دوره و شماره: دوره 20، شماره 1، تیر 1392، صفحه 1-244 
نقش نشخوار‌فکری و درون‌اندیشی و ابعاد خصوصی و عمومی آنها در افسردگی

صفحه 39-60

راضیه خورسندی؛ حبیب هادیان فرد؛ محمد علی گودرزی؛ نوراله محمدی


اثربخشی درمان گروهی تعامل والد- کودک برکاهش نشانه‌های اختلال اضطراب جدایی دانش‌آموزان

صفحه 61-78

اکبر طالب پور؛ عبدالکاظم نیسی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ منیجه شهنی ییلاق؛ سودابه بساک نژاد