دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
رابطه بین باورهای فراشناختی و پذیرش اجتماعی با آمادگی برای اعتیاد در دانشجویان

جهانگیر کرمی

دوره 19، شماره 2 ، دی 1391، صفحه 1-14

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین باورهای فراشناختی و پذیرش اجتماعی با آمادگی برای اعتیاد در دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه انجام گرفت. جهت انجام پژوهش حاضر نمونه‌ی به حجم 120 نفر(60 دختر و 60 پسر) از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده بودند، مورد آزمون قرار گرفتند. برای جمع‌آوری ...  بیشتر

طراحی و آزمون الگویی از پیشایند‌های مهم رفتار اجتماع یار دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

علی رضا عظیم پور؛ عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ کیومرث بشلیده

دوره 19، شماره 2 ، دی 1391، صفحه 15-44

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی و آزمون الگویی از پیشایند‌های مهم رفتار اجتماع یار در دانشجویان دانشگاه شهید چمران بود. در این الگو همدلی به عنوان متغیر مستقل به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق میانجی‌‌های دین‌داری، هویت اخلاقی و استدلال اجتماع‌یار اخلاقی، رفتار اجتماع‌یار را پیش‌بینی می‌کند. شرکت کنندگان در پژوهش 438 دانشجوی کارشناسی ...  بیشتر

نیمرخ‌های انگیزشی و فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان: تحلیل مبتنی بر شخص

رحیم بدری گرگری؛ علی مهدوی؛ محمد تقی ضرابی

دوره 19، شماره 2 ، دی 1391، صفحه 45-62

چکیده
  پژوهش حاضر نیمرخ‌های انگیزشی دانش‌آموزان و تفاوت نیمرخ گروه‌های مختلف را از نظر فرسودگی مربوط به مدرسه مورد بررسی قرار داد. جامعه آماری پژوهش دانش‌آموزان شهر مراغه در استان آذربایجان شرقی بودند. 370 دانش‌آموز از دبیرستان‌های مختلف با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. پرسشنامه انگیزش تحصیلی و پرسشنامه فرسودگی ...  بیشتر

تأثیر درمان شناختی- رفتاری بر اختلال بیش فعالی/ کاستی توجه و نشانه‌های آن در دانشجویان

مریم قضایی؛ نجمه حمید؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند

دوره 19، شماره 2 ، دی 1391، صفحه 63-80

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر گروه درمانی شناختی- رفتاری بر علائم اختلال بیش فعالی/ کاستی توجه در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود. طرح این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. نمونه‌ی اولیه شامل 800 نفر دانشجو بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌ی ...  بیشتر

رابطه سبک‌های دلبستگی ایمن و ناایمن اجتنابی با افسردگی و رضایت از زندگی با میانجیگری خوشبینی و حمایت اجتماعی در دانشجویان

اکرم نظری چگنی؛ ناصر بهروزی؛ سید اسماعیل شیخ شبانی هاشمی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند

دوره 19، شماره 2 ، دی 1391، صفحه 81-100

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک‌های دلبستگی ایمن و ناایمن اجتنابی با افسردگی و رضایت از زندگی با میانجیگری خوشبینی و حمایت اجتماعی در دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بود. نمونه این پژوهش 300 نفر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای اتنخاب شدند. به منظور جمع آوری داده از، پرسشنامه‌های سبک‌های ...  بیشتر

آگاهی از مفهوم مرگ و افسردگی در کودکان

علیرضا آقایوسفی؛ مجتبی دلیر

دوره 19، شماره 2 ، دی 1391، صفحه 101-118

چکیده
  واقعیت مرگ و مردن از موضوع‌های بسیار پیچیده و عاطفی دوران کودکی است. به طوری که اکتساب و تحول مفهوم رشد یافته‌ی مرگ، موضوع مورد علاقه‌ای برای چندین دهه بوده است. هدف عمده‌ی پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان میزان آگاهی از مفهوم مرگ و افسردگی در کودکان هفت تا نه سال بود. بدین منظور نمونه‌ای در دسترس از 103 دانش­آموز دختر و پسر از مقاطع ...  بیشتر

اثر گروه درمانی شناختی رفتاری چند مؤلفه‌ای بر بی‌خوابی، شاخص‌های خواب، باورهای ناکارآمد خواب و خودکارآمدی خواب

نرگس درویشی؛ سودابه بساک نژاد؛ ایران داودی؛ یدالله زرگر

دوره 19، شماره 2 ، دی 1391، صفحه 119-136

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر درمان شناختی– رفتاری چند مؤلفه‌ای بر علایم بی‌خوابی، باورهای ناکارآمد خواب، خودکارآمدی خواب و شاخص‌های چهارگانه خواب است. جامعه آماری، کارکنان روز کار شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری بودند. نمونه پژوهش 45 نفر از کارکنان مبتلا به بی‌خوابی بود که به صورت تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب و در گروه آزمایش، ...  بیشتر

هنجاریابی،تعیین روایی و پایایی پرسشنامه رغبت و مهارت کمپبل در میان دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان

لیلا حق شناس؛ علی نویدیان؛ امیرصالح امین جعفری؛ علی کاظمی؛ محمدرضا عابدی؛ حسین صادقی

دوره 19، شماره 2 ، دی 1391، صفحه 137-158

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، هنجاریابی، تعیین روایی و پایایی پرسشنامه رغبت و مهارت کمپبل در بین دانش‌آموزان دوره متوسطه نظری شهر اصفهان بوده است. به همین منظور 412 دانش‌آموز به شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ایی انتخاب شدند. بر این اساس به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، ضریب پایایی مقیاس‌های کمپبل به شیوه آلفای کرانباخ و باز ازمایی محاسبه ...  بیشتر

اثر ایدئولوژی برابری جنسیتی بر هماهنگی و ناهماهنگی زناشویی با میانجی‌گری ادراک انصاف (عدالت)

لیلا جعفری نژاد؛ رضا خجسته مهر؛ غلامرضا رجبی

دوره 19، شماره 2 ، دی 1391، صفحه 159-176

چکیده
  مطالعات نشان می‌دهد که ایدئولوژی برابری جنسیتی می‌تواند تأثیر مهمی بر کیفیت زناشویی افراد داشته باشد. این تأثیر می‌تواند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم و در تعامل با سایر متغیرها از جمله ادراک انصاف باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات مستقیم و غیرمستقیم ایدئوژی برابری جنسیتی از طریق ادراک انصاف بر هماهنگی و ناهماهنگی رابطه‌ی ...  بیشتر

تأثیر درمان‌شناختی رفتاری فردی و گروهی بر افسردگی نوجوانان

کوروش محمدی؛ محمود نجفی؛ غلامرضا دهشیری؛ علی نیکبخت

دوره 19، شماره 2 ، دی 1391، صفحه 177-198

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه اثربخشی درمان‌شناختی رفتاری فردی و گروهی بر افسردگی نوجوانان انجام شد. روش پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. بدین منظور 26 نوجوان مبتلا به افسردگی به‌ طور تصادفی انتخاب و در سه گروه درمان‌شناختی رفتاری فردی، درمان‌شناختی رفتاری گروهی و کنترل جایگزین شدند. برای سنجش ...  بیشتر

رابطه کمرویی و احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت

کریم سواری؛ کیومرث بشلیده

دوره 19، شماره 2 ، دی 1391، صفحه 199-212

چکیده
  در تحقیق جاری، رابطه کمرویی و احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اهواز مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور از بین دانشجویان آن دانشگاه 225نفر (128 پسر و 97 دختر) به شیوه تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه کمرویی چک و باس (1983)، احساس تنهایی اپیلائو و کاترونا (1980) ...  بیشتر

رابطه شیوه‌های فرزندپروری والدین و سازگاری دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

سیروس عالی پور بیرگانی

دوره 19، شماره 2 ، دی 1391، صفحه 213-232

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی روابط ساده و چندگانه متغیرهای شیوه‌های فرزندپروری (اقتدارگرایی مادر، استبدادگرایی مادر، آزادگذاری مادر، اقتدارگرایی پدر، استبدادگرایی پدر و آزادگذاری پدر) باسازگاری (اجتماعی، عاطفی، تعهد به هدف و تحصیلی) دانشجویان دانشگاه می‌باشد. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بودند که ...  بیشتر