آ

 • آروین فر، فاطمه بررسی رابطه متغیرهای پیش از اسارت ، حین اسارت و پس از اسارت با شدت علائم PTSD در دو نمونه از آزادگان شهر اهواز [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 23-45]

 • آهنکوب نژاد، محمد رضا مقایسه سازگاری عاطفی و اجتماعی دانش آموزان جهشی و غیر جهشی دوره ی ابتدایی اهواز [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 69-89]

ا

 • افسردیر، حمید بررسی رابطه متغیرهای پیش از اسارت ، حین اسارت و پس از اسارت با شدت علائم PTSD در دو نمونه از آزادگان شهر اهواز [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 23-45]

 • الهام پور، حسین ارزشیابی نخستین سمینار ارائه یافته های پژوهشی در علوم تربیتی و روان شناسی در استان خوزستان روز های9/10آذر ماه 1372 در اهواز [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 107-116]

ب

 • باقری، مسعود رابطه ی شیوه های فرزند پروری با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان پسر دوره راهنمایی اهواز [دوره 1، شماره 1، 1373، صفحه 66-80]

 • بساک نژاد، سودابه اختلال هراس از مدرسه [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 46-68]

ح

 • حقیقی، جمال بررسی رابطه سن و جنسیت با مفهوم نگهداری ذهنی در دانش آموزان 6/5 ، 8/5 و 10/5 ساله [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 3-22]

خ

 • خجسته مهر، غلام رضا مقیسه ویژگی های شخصیتی نوجوانان بینا و نابینا [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 90-105]

 • خلیلی، غلامرضا بررسی رابطه متغیرهای پیش از اسارت ، حین اسارت و پس از اسارت با شدت علائم PTSD در دو نمونه از آزادگان شهر اهواز [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 23-45]

د

ر

 • رجبی، غلامرضا بررسی رابطه سن و جنسیت با مفهوم نگهداری ذهنی در دانش آموزان 6/5 ، 8/5 و 10/5 ساله [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 3-22]

س

 • سپاسی، حسین مقایسه تاپیر ارزش یابی تکوینی و ارزش یابی پایانی بر پیشرفت تحصیل دانشجو یان دانشگاه شهید چمران [دوره 1، شماره 1، 1373، صفحه 39-50]

ش

 • شکر کن، حسین مقایسه سازگاری عاطفی و اجتماعی دانش آموزان جهشی و غیر جهشی دوره ی ابتدایی اهواز [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 69-89]

 • شکرکن، حسین بررسی رابطه متغیرهای پیش از اسارت ، حین اسارت و پس از اسارت با شدت علائم PTSD در دو نمونه از آزادگان شهر اهواز [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 23-45]

 • شکرکن، حسین تاثیر عزت نفس بر عملکرد دانش آموزان پسر و دختر دبیرستانی [دوره 1، شماره 1، 1373، صفحه 11-27]

 • شکرکن، حسین رابطه ی شیوه های فرزند پروری با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان پسر دوره راهنمایی اهواز [دوره 1، شماره 1، 1373، صفحه 66-80]

 • شهینی ییلاقی، منیجه مقایسه سازگاری عاطفی و اجتماعی دانش آموزان جهشی و غیر جهشی دوره ی ابتدایی اهواز [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 69-89]

ف

 • فاضلی نیا، طاهره بررسی رابطه متغیرهای پیش از اسارت ، حین اسارت و پس از اسارت با شدت علائم PTSD در دو نمونه از آزادگان شهر اهواز [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 23-45]

 • فرج پهلو، عبد الحسین کتابشناسی پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 117-122]

ل

ن

 • نجاریان، بهمن اختلال هراس از مدرسه [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 46-68]

 • نجاریان، بهمن ارزشیابی نخستین سمینار ارائه یافته های پژوهشی در علوم تربیتی و روان شناسی در استان خوزستان روز های9/10آذر ماه 1372 در اهواز [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 107-116]

 • نجاریان، بهمن سندرم نابغه ی کودن [دوره 1، شماره 1، 1373، صفحه 51-65]

 • نیسی، عبدالکاظم تاثیر عزت نفس بر عملکرد دانش آموزان پسر و دختر دبیرستانی [دوره 1، شماره 1، 1373، صفحه 11-27]

ه

 • هادیان، مجید ارزشیابی نخستین سمینار ارائه یافته های پژوهشی در علوم تربیتی و روان شناسی در استان خوزستان روز های9/10آذر ماه 1372 در اهواز [دوره 1، شماره 2، 1373، صفحه 107-116]