دوره و شماره: دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1394 
3. نقش سبک دلبستگی در اضطراب اجتماعی با توجه به اثرات میانجی عزت نفس

صفحه 47-66

10.22055/psy.2015.11181

تورج هاشمی؛ نسرین احمدبیگی؛ سهیلا پرواز؛ رقیه کریمی شهابی


7. تأثیر واقعیت درمانی نوین گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر اختلال اضطراب اجتماعی دانشجویان

صفحه 133-152

10.22055/psy.2015.11191

فرزانه رجب زاده؛ شاهرخ مکوندحسینی؛ جعفر طالبیان شریف؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی


8. روابط ساختاری سیستم‌های مغزی- رفتاری و دشواری در تنظیم هیجان با نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر

صفحه 153-172

10.22055/psy.2015.11193

حسین کارسازی؛ حامد فرداینی سفلی؛ میلاد جعفرپور رضائی؛ نعیمه ماشینچی عباسی؛ تورج هاشمی ‌نصرت آباد