دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، دی 1392، صفحه 1-256 
بررسی اثربخشی آموزش مدیریت تعارض کار-خانواده بر رضایت زناشویی زنان شاغل دانشگاه اصفهان

صفحه 161-178

مرضیه ملکیها؛ محمدرضا عابدی؛ ایران باغبان؛ عباس جوهری؛ مریم فاتحی زاده