 2، 1375، صفحه 75-94]