دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران

محمد خدایاری فرد؛ سید محمد میر کمالی؛ غلامعلی افروز؛ محسن پاک نژاد؛ حیدر علی هومن؛ احمد به پژوه؛ حسین شکرکن؛ سیمین حسینیان؛ سیده منوره یزدی؛ باقر غباری بناب؛ محسن شکوهی یکتا؛ محمد ربیع‌زاده؛ علی‌نقی فقیهی؛ فاطمه حسینی حسین‌آباد

دوره 17، شماره 2 ، دی 1389، صفحه 1-18

چکیده
    هدف پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی ابزاری استاندارد و ویژه برای سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک و تعیین عوامل هر یک بود. روش پژوهش از نوع توصیفی– پیمایشی بود و به این منظور دو پرسشنامه سنجش رضایت شغلی ویژه کارکنان بانک و رضایت مشتریان بانک طراحی شد. در مطالعه‌ی مقدماتی خصوصیات روانسنجی از جمله رواییمحتوا و صوری هر ...  بیشتر

رابطه انگاره ذهنی از خدا با روان‌پریشی و جسمی‌سازی در دانشجویان

باقر غباری بناب؛ علی اکبر حدادی کوهسار

دوره 17، شماره 2 ، دی 1389، صفحه 19-34

چکیده
    هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی انگاره‌ی ذهنی از خدا با روان‌پریشی و جسمی‌سازی در دانشجویان می‌باشد. بدین ‌منظور تعداد 363 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و ایران با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. مقیاس‌های روان‌پریشی و جسمی‌سازی در چک ‌لیست نشانگان رفتاری (دراگوتیس و همکاران، 1973) و مقیاس انگاره‌ی ...  بیشتر

طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای موفقیت کارراهه ذهنی در یک سازمان صنعتی

عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ راحله محبت

دوره 17، شماره 2 ، دی 1389، صفحه 35-62

چکیده
    هدف پژوهش حاضر، طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای موفقیت کارراهه ذهنی در یک سازمان صنعتی بود. نمونه این پژوهش شامل 400 نفر بود که با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شدند. شرکت کنندگان در این پژوهش پرسشنامه‌های مهارت‌ سیاسی، شخصیتی نئو (Neo-FFI) حمایت سرپرست، دلبستگی شغلی، قصد ترک شغل و تعهد عاطفی را تکمیل نمودند.ارزیابی ...  بیشتر

ویژگی‌های روانسنجی مقیاس رجحان‌های زود/دیر خوابیدن در بین کارکنان دانشگاه شهید چمران

غلامرضا رجبی

دوره 17، شماره 2 ، دی 1389، صفحه 63-80

چکیده
    هدف این پژوهش بررسی اندازه‌گیری ویژگی‌های روانسنجی (پایایی و روایی سازه) مقیاس رجحان‌های زود/ دیر خوابیدن در بین کارکنان دانشگاه شهید چمران بود.در این پژوهش 200 نفر از کارکنان اداری دیپلم به بالا دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت تصادفی ساده برگزیده شدند و به مقیاس رجحان‌های زود/ دیر خوابیدن و پرسشنامه سنخ شخصیتی بامدادی-شامگاهی ...  بیشتر

رابطه رویدادهای استرس‌زای زندگی، کیفیت خواب و خشنودی شغلی با خستگی مزمن در کارکنان یک شرکت صنعتی

مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ نرجس رضایی؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی؛ مهدی رضایی منش

دوره 17، شماره 2 ، دی 1389، صفحه 81-98

چکیده
    پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه‌ی ساده و چندگانه رویدادهای استرس‌زای زندگی، کیفیت خواب و خشنودی شغلی با خستگی مزمن در کارمندان یک شرکت صنعتی انجام شده است. نمونه‌ی مورد بررسی شامل 225 نفر از کارمندان شرکت صنعتی بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از ابزارهای مقیاس خستگی چالدر، مقیاس رویدادهای ...  بیشتر

رابطه بین مشارکت در تصمیم‌گیری با تنش شغلی با توجه به نقش میانجی عدالت رویه‌ای و بی‌اعتمادی بین ‌فردی

محسن گل پرور؛ زهرا واثقی

دوره 17، شماره 2 ، دی 1389، صفحه 99-120

چکیده
  در این پژوهش رابطه‌ی مشارکت در تصمیم‌گیری با تنش شغلی با توجه به نقش میانجی عدالت رویه‌ای و بی‌اعتمادی بین فردی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه‌ی آماری کارکنان مرد یک مجموعه‌ صنعتی در شهر اصفهان (به تعداد 800 نفر) می‌باشند که از بین آنها 211 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل شاخص تنش شغلی (کاهن و همکاران، ...  بیشتر

بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر میزان سلامت روان دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز

مهدی ضرغامی؛ روح الله ولی زاده؛ کیومرث بشلیده؛ محسن قنبرزاده

دوره 17، شماره 2 ، دی 1389، صفحه 121-142

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر میزان سلامت روان دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز می‌باشد. تحقیق حاضر از نوع تجربی میدانی می‌باشد که با استفاده از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام می‌گیرد. در این پژوهش برای سنجش سلامت روان از پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 استفاده شده است. جامعه‌ی آماری تحقیق ...  بیشتر

مقایسه بازشناسی بیان چهره‌ای هیجان و پردازش شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و افراد بهنجار

محمد نریمانی؛ عبدالله قاسم پور؛ عباس ابوالقاسمی؛ شهناز حسن‌زاده

دوره 17، شماره 2 ، دی 1389، صفحه 143-164

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه بازشناسی بیان چهره‌ای هیجان و پردازش شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی (آشفته و پارانوئید) و افراد بهنجار می‌باشد. روش پژوهش حاضر علّی – مقایسه‌ای است. نمونه پژوهش شامل 60 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی (30 نفر پارانوئید و 30 نفر آشفته) و 30 نفر از افراد بهنجار که از لحاظ جنس، سن و تحصیلات با گروه بیمار همتا شده ...  بیشتر

افزایش رشد پس از سانحه در طی زمان و رابطه‌ی آن با سبک‌‌های مقابله‌ای و خوش‌بینی در افراد مبتلا به HIV مثبت

سید جواد سید محمودی؛ چنگیز رحیمی؛ نوراله محمدی؛ حبیب هادیان فرد

دوره 17، شماره 2 ، دی 1389، صفحه 165-186

چکیده
  یکی از موضوع‌های مطرح شده در روان‌شناسی سلامت، بررسی اثرات مثبت ضربه‌های روانی روی افراد مواجه شده با حوادث ناگوار و تعیین متغیرهایی است که این اثرات مثبت را تسهیل می‌کنند. هدف این تحقیق بررسی نقش سبک‌های مقابله‌ای و خوش‌بینی در افزایش میزان رشد پس از سانحه روی نمونه‌ای از افراد مبتلا به ویروس HIV در طول یک دوره 6 ماهه بود. برای ...  بیشتر

نقش خودکارآمدی ریاضی، جهت‌گیری‌های هدفی و اضطراب ریاضی بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان سال دوم متوسطه (رشته ریاضی) شهر تهران

مانا شهنی کرم زاده؛ الهه حجازی؛ علی خان زاده؛ باقر حجازی

دوره 17، شماره 2 ، دی 1389، صفحه 187-212

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر متغیر انگیزشی جهت‌گیری هدفی و اضطراب امتحان بر عملکرد درس ریاضی‏، با میانجی‌گری خودکارآمدی ریاضی‏، می‌باشد. برای انجام این تحقیق 240 دانش‌آموز، 120دختر و 120پسر‏‏، پایه دوم رشته ریاضی دبیرستان‌های دولتی شهر تهران به روش تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه‌های جهت‌گیری هدفی، خودکارآمدی ...  بیشتر

مقایسه کمال‌گرایی، الکسی تایمی و سلامت روان در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر با افراد سالم

ایران داودی؛ مرضیه فتاحی نیا؛ یداله زرگر

دوره 17، شماره 2 ، دی 1389، صفحه 213-234

چکیده
  هدف این پژوهش مقایسه کمال‌گرایی، الکسی تایمی و سلامت‌روان در بین بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر (IBS) و افراد سالم مراجعه کننده به مطب‌های گوارش شهر اهواز است که در تابستان و پاییز 1388 اجرا شد. نمونه‌ی پژوهش حاضر 144 نفر، شامل 72 بیمار مبتلا به IBS و 72 فرد سالمی بود که به عنوان همراه بیمار در مطب حضور داشتند و با تکمیل فرمAPS ،  TAS-20و ...  بیشتر