دوره و شماره: دوره 23، شماره 1 - شماره پیاپی 15، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-174 
3. طراحی و آزمون الگویی از روابط علّی صفات شخصیتی دیگرپیروی/خودپیروی و ادراک رویدادهای فشارزا با علائم افسردگی در دانشجویان

صفحه 43-73

10.22055/psy.2016.12355

علی محمدزاده ابراهیمی؛ عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند