دوره و شماره: دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-260 
6. هنجاریابی آزمون هوش دومینو 48 بر روی دانش‌آموزان دبیرستان‌‌های اهواز

صفحه 119-132

مسعود سلیمی؛ هادی بهرامی؛ زنده یاد محمد کاظم سلیمی زاده