دوره و شماره: دوره 24، شماره 1 - شماره پیاپی 17، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-150 
4. تأثیر هیپنوتراپی مبتنی بر نیرومندسازی ایگو بر افسردگی اساسی زنان سرپرست خانوار

صفحه 63-78

10.22055/psy.2017.16245.1429

مهران فرهادی؛ مسیب یارمحمدی واصل؛ محمدرضا ذوقی پایدار؛ علی اصغر چگینی