دوره و شماره: دوره 24، شماره 2 - شماره پیاپی 18، دی 1396، صفحه 1-160 
اثربخشی مداخله درمانی اصلاح سوگیری‌های شناختی (CBM) بر ترک سیگار

صفحه 1-22

10.22055/psy.2017.21107.1751

محمد صادق منتظری؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ ایمان اله بیگدلی؛ پرویز صباحی


اثربخشی آموزش شناختی بر عملکرد اجرایی و توجه تقسیم شده کودکان مضطرب

صفحه 43-64

10.22055/psy.2018.23754.1911

پروانه نهروانیان؛ پرویز عسکری؛ فریبرز درتاج؛ فرح نادری؛ سعید بختیارپور