دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 3-236