دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی عوامل مؤثر بر رشد مسیر شغلی دانش‌آموزان سوم راهنمایی تا پیش دانشگاهی شهر اصفهان

احمد صادقی؛ ایران باغبان؛ فاطمه بهرامی؛ سید احمد احمدی؛ حسین مولوی

دوره 19، شماره 1 ، تیر 1391، صفحه 1-18

چکیده
  هدف از این پژوهش تعیین عوامل مؤثر بر رشد مسیر شغلی دانش‌آموزان بود. جامعه آماری این پژوهش دانش‌آموزان سوم راهنمایی تا پیش دانشگاهی شهر اصفهان در سال تحصیلی 89-1388 بودند. از این جامعه، نمونه‌ای با حجم 721 نفر (دختر و پسر) به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های پنج عامل شخصیت نئو، رشد مسیر شغلی، ...  بیشتر

اثر خشنودی از درآمد بر قصد ترک شغل: نقش واسطه‌ای خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و انگیزش شغلی

داود حیاتی؛ عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی

دوره 19، شماره 1 ، تیر 1391، صفحه 19-42

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر ابعاد چهارگانه خشنودی از درآمد بر قصد ترک شغل با میانجی‌گری خشنودی شغلی، تعهد سازمانی، و انگیزش شغلی انجام گرفت. نمونه پژوهش حاضر شامل نفر (260 مرد و 13 زن) با میانگین سنی 44 سال بودند که به روش تصادفی طبقه‌ای از میان کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب-منطقه اهواز انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان در این پژوهش پرسشنامه‌های ...  بیشتر

مقایسه‌ی دانش‌‌آموزان دختر موفق و ناموفق دبیرستانی از لحاظ سبک‌های اسنادی و خودناتوان سازی با کنترل هوش، در شهر اهواز

سکینه حیدری؛ غلامحسین مکتبی؛ منیجه شهنی ییلاق

دوره 19، شماره 1 ، تیر 1391، صفحه 43-62

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی دانش‌آموزان دختر موفق و ناموفق دبیرستانی از لحاظ سبک‌های اسنادی و خودناتوان سازی با کنترل هوش، در شهر اهواز می‌باشد. جامعه‌ی آماری این مطالعه را تمام دانش‌آموزان دختر موفق و ناموفق سال اول دبیرستان شهر اهواز در سال تحصیلی 90-1389 تشکیل داده است. از این جامعه‌ی آماری، نمونه‌ای به تعداد 100 نفر (50 نفر دانش‌آموز ...  بیشتر

تأثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان‌شناختی، اضطراب وجودی، و هوش معنوی، در دانشجویان دانشکده نفت اهواز

سید علی مرعشی؛ عبدالزهرا نعامی؛ کیومرث بشلیده؛ یداله زرگر؛ باقر غباری بناب

دوره 19، شماره 1 ، تیر 1391، صفحه 63-80

چکیده
  این پژوهش به بررسی تأثیر آموزش هوش معنوی بر مؤلفه‌های بهزیستی روان‌شناختی، اضطراب وجودی، و هوش معنوی پرداخته است. جامعه آماری شامل دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده نفت اهواز در سال تحصیلی90-89 بود. از میان این دانشجویان 112 نفر به طور تصادفی انتخاب و سپس به طور تصادفی در دو بخش مساوی آزمایش و گواه گمارده شدند. از این تعداد 94 نفر تا آخر ...  بیشتر

تدوین و آزمون یک مدل انگیزشی برای پیش‌بینی تصمیم دانش‌آموزان پایه‌ی سوم راهنمایی و اول دبیرستان مناطق روستایی شهرستان سنندج به ادامه یا ترک تحصیل در دوره‌ی دبیرستان

یحیی یار احمدی؛ ناصر یوسفی؛ ناصر شیربگی

دوره 19، شماره 1 ، تیر 1391، صفحه 81-98

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تدوین و آزمون یک مدل انگیزشی بر اساس نظریه تعیین‌گری شخصی جهت تعیین موقعیت‌هایی که تحت آنها دانش‌آموزان دوره متوسطه روستایی تصمیم به ادامه یا ترک تحصیل می‌گیرند، بود. مدل تأیید شده نهایی نشان داد که متغیرهای انگیزشی در تصمیم دانش‌آموزان به ادامه یا ترک تحصیل نقش اساسی داشته و این متغیرها در کلاس درس به وسیله‌ی ...  بیشتر

بررسی نقش راهبردهای مقابله‌ای و سبک‌های اسنادی به عنوان پیش‌بین‌های افت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر

مهرناز آزادیکتا

دوره 19، شماره 1 ، تیر 1391، صفحه 99-116

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی نقش راهبردهای مقابله‌ای و سبک‌های اسنادی در افت تحصیلی دانشجویان است. به منظور بررسی فرضیه‌های تحقیق 480 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر (162 پسر، 318 دختر) از طریق نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، آزمون سنجش سبک اسناد اندرسون و آرنولت و پرسشنامه راهبردهای ...  بیشتر

نقش صفات شخصیتی در پیش‌بینی انگیزه‌ی پیشرفت دانشجویان

حسین زارع؛ رجبعلی محمدزاده

دوره 19، شماره 1 ، تیر 1391، صفحه 117-138

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ویژگی‌های شخصیتی در پیش‌بینی انگیزه‌ی پیشرفت دانشجویان می‌باشد. روش پژوهش به کار رفته در این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. نمونه تحقیق شامل 350 نفر از دانشجویان پسر بودند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای استفاده شد. برای سنجش متغیرهای مورد نظر از آزمون شخصیتی نئو (NEO) و پرسشنامه‌ی ...  بیشتر

بررسی برخی ویژگی‌های روان‌شناختی و زیستی- جسمانی به عنوان پیش‌بین‌های ابتلا به بیماری قلبی‌- عروقی و تیپ 2 دیابت

شهلا نظرپور؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ ایران داودی؛ سید مسعود سیدیان

دوره 19، شماره 1 ، تیر 1391، صفحه 139-174

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، تعیین پیش‌بین‌های ابتلا به بیماری قلبی – عروقی و تیپ 2 دیابت در شهر اهواز. به همین منظور 450 نفر (سه نمونه 150 نفری سالم، دیابتی و قلبی – عروقی) به صورت تصادفی از میان کلیه‌ی بیماران دیابتی و قلبی – عروقی مراجعه‌کننده به مراکز درمانی دولتی و خصوصی شهر اهواز و پرسنل شاغل در مراکز فوق انتخاب گردید. جهت جمع‌آوری ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی-رفتاری بر الگوی رفتاری تیپ A و استرس شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی

میثم خدیوی؛ یداله زرگر؛ ایران داودی

دوره 19، شماره 1 ، تیر 1391، صفحه 175-198

چکیده
  در پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی- رفتاری بر الگوهای رفتاری تیپ  Aو استرس شغلی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنانیکشرکت صنعنتی بود که تعداد 500 نفر از آنها (حدود 10 درصد کل جامعه) به صورت تصادفی انتخاب شدند و بر اساس پرسشنامه تیپ شخصیتی A مورد بررسی قرار گرفتند و از بین افرادی که در ...  بیشتر

تأثیر آموزش مهارت‌های مدیریت خشم در کاهش تعارضات زناشویی

سلطانعلی بشکار؛ منصور سودانی؛ منیجه شهنی ییلاق

دوره 19، شماره 1 ، تیر 1391، صفحه 199-226

چکیده
  پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه آزمایش و گواه بوده که به منظور بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های مدیریت خشم در کاهش تعارضات زناشویی زوج‌های ارجاعی به شعب شورای حل اختلاف شهرستان باغملک انجام شد. 20 زوج، که حداقل دو سال از ازدواج آنها گذشته و دارای فرزند نیز بودند با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر

ارتباط مستقیم و غیرمستقیم خودکارآمدی تحصیلی با افسردگی نوجوانان

کارینه طهماسیان؛ آسیه اناری

دوره 19، شماره 1 ، تیر 1391، صفحه 227-244

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط مستقیم خودکارآمدی تحصیلی و ارتباط غیرمستقیم آن (از طریق طرد همسالان و موفقیت تحصیلی) با افسردگی نوجوانان انجام شده است. آزمونی‌های پژوهش شامل 946 نفر (471 دختر و 475 پسر) از دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تهران می‌باشند که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری عبارتند از: پرسشنامه ...  بیشتر

رابطه‌ی علّی ادراک دلبستگی و آسیب‌پذیری شخصیت با احساس تنهایی در دوره‌ی نوجوانی

عظیمه سلیمی؛ بهرام جوکار

دوره 19، شماره 1 ، تیر 1391، صفحه 245-264

چکیده
  پژوهش حاضر در قالب یک مدل علّی، پیش‌آیندهای احساس تنهایی نوجوانان را مورد بررسی قرار داد. در این مدل ادراک دلبستگی به والدین و هم‌سالان به عنوان متغیرهای برون‌زاد، سبک‌های آسیب‌زای شخصیتی بلات، متغیر واسطه‌ای و احساس تنهایی متغیر درون‌زاد بودند. شرکت‌کنندگان پژوهش 426 دانش‌آموز دختر (204) و پسر (222) سال سوم دبیرستان‌های شهر شیراز ...  بیشتر