آ

 • آقایی، اصغر مقایسه اثربخشی درمان ارتباطی والد-کودک با درمان تعامل والد-کودک بر مهارت‌های ارتباطی و سازگاری اجتماعی کودکان مبتلا به نقص‌توجه/ بیش‌فعالی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 25-48]

 • آقایی جشوقاتی، اصغر مقایسه اثربخشی درمان کیفیت زندگی مبتنی بر تجارب زیسته دختران نوجوان دارای مشکل بی‌ خوابی با درمان گوش کردن عمیق کامل بر شدت بی‌خوابی و کیفیت خواب آنان [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 117-136]

 • آهی، قاسم رابطه فعالیت گرایی هیپومانیا، ضعف روحیه و هیجانات منفی مختل‌کننده مبتنی بر فرم بازسازی‌شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا-2 (MMPI-2RF) در اضطراب، افسردگی و انگیزش جنسی مبتلایان به اختلالات عملکرد جنسی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 111-132]

ا

 • ارشدی، نسرین طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیامدهای فرسودگی شغلی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 153-176]

 • ارفع رحیمیان، یوسف رابطه فعالیت گرایی هیپومانیا، ضعف روحیه و هیجانات منفی مختل‌کننده مبتنی بر فرم بازسازی‌شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا-2 (MMPI-2RF) در اضطراب، افسردگی و انگیزش جنسی مبتلایان به اختلالات عملکرد جنسی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 111-132]

 • اصلی آزاد، مسلم اثربخشی واقعیت‌درمانی آنلاین بر اضطراب و پریشانی روان‌شناختی بیماران بهبودیافتگان کووید-19 [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 1-20]

 • اعتمادی، عذرا مشارکت پدر: نقش سازگاری زوجی، کیفیت رابطه مادر – نوجوان و سطح تحصیلات پدر [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 241-262]

 • افروز، غلامعلی تدوین و اعتباریابی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه یادگیری سازنده گرایی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 157-178]

 • امیرفخرایی، آزیتا اثربخشی طرحواره‌درمانی بر باورهای غیرمنطقی و خودتنظیمی هیجانی زنان دارای تعارض زناشویی با طرحواره‌های ناسازگار اولیه [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 241-264]

 • امینیان دهکردی، فاطمه اثربخشی آموزش مهارت‌های همدلی بر خودشیفتگی و زورگویی دانش‌آموزان زورگو [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 67-92]

ب

 • برکت، غلامحسین ارائه مدل ترکیبی توانمندسازی برای زنان حاشیه‌نشین [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 137-156]

 • بشلیده، کیومرث بررسی برازش یک مدل مفهومی از میانجی‌گری سر زندگی در کار: پیشایندهای سازمانی و پیامدهای آموزشی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 93-116]

 • بیت‌مشعل، بلقیس طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیامدهای فرسودگی شغلی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 153-176]

 • بیداری، فرزانه اثربخشی طرحواره‌درمانی بر باورهای غیرمنطقی و خودتنظیمی هیجانی زنان دارای تعارض زناشویی با طرحواره‌های ناسازگار اولیه [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 241-264]

پ

 • پورحیدری، سپیده اثر بخشی درمان شناختی رفتاری واحدپردازه‌ای بر سوگیری تعبیر چهره و ترس از ارزیابی منفی در دانشجویان دارای خصیصه پارانوئید [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 91-110]

ت

 • ترکان، هاجر مطالعه کیفی عوامل مؤثر بر پایبندی به درمان در معتادان تحت درمان انجمن معتادان گمنام در شهر اصفهان [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 219-240]

 • ترک لا دانی، فاطمه مقایسه اثربخشی درمان کیفیت زندگی مبتنی بر تجارب زیسته دختران نوجوان دارای مشکل بی‌ خوابی با درمان گوش کردن عمیق کامل بر شدت بی‌خوابی و کیفیت خواب آنان [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 117-136]

ج

 • جاودان، موسی طراحی و تدوین الگوی تقویت روحیه و فرهنگ کارآفرینی در دانش‌آموزان دوره اول و دوم متوسطه [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 197-214]

 • جزایری، رضوان السادات مشارکت پدر: نقش سازگاری زوجی، کیفیت رابطه مادر – نوجوان و سطح تحصیلات پدر [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 241-262]

ح

 • حاج خدادادی، داود مشارکت پدر: نقش سازگاری زوجی، کیفیت رابطه مادر – نوجوان و سطح تحصیلات پدر [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 241-262]

 • حسنعلی پور، پریسا انرژی، شکوفایی و بهزیستی ذهنی: یک مدل میانجی‌گر تعدیل‌‌شده [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 21-44]

 • حسین پناه، زهرا رابطه علّی هوش فرهنگی و سرزندگی تحصیلی با یادگیری خودراهبر از طریق میانجیگری اهمال کاری تحصیلی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 177-196]

 • حسین پور، محمد ارائه مدل ترکیبی توانمندسازی برای زنان حاشیه‌نشین [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 137-156]

 • حسینی، سید ابوالفضل اثر بخشی درمان شناختی رفتاری واحدپردازه‌ای بر سوگیری تعبیر چهره و ترس از ارزیابی منفی در دانشجویان دارای خصیصه پارانوئید [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 91-110]

 • حکیمی، ایمان بررسی ارتباط شخصیت پویا و معنویت فردی و سازمانی با تعلق شغلی: نقش میانجی معنای کار [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 69-90]

 • حیدری، علیرضا طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیامدهای فرسودگی شغلی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 153-176]

 • حیدریی، علیرضا اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (ACT) در کاهش رفتارهای تکانشی،ناگوئی خلقی و ناامیدی در بیماران افسرده مراکز مشاوره شهر اهواز [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 201-218]

خ

 • خاقانی، فاطمه مطالعه کیفی عوامل مؤثر بر پایبندی به درمان در معتادان تحت درمان انجمن معتادان گمنام در شهر اصفهان [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 219-240]

 • خاکی، سعیده اثربخشی واقعیت‌درمانی آنلاین بر اضطراب و پریشانی روان‌شناختی بیماران بهبودیافتگان کووید-19 [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 1-20]

د

 • دوستکام، محسن اثر بخشی درمان شناختی رفتاری واحدپردازه‌ای بر سوگیری تعبیر چهره و ترس از ارزیابی منفی در دانشجویان دارای خصیصه پارانوئید [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 91-110]

 • دولت آبادی، شیوا اثربخشی آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی بر رفتارهای ارتقا سلامت و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در بیماران خودایمنی (پسوریازیس) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 45-66]

ذ

 • ذوفقاری، شهاب الدین اثربخشی بسته درمانی مثبت‌نگر ایرانی- اسلامی بر بهزیستی روان‌شناختی و پریشانی روان‌شناختی دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 49-68]

ر

 • رمضانی، خسرو اثربخشی آموزش مهارت‌های همدلی بر خودشیفتگی و زورگویی دانش‌آموزان زورگو [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 67-92]

ز

 • زارعی، اقبال اثربخشی طرحواره‌درمانی بر باورهای غیرمنطقی و خودتنظیمی هیجانی زنان دارای تعارض زناشویی با طرحواره‌های ناسازگار اولیه [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 241-264]

س

 • سپهوند، رضا رابطه شخصیت پیش نگر و بهزیستی روانشناختی با میانجیگری تعالی یابی شغلی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 215-240]

 • سپهوند، مهدیه رابطه شخصیت پیش نگر و بهزیستی روانشناختی با میانجیگری تعالی یابی شغلی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 215-240]

 • سجادیان، ایلناز اثربخشی بسته درمانی مثبت‌نگر ایرانی- اسلامی بر بهزیستی روان‌شناختی و پریشانی روان‌شناختی دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 49-68]

 • سجادیان، ایلناز مقایسه اثربخشی درمان کیفیت زندگی مبتنی بر تجارب زیسته دختران نوجوان دارای مشکل بی‌ خوابی با درمان گوش کردن عمیق کامل بر شدت بی‌خوابی و کیفیت خواب آنان [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 117-136]

 • سراج خرمی، ناصر اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (ACT) در کاهش رفتارهای تکانشی،ناگوئی خلقی و ناامیدی در بیماران افسرده مراکز مشاوره شهر اهواز [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 201-218]

 • سراوانی، شهرزاد پیش بینی طرحواره ناسازگار خود انضباطی ناکافی بر اساس انگیزه پیشرفت، معنای زندگی و دشواری تنظیم هیجانی در دانشجویان [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 133-152]

 • سماواتیان، حسین تعیین و طراحی الگوی ساختاری رابطه تناسب های پنج گانه(فرد-شغل، فرد-سازمان، فرد- حرفه، فرد-گروه و فرد-کارراهه) و استرس شغلی باتوجه به نقش تعدیلی شخصیت [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 1-24]

ص

 • صحتی، مرمره اثربخشی آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی بر رفتارهای ارتقا سلامت و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در بیماران خودایمنی (پسوریازیس) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 45-66]

 • صدیق راد، غلامرضا اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (ACT) در کاهش رفتارهای تکانشی،ناگوئی خلقی و ناامیدی در بیماران افسرده مراکز مشاوره شهر اهواز [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 201-218]

ض

 • ضرغام حاجبی، مجید پیش بینی طرحواره ناسازگار خود انضباطی ناکافی بر اساس انگیزه پیشرفت، معنای زندگی و دشواری تنظیم هیجانی در دانشجویان [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 133-152]

ع

 • عابدی، محمد رضا مشارکت پدر: نقش سازگاری زوجی، کیفیت رابطه مادر – نوجوان و سطح تحصیلات پدر [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 241-262]

 • عارف نژاد، محسن رابطه شخصیت پیش نگر و بهزیستی روانشناختی با میانجیگری تعالی یابی شغلی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 215-240]

 • عدلخواه، شیوا مقایسه اثربخشی درمان ارتباطی والد-کودک با درمان تعامل والد-کودک بر مهارت‌های ارتباطی و سازگاری اجتماعی کودکان مبتلا به نقص‌توجه/ بیش‌فعالی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 25-48]

 • عسکری، پرویز طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیامدهای فرسودگی شغلی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 153-176]

 • عسکری، پرویز اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (ACT) در کاهش رفتارهای تکانشی،ناگوئی خلقی و ناامیدی در بیماران افسرده مراکز مشاوره شهر اهواز [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 201-218]

 • عشایری، حسن اثربخشی آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی بر رفتارهای ارتقا سلامت و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در بیماران خودایمنی (پسوریازیس) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 45-66]

غ

 • غلامعلی لواسانی، مسعود تدوین و اعتباریابی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه یادگیری سازنده گرایی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 157-178]

ف

 • فتحی چگنی، فریبرز رابطه شخصیت پیش نگر و بهزیستی روانشناختی با میانجیگری تعالی یابی شغلی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 215-240]

 • فرامرزی، سالار مقایسه اثربخشی درمان ارتباطی والد-کودک با درمان تعامل والد-کودک بر مهارت‌های ارتباطی و سازگاری اجتماعی کودکان مبتلا به نقص‌توجه/ بیش‌فعالی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 25-48]

 • فرهادی، طاهره اثربخشی واقعیت‌درمانی آنلاین بر اضطراب و پریشانی روان‌شناختی بیماران بهبودیافتگان کووید-19 [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 1-20]

 • فریدون نژاد، مژگان تدوین و اعتباریابی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه یادگیری سازنده گرایی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 157-178]

ق

 • قاسمی، زهرا اثربخشی بسته درمانی مثبت‌نگر ایرانی- اسلامی بر بهزیستی روان‌شناختی و پریشانی روان‌شناختی دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 49-68]

ک

 • کاظمیان مقدم، کبری رابطه علّی هوش فرهنگی و سرزندگی تحصیلی با یادگیری خودراهبر از طریق میانجیگری اهمال کاری تحصیلی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 177-196]

 • کریمی صدر، فائزه اثر بخشی درمان شناختی رفتاری واحدپردازه‌ای بر سوگیری تعبیر چهره و ترس از ارزیابی منفی در دانشجویان دارای خصیصه پارانوئید [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 91-110]

 • کعب عمیر، نوری انرژی، شکوفایی و بهزیستی ذهنی: یک مدل میانجی‌گر تعدیل‌‌شده [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 21-44]

گ

 • گایینی، سمیرا پیش بینی طرحواره ناسازگار خود انضباطی ناکافی بر اساس انگیزه پیشرفت، معنای زندگی و دشواری تنظیم هیجانی در دانشجویان [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 133-152]

 • گودرزی، سعید تعیین و طراحی الگوی ساختاری رابطه تناسب های پنج گانه(فرد-شغل، فرد-سازمان، فرد- حرفه، فرد-گروه و فرد-کارراهه) و استرس شغلی باتوجه به نقش تعدیلی شخصیت [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 1-24]

م

 • ماردپور، علیرضا اثربخشی آموزش مهارت‌های همدلی بر خودشیفتگی و زورگویی دانش‌آموزان زورگو [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 67-92]

 • محمدحسینی، عاطفه بررسی برازش یک مدل مفهومی از میانجی‌گری سر زندگی در کار: پیشایندهای سازمانی و پیامدهای آموزشی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 93-116]

 • مروتی، ذکراله تاثیر آموزش ذهن آگاهی کوتاه مدت بر یادآوری واژه‌های با بار عاطفی در افراد با و بدون ناگویی هیجانی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 179-200]

 • موسوی، سید هاشم انرژی، شکوفایی و بهزیستی ذهنی: یک مدل میانجی‌گر تعدیل‌‌شده [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 21-44]

 • موسوی، سیده فرانک ارائه مدل ترکیبی توانمندسازی برای زنان حاشیه‌نشین [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 137-156]

ن

 • نادی، محمدعلی اثربخشی بسته درمانی مثبت‌نگر ایرانی- اسلامی بر بهزیستی روان‌شناختی و پریشانی روان‌شناختی دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 49-68]

 • نظری، معصومه تاثیر آموزش ذهن آگاهی کوتاه مدت بر یادآوری واژه‌های با بار عاطفی در افراد با و بدون ناگویی هیجانی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 179-200]

 • نعامی، عبدالزهرا بررسی برازش یک مدل مفهومی از میانجی‌گری سر زندگی در کار: پیشایندهای سازمانی و پیامدهای آموزشی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 93-116]

 • نوری، ابوالقاسم تعیین و طراحی الگوی ساختاری رابطه تناسب های پنج گانه(فرد-شغل، فرد-سازمان، فرد- حرفه، فرد-گروه و فرد-کارراهه) و استرس شغلی باتوجه به نقش تعدیلی شخصیت [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 1-24]

ه

 • هاشمی، اسماعیل بررسی برازش یک مدل مفهومی از میانجی‌گری سر زندگی در کار: پیشایندهای سازمانی و پیامدهای آموزشی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 93-116]

ی

 • یوسفی، زهرا مطالعه کیفی عوامل مؤثر بر پایبندی به درمان در معتادان تحت درمان انجمن معتادان گمنام در شهر اصفهان [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 219-240]

 • یوسفی افراشته، مجید تاثیر آموزش ذهن آگاهی کوتاه مدت بر یادآوری واژه‌های با بار عاطفی در افراد با و بدون ناگویی هیجانی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 179-200]