دوره و شماره: دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-164 
3. تأثیر آموزش صمیمیت بر افزایش صمیمیت ارتباطی زوجین

صفحه 53-68

رضا خجسته مهر؛ معصومه موحدی؛ غلامرضا رجبی


8. اعتباریابی مقیاس هوش معنوی کینگ (SISRI-24) در دانشجویان دانشگاه اصفهان

صفحه 141-164

مائده سادات رقیب؛ سید علی سیادت؛ بهزاد حکیمی نیا؛ سید جعفر احمدی