دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تأثیر آموزش انگیزش تحصیلی بر ابعاد شناختی-انطباقی/غیرانطباقی، رفتاری-انطباقی/غیرانطباقی انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان‌های پسرانه شهر بوشهر

منیجه شهنی ییلاق؛ سید موسی گلستانه؛ زنده یاد جمال حقیقی؛ عبدالکاظم نیسی؛ فاطمه کیانپور قهفرخی

دوره 17، شماره 1 ، تیر 1389، صفحه 1-32

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش انگیزش تحصیلی بر ابعاد شناختی-انطباقی، شناختی-غیرانطباقی، رفتاری-انطباقی و رفتاری-غیرانطباقی انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان‌های پسرانه شهر بوشهر بود. آموزش انگیزش تحصیلی (طی 16 جلسه آموزشی) به عنوان متغیر مستقل و خوداثربخشی، تبحرگرایی، ارزش‌گذاری، پایداری، برنامه‌ریزی، ...  بیشتر

رابطه بخشش و بهزیستی روان‌شناختی با توجه به نقش میانجی عواطف در دانشجویان دانشگاه

سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی؛ فاطمه امینی؛ سودابه بساک نژاد

دوره 17، شماره 1 ، تیر 1389، صفحه 52-33

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی علی بخشش و بهزیستی روان‌شناختی با میانجی‌گری عواطف مثبت و منفی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران بود. در این مطالعه‌ی علّی- همبستگی، جامعه‌ی آماری را کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز تشکیل می‌دادند که به روش تصادفی چند مرحله‌یی 352 نفر به عنوان نمونه از میان آنها انتخاب شدند. ابزارهای ...  بیشتر

تأثیر آموزش صمیمیت بر افزایش صمیمیت ارتباطی زوجین

رضا خجسته مهر؛ معصومه موحدی؛ غلامرضا رجبی

دوره 17، شماره 1 ، تیر 1389، صفحه 53-68

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش صمیمیت بر افزایش صمیمیت ارتباطی در زوجین کارکنان شرکت نفت اهواز می‌باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش کلیه‌ی زوجین کارکنان شرکت نفت اهواز می‌باشد که به فراخوان محقق پاسخ مثبت داده‌اند و از بین آنها 36 زوج به صورت تصادفی ساده از بین جامعه‌ی داوطلب انتخاب شده و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل ...  بیشتر

بررسی متغیرهای شخصیتی و سازمانی به عنوان پیش‌بین‌های سوانح ترافیکی در رانندگان اتوبوس‌های شهری در سازمان اتوبوس‌رانی شهر تهران

کیومرث بشلیده؛ عبدالکاظم نیسی؛ سمیه چاچ

دوره 17، شماره 1 ، تیر 1389، صفحه 69-88

چکیده
    در پژوهش حاضر ویژگی‌های شخصیتی و متغیرهای سازمانی به عنوان پیش‌بین‌‌های حادثه دیدگی در رانندگان اتوبوس‌های شهری در سازمان اتوبوس‌رانی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. نمونه پژوهش شامل 150 راننده‌ی حادثه دیده (طی 5 سال گذشته) و 150 راننده‌ی حادثه ندیده بودند. برای انتخاب نمونه از گروههای حادثه دیده و حادثه ندیده از روش انتخاب تصادفی ...  بیشتر

بررسی ارتباط میان ویژگی‌های شخصیتی با فرسودگی تحصیلی در دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهر اهواز

کریم سواری؛ کیومرث بشلیده

دوره 17، شماره 1 ، تیر 1389، صفحه 89-102

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، تعیین رابطه ویژگی‌های شخصیتی با فرسودگی تحصیلی در دانش‌آموزان بوده است. به همین منطور از بین دانش‌آموزان دختر و پسر پایه‌ی سوم دبیرستان‌های شهر اهواز 200 نفر (100 پسر و 100 دختر) به شیوه خوشه‌یی چند مرحله‌یی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی کوتاه 60 سؤالی مک‌کری و کاستا(1985) و پرسشنامه فرسودگی ...  بیشتر

مقایسه‌ی هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن در دانش‌آموزان نابینا و بینا

محمد نریمانی؛ عباس ابوالقاسمی؛ اسماعیل سلیمانی

دوره 17، شماره 1 ، تیر 1389، صفحه 103-118

چکیده
  تحقیق حاضر به منظور مقایسه مؤلفه‌های هوش هیجانی در دانش‌آموزان نابینا و بینا انجام شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان نابینا و بینای پسر و دختر در دامنه‌ی سنی 13-20 ساله بود که در سال تحصیلی 88-1387 مشغول به تحصیل در مدارس راهنمایی و ‌دبیرستان شهر اردبیل بودند. تعداد 60 نفر (30 پسر و 30 دختر) نابینا و60 نفر (30 پسر و ...  بیشتر

سنخ شناسی فرزندپروری خانواده (ترکیب سبک فرزندپروری پدر و مادر) و تأثیرآن بر سبک‌های یادگیری نوجوانان

عبدالله معتمدی؛ محمد یاسین سیفی؛ سارا کلانتری میبدی

دوره 17، شماره 1 ، تیر 1389، صفحه 119-140

چکیده
    هدف پژوهش حاضر تعیین اثرسنخ شناسی فرزندپروری خانواده (ترکیب سبک فرزندپروری پدر و مادر) بر سبک‌های یادگیری فرزندان می‌باشد. بدین منظور نمونه‌یی 400 نفری از دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 89-88 به روش خوشه‌یی چند مرحله‌یی انتخاب و با آزمون‌های سبک‌های یادگیری کلب و سبک‌های فرزندپروری اصلاح شده‌ی شفر مورد ...  بیشتر

اعتباریابی مقیاس هوش معنوی کینگ (SISRI-24) در دانشجویان دانشگاه اصفهان

مائده سادات رقیب؛ سید علی سیادت؛ بهزاد حکیمی نیا؛ سید جعفر احمدی

دوره 17، شماره 1 ، تیر 1389، صفحه 141-164

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی مقیاس سنجش هوش معنوی کینگ (SISRI-24) بر روی دانشجویان دانشگاه اصفهان انجام شده است. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه شامل کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال 87- 88 می‌باشد که از این تعداد 250 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از روش توصیفی استفاده شده ‌است. گردآوری داده‌ها با ...  بیشتر