دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
اثر درمان های شناختی –رفتاری فردی و گروهی بر کاهش میزان افسردگی و افزایش میزان بازده قلبی در بیماری کرونر قلب

چنگیز رحیمی

دوره 23، شماره 1 ، تیر 1395، صفحه 1-22

چکیده
  افسردگی یک اختلال رایج در بیماران عروق کرونر قلب است که سلامت روانی و میزان بازده قلبی آنان را کاهش می دهد. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی درمان های شناختی-رفتاری فردی و گروهی بر کاهش میزان افسردگی و افزایش بازده قلبی بیماران عروق کرونر قلب و مقایسه اثر دو روش روان درمانی بود. آزمودنی ها بیماران کرونر قلبی بین سنین ۳۰ تا ۶۰ سال و مبتلا ...  بیشتر

بررسی تأثیر حکایت‌درمانی مسیر شغلی کوکران بر اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان نابینا

اسماعیل محمدی؛ پریسا نیلفروشان؛ محمد رضا عابدی

دوره 23، شماره 1 ، تیر 1395، صفحه 23-42

https://doi.org/10.22055/psy.2016.12349

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیرحکایت‌درمانی مسیر شغلی کوکران بر اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان نابینا بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی، از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمونبا گروه کنترل بود. جامعهآماری شامل دانشجویان نابینای دانشگاهاصفهان و دانشگاه آزاد اسلامیخوراسگان بود که 30 نفر بهشیوه‌ی نمونه‌گیریدر دسترس انتخاب و به شیوه‌یتصادفی در دو گروه ...  بیشتر

طراحی و آزمون الگویی از روابط علّی صفات شخصیتی دیگرپیروی/خودپیروی و ادراک رویدادهای فشارزا با علائم افسردگی در دانشجویان

علی محمدزاده ابراهیمی؛ عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند

دوره 23، شماره 1 ، تیر 1395، صفحه 43-73

https://doi.org/10.22055/psy.2016.12355

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر،طراحیو آزمون الگویی از روابط علّی صفات شخصیتی دیگرپیروی/خودپیروی و ادراک رویدادهای فشارزا با علائم افسردگی بود. الگوی پیشنهادیمتشکل از 5 متغیر بود که دو متغیر دیگرپیروی و خودپیروی به عنوان متغیرهای پیشایند،علائم افسردگی متغیر پیامد و ادراک از رویدادهای فشارزای بین فردی و ادراک از رویدادهایفشارزای پیشرفت ...  بیشتر

نقش میانجی اضطراب و اجتناب شناختی در رابطه بین کمال‌گرایی منفی و اهمال‌کاری

رقیه محمودزاده؛ شهرام محمدخانی

دوره 23، شماره 1 ، تیر 1395، صفحه 73-94

https://doi.org/10.22055/psy.2016.12358

چکیده
  کمال‌گرایی به عنوان یک ویژگی شخصیتیپایدار جنبه‌هایمختلف زندگی انسان را به‌طور پیچیده‌ای تحت تأثیر قرار می‌دهد. مطالعات مختلف نشان می‌دهد افراد کمال‌گرا برای کاهش اضطراب خود دچاراهمال‌کاریمی‌شوند.هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش واسطه‌ای اجتناب شناختی و اضطراب به عنوان مؤلفه‌های شناختی در رابطه بین کمال‌گرایی و اهمال‌کاری ...  بیشتر

الگوی ساختاری رابطه‌ی جو مدرسه و خودکارآمدی جمعی با خودکارآمدی شخصی معلمان مدارس ابتدایی

حسنعلی ویس کرمی؛ عزت اله قدم پور؛ محمد رضا متقی نیا

دوره 23، شماره 1 ، تیر 1395، صفحه 95-114

https://doi.org/10.22055/psy.2016.12359

چکیده
  پژوهشحاضر با هدف تدوین مدل خودکارآمدی شخصی معلم از روی متغیرهای اجتماعی جو مدرسه وخودکارآمدی جمعی معلمان انجام شد. در این پژوهش، 255 معلم از مدارس ابتداییشهرستان بجستان، به روش نمونه­گیری چند مرحله­ای انتخاب شدند. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش، مقیاس احساس کارآمدی معلمان (فرم کوتاه)، شاخص جو مدرسه ومقیاس باور کارآمدی جمعی ...  بیشتر

ارزیابی اضطراب حالت-صفت و دشواری در تنظیم هیجان: بر اساس ابعاد شخصیتی حساسیت به تنبیه و حساسیت به پاداش

سهراب امیری؛ فرزانه میکائیلی

دوره 23، شماره 1 ، تیر 1395، صفحه 115-136

https://doi.org/10.22055/psy.2016.12360

چکیده
  هدفپژوهش حاضر بررسیاضطرابحالت-صفت و دشواری در تنظیم هیجان بر اساس ابعاد شخصیتی حساسیت به تنبیه و حساسیتبه پاداش بود. به همین منظور، از جامعه دانشجویان پسر دانشگاه ارومیه بر اساسنمرات انتهایی توزیع در پرسش­نامه حساسیت به پاداش و تنبیه چهار گروه دارای فعالیتبالای سیستم حساسیت به تنبیه، فعالیت پایین سیستم حساسیت به تنبیه، فعالیت ...  بیشتر

بررسی برخی پیشایندها و پیامدهای شیفتگی به شغل در کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

مهدی بریاجی؛ عبدالزهرا نعامی؛ سید اسماعیل هاشمی

دوره 23، شماره 1 ، تیر 1395، صفحه 137-154

https://doi.org/10.22055/psy.2016.12361

چکیده
  هدف ازاین پژوهش تعیین نقش رهبری تحولی و منابع شغلی در پیش‌بینی شیفتگی به شغل و نیزتعیین رابطه شیفتگی به شغل با بهزیستی روانشناختی وخلاقیت سازمانی بود. شرکت‌کنندگان در پژوهش 221 نفر بودندکه از میان کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های شیفتگی شغلی (باکر، ...  بیشتر

تأثیر آموزش بخشش درمانی بر کنترل خشم دانش‌آموزان

محمد غسگری؛ مریم کاظمی؛ حمید علیزاده

دوره 23، شماره 1 ، تیر 1395، صفحه 155-174

https://doi.org/10.22055/psy.2016.12362

چکیده
  اینپژوهش با هدف تاًثیر آموزش بخشش­درمانی بر کنترل خشم دانش­آموزان دختر پایه­ اولمتوسطه انجام گرفت. بدین منظور از بین دانش­آموزان دختر پایه­ی اول متوسطه شهرتهران در سال تحصیلی 91-90 نمونه­ای با حجم 50 نفر به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و به صورت تصادفی دردو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند. در این پژوهش از طرح گروه‌های ...  بیشتر