دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری کنترل درد برکاهش عواطف منفی و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمن

راضیه شهنی؛ محمدرضا شعیری؛ محمدعلی اصغری مقدم؛ محسن ناصری؛ مریم دلاوری

دوره 18، شماره 2 ، دی 1390، صفحه 1-20

چکیده
  مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی-رفتاری کنترل درد بر کاهش عواطف منفی و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمن انجام شده است. بدین خاطر، پس از انتخاب 12 آزمودنی مبتلا به درد مزمن، آزمودنی‌ها به طور تصادفی در دو گروه درمان شناختی-رفتاری درد و گروه کنترل (6 نفر در هر گروه) قرار گرفتند. اعضای گروه آزمایش در یک دوره درمان 8 جلسه‌ای ...  بیشتر

مقایسه حساسیت اضطرابی، عاطفه منفی و ناگویی خلقی بیماران مبتلا به آسم با افراد عادی در اهواز

یدالله زرگر؛ محمدعلی قاسمی نژاد؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ ایران داودی

دوره 18، شماره 2 ، دی 1390، صفحه 21-38

چکیده
  هدف این پژوهش مقایسه‌ی حساسیت اضطرابی، عاطفه منفی، ناگویی خلقی و سلامت روان بیماران مبتلا به آسم با افراد عادی در شهر اهواز بود. نمونه‌ی پژوهش، شامل 152 نفر، 78 بیمار مبتلا به آسم و 74 فرد عادی بود که به عنوان همراه بیمار در مطب حضور داشتند و با تکمیل ASI, TAS-20, PANAS, و SCL-25 در این پژوهش شرکت کردند. طرح تحقیق از نوع علی- مقایسه‌ای بود و جهت آزمون ...  بیشتر

اثر ویژگی‌های محیط کار و حمایت اجتماعی ادراک شده بر قصد ترک شغل با میانجی‌گری خشنودی شغلی و فرسودگی عاطفی

عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ فاطمه شهبازی

دوره 18، شماره 2 ، دی 1390، صفحه 39-60

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر ویژگی‌های محیط کار و حمایت اجتماعی ادراک شده بر قصد ترک شغل با میانجی‌گری خشنودی شغلی و فرسودگی عاطفی بود. نمونه‌ی این پژوهش شامل 309 نفر از کارکنان اقماری شرکت ملی حفاری ایران بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسش‌نامه‌های امنیت شغلی ادراک شده، اعتماد به مدیریت ارشد، عدالت ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی درمان اسلامی و درمان شناختی – رفتاری در مبتلایان به اختلال وسواس فکری - عملی

نیلوفر میکاییلی بارزیلی؛ بتول احدی؛ حمید رضا حسن آبادی

دوره 18، شماره 2 ، دی 1390، صفحه 61-86

چکیده
  هدف از اجرای این تحقیق، مقایسه اثربخشی درمان اسلامی و درمان شناختی-رفتاری در کاهش علائم مبتلایان به اختلال وسواس فکری - عملی بود. به این منظور از بین بیماران مراجع کننده به مراکز درمانی روانپزشکی و روانشناسی شهر مشهد که توسطروانپزشکیا روانشناس مسئول مرکز درمانی اختلال وسواس فکری - عملی آنان تأیید شده بود، تعداد 45 نفر به صورت تصادفی ...  بیشتر

بررسی رغبت‌های شغلی معلمان بر اساس مدل کروی تریسی

محمد ربیعی؛ ایران باغبان؛ محمدرضا عابدی؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی

دوره 18، شماره 2 ، دی 1390، صفحه 87-112

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ساختار رغبت‌های شغلی معلمان شهرکرد بر اساس مدل کروی تریسی می‌باشد. جامعه‌ی پژوهش شامل کلیه‌ی معلمان سه دوره‌ی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه‌ی شهرکرد بوده که 633 نفر از آنان به صورت تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌ی سیاهه‌ی کروی فردی تریسی شامل سه فرم مشاغل، تمایل و ...  بیشتر

پایگاه‌های هویت شغلی و راهبردهای سازگاری در نوجوانان با آسیب بینایی

فخرالسادات قریشی راد؛ حسن بافنده قراملکی

دوره 18، شماره 2 ، دی 1390، صفحه 113-134

چکیده
  مهمترین چالش دوره‌ی نوجوانی از دیدگاه روان‌شناسان رشد احراز هویت است، که ممکن است برای بسیاری از آنها استرس‌زا باشد و باید توان مقابله با آن را کسب کنند. نظر بر اهمیت هویت در دوره‌ی نوجوانی هدف این تحقیق مطالعه‌ی پایگاه‌های هویت و شیوه‌های مقابله با بحران در بین نوجوانان دختر و پسر نابینا و مقایسه‌ی آن با همتایان بینا بوده است.جامعه‌ی ...  بیشتر

رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خودناتوان‌سازی تحصیلی و مقایسه شیوه‌های فرزندپروری از لحاظ متغیر اخیر در دانش‌آموزان سال سوم دبیرستانی

سیروس عالیپور بیرگانی؛ غلامحسین مکتبی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ ناهید مفرد نژاد

دوره 18، شماره 2 ، دی 1390، صفحه 135-154

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خودناتوان‌سازی تحصیلی و مقایسه شیوه‌های فرزندپروری از لحاظ متغیر اخیر در دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان‌های شهرستان بهبهان بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش را تمام دانش‌آموزن دختر و پسر سال سوم دبیرستان‌های شهرستان بهبهان، در سال تحصیلی 90-1389، تشکیل داده است. از این جامعه آماری، نمونه‌ای ...  بیشتر

رابطه علّی هوش عمومی و هوش سیال با عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری ویژگی‌های شخصیت و رویکردهای یادگیری

ناصر بهروزی؛ کیومرث بشلیده؛ سیده معصومه رسولی

دوره 18، شماره 2 ، دی 1390، صفحه 155-180

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه‌ی علّی بین متغیرهای هوش عمومی و هوش سیال با عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری ویژگی‌های شخصیت و رویکردهای یادگیری در دانش‌آموزان دختر سال دوم و سوم دبیرستان‌های شهرستان ازنا بود. نمونه‌ی این تحقیق متشکل از 260 دانش‌آموز بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش آزمودنی‌ها پرسشنامه‌های ...  بیشتر

بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دختر

سودابه بساک نژاد؛ اعظم آقاجانی افجدی؛ یدالله زرگر

دوره 18، شماره 2 ، دی 1390، صفحه 181-198

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز بود. آزمودنی‌ها با استفاده از طرح پیش آزمون– پس آزمون با گروه کنترل انتخاب و به پرسشنامه‌ی کیفیت خواب پیتزبورگ و پرسشنامه‌ی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی پاسخ دادند. در دو گروه (آزمایشی و کنترل) ...  بیشتر

اثربخشی معنادرمانی بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان

نجمه حمید؛ لیدا طالبیان؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ امیرحسین یاوری

دوره 18، شماره 2 ، دی 1390، صفحه 199-224

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی معنادرمانی بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان در بیمارستان بزرگ نفت اهواز بوده است که بدین منظور، نمونه اولیه مشتمل بر 60 بیمار با روش نمونه‌گیری در دسترس و با استفاده از همتاسازی و در نظر گرفتن کلیه متغیرهای مورد نظر در پژوهش انتخاب و در نهایت تعداد 30 بیماری که در اضطراب و افسردگی ...  بیشتر

تأثیر لمس درمانی و آرمیدگی عضلانی بر اضطراب امتحان و فعالیت امواج مغزی

فرهاد جوکار؛ فریدون یاریاری؛ مریم قاسمی

دوره 18، شماره 2 ، دی 1390، صفحه 225-246

چکیده
  هدف از پ‍ژوهش حاضر بررسی تأثیر لمس درمانی و آرمیدگی عضلانی بر اضطراب امتحان و امواج مغزی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران بود. جامعه آماری این تحقیق شامل دانشجویان داوطلب شاغل به تحصیل این دانشگاه در سال تحصیلی 88-87 بود. جهت انتخاب نمونه مورد مطالعه، از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شده است. حجم نمونه شامل 40 نفر (10 نفر گروه لمس ...  بیشتر

ارتباط بین هوش هیجانی و سلامت سازمانی مدیران مدارس

شهناز محمدی

دوره 18، شماره 2 ، دی 1390، صفحه 247-260

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه‌ی بین هوش هیجانی و سلامت سازمانی مدیران مدارس می‌باشد. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه‌ی این پژوهش کلیه مدیران دبیرستان‌های متوسطه شهر تهران نمونه مورد بررسی متشکل از 200 مدیر بود (107 زن و 93 مرد) که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ای از مناطق 19گانه شهر تهران انتخاب شدند و به پرسشنامه‌ی مقیاس هوش ...  بیشتر