دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تدوین و آزمون مدل ارتباط بین شخصیت، نیازهای روانی و بهزیستی روان‌شناختی

حمزه احمدیان؛ فرهاد جمهری؛ حسن احدی؛ نورعلی فرخی

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390، صفحه 1-18

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت و ارضای نیازهای روانی بنیادین با بهزیستی روانشناختی انجام شد. به این منظور 382 نفر (189 پسر و 193 دختر) دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای- چندمرحله‌ای انتخاب شد. آزمودنی‌ها به پرسشنامه‌ی پنج عامل بزرگ شخصیت (IPIP)، نیازهای روانی بنیادین (BPNS) ...  بیشتر

رابطه‌ی علّی سرمایه روان‌شناختی با هیجان‌های مثبت، بهزیستی روان‌شناختی، عملکرد شغلی و التزام شغلی

عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ احسان رحیمی

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390، صفحه 19-46

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی علّی سرمایه روان‌شناختی با هیجان‌های مثبت، بهزیستی روان‌شناختی، عملکرد شغلی و التزام شغلی از طریق طراحی و آزمودن یک الگو بود. نمونه‌ی این پژوهش، شامل 263 (228 زن و 35 مرد) بود. که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از میان پرستاران بیمارستان‌های دولتی شیراز انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در ...  بیشتر

بررسی رابطه‌ی روان رنجورخویی، تعارض کار- خانواده، گرانباری نقش، عدالت رویه‌ای، عدالت توزیعی و کنترل شغلی با فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت گاز اهواز

سمیه شولی بندر ریگی زاده؛ کیومرث بشلیده؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی؛ نسرین ارشدی

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390، صفحه 47-72

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی ساده و چندگانه‌ی روان رنجورخویی، تعارض کار- خانواده، گرانباری نقش، عدالت رویه‌ای، عدالت توزیعی و کنترل شغلی با فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت گاز اهواز بود. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر، شامل تمامی کارکنان شرکت گاز اهواز بود. برای انجام این پژوهش تعداد 260 نفر به عنوان نمونه و با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

رابطه‌ی هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی با بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران

منیجه شهنی ییلاق؛ آمنه شجاعی؛ ناصر بهروزی؛ غلامحسین مکتبی

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390، صفحه 73-92

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی روابط هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی با بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان دختر بوده است. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 317 نفر بود که از بین جامعه‌ی دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز با روش نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای انتخاب شد. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه هوش هیجانی شات، مهارت‌های ...  بیشتر

بررسی ساختار عاملی پرسشنامه‌ی طرحواره‌ی یانگ (نسخه‌ی سوم فرم کوتاه) در شهر تهران

مهناز غیاثی؛ حسین مولوی؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ مژگان صلواتی

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390، صفحه 93-118

چکیده
  این پژوهش، با هدف بررسی ساختار عامل پرسشنامه‌ی طرحواره‌ی یانگ (نسخه‌ی سوم فرم کوتاه، 2005) در دو گروه افراد بالینی و غیربالینی در شهر تهران انجام شد. جامعه‌ی آماری پژوهش عبارت بود از تمامی افراد بالینی و غیربالینی در شهر تهران در تابستان و پاییز سال 1387. نمونه‌ی غیربالینی، 470 نفر (مرد= 165 نفر، زن= 305 نفر) از افرادی بودند که به کلینیک‌های ...  بیشتر

هنجاریابی آزمون هوش دومینو 48 بر روی دانش‌آموزان دبیرستان‌‌های اهواز

مسعود سلیمی؛ هادی بهرامی؛ زنده یاد محمد کاظم سلیمی زاده

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390، صفحه 119-132

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش هنجاریابی آزمون هوشی دومینو 48 [D48] برای جامعه‌ی دانش‌آموزان دبیرستان‌های اهواز و بررسی روایی و پایایی این آزمون در جامعه‌ی مورد نظر بود. بدین منظور به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تعداد 1008 دانش‌آموز شامل 502 دانش‌آموز دختر و 506 دانش‌آموز پسر از 24 دبیرستان انتخاب شدند. آزمون دومینو 48 به صورت گروهی در ...  بیشتر

بررسی رابطه بین موانع سازمانی با رفتارهای نابارور شغلی در کارکنان پالایشگاه گاز بیدبلند

عبدالزهرا نعامی؛ کیومرث بشلیده؛ اسدالله فرهادزاده

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390، صفحه 133-152

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی میان موانع سازمانی با رفتارهای نابارور شغلی در کارگران پالایشگاه بیدبلند می‌باشد. تعداد 251 نفر از کارکنان پالایشگاه گاز بیدبلند با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و پرسشنامه‌های موانع سازمانی براون و میچل (1978) و رفتارهای نابارور شغلی(رابینسون و بنت، 2000) را تکمیل کردند. داده‌ها با روش رگرسیون ...  بیشتر

نقش ویژگی‌های شخصیتی در پیش‌بینی عملکرد شغلی افسران پلیس

سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390، صفحه 153-168

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه پنج ویژگی شخصیتی شامل روان رنجورخویی، برونگرایی، توافق جویی، باز بودن نسبت به تجربه و وظیفه شناسی با عملکرد شغلی افسران پلیس نیروی انتظامی بود. شرکت کنندگان 148 پلیس  بودند که با شرکت در پژوهش موافقت کردند. ابزار تحقیق پرسشنامه پنج عامل شخصیتی NEO-FFI و پرسشنامه سنجش عملکرد شغلی بودند که از اعتبار ...  بیشتر

تأثیر روش آموزش چندحسی فرنالد و تمرین و تکرار در بهبود اختلال ویژه‌ی یادگیری خواندن دانش‌آموزان ابتدایی1

فرهاد محمدی؛ جهانگیر کرمی؛ تورج هاشمی

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390، صفحه 169-190

چکیده
  هدف از این پژوهش، مقایسه روش چندحسی فرنالد و روش تمرین و تکرار در بهبود اختلال ویژه‌ی یادگیری دانش‌آموزان دارای اختلال خواندن است. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با گروه گواه و انتصاب تصادفی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون است. نمونه شامل 39 دانش‌آموز (18 پسر و 21 دختر) بود که بصورت تصادفی ساده از میان دانش‌آموزان دارای اختلال ویژه یادگیری خواندن ...  بیشتر

اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر بهبود عزت نفس و خوداثرمندی دانشجویان

تکتم کاظمینی

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390، صفحه 191-206

چکیده
  در پژوهش حاضر اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر بهبود عزت نفس و خوداثرمندی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این پژوهش از بین دانشجویان مراجعه کننده به کلینیک روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و متقاضی شرکت در جلسات گروه درمانی شناختی- رفتاری 24 نفر از افرادی که نمره‌های عزت نفس آنان در مرحله‌ی غربالگری پایین بود، به عنوان ...  بیشتر

نقش خودکارآمدی، جهت‌گیری‌های انگیزشی و راهبردهای یادگیری زبان در پیش‌بینی عملکرد تحصیلی زبان انگلیسی دانش‌آموزان

سهیلا زمینی؛ لیلی برزگری؛ تورج هاشمی؛ رقیه کیانی

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390، صفحه 207-222

چکیده
  با توجه به اهمیت یادگیری درس زبان انگلیسی، هدف از این مطالعه بررسی نقش خودکارآمدی، جهت‌گیری‌های انگیزشی و راهبردهای یادگیری زبان در پیش‌بینی عملکرد تحصیلی زبان انگلیسی دانش‌آموزان مقطع سوم راهنمایی شهر تبریز است. بدین منظور 164 آزمودنی، شامل 83 دانش‌آموز دختر و 81 دانش‌آموز پسر با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. آزمودنی‌ها ...  بیشتر

تأثیر مشاوره شغلی حکائی (حکایت‌های شغلی) بر سازگاری شغلی و تعهد سازمانی میان کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اصفهان

فاطمه صادقیان؛ محمدرضا عابدی؛ ایران باغبان

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390، صفحه 240-223

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مشاوره شغلی حکائی بر سازگاری شغلی و تعهد سازمانی اجرا شد. روش تحقیق به صورت میدانی تجربی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش کلیه‌ی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اصفهان هستند که بر اساس نمونه‌گیری تصادفی 60 نفر انتخاب و در دو گروه آزمایش (30 نفر) و گواه (30 نفر) گمارده شدند. ابزار ...  بیشتر