دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
اثربخشی مداخله درمانی اصلاح سوگیری‌های شناختی (CBM) بر ترک سیگار

محمد صادق منتظری؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ ایمان اله بیگدلی؛ پرویز صباحی

دوره 24، شماره 2 ، دی 1396، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22055/psy.2017.21107.1751

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخله اصلاح سوگیری‌های شناختی (سوگیری توجه و گرایش به سیگار) بر کاهش وابستگی به سیگار در افراد سیگاری اجرا شد. طرح پژوهش کارآزمایی تصادفی کنترل‌شده با پیش آزمون، پس‌آزمون و پیگیری‌های یکماهه و دوماهه بود. جامعه پژوهش کلیه مردان سیگاری در تابستان سال 1395 در شهر گرگان بودند. تعداد 60 نفر افراد سیگاری ...  بیشتر

طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم خودتنظیمی در محیط کار

طیبه رحیمی پردنجانی؛ علی محمدزاده ابراهیمی

دوره 24، شماره 2 ، دی 1396، صفحه 23-42

https://doi.org/10.22055/psy.2018.19918.1669

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر با هدف طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای خودتنظیمی در محیط کار است. در این پژوهش، جو ایمنی و وجدانی بودن به عنوان پیشایند و عملکرد ایمن و رضایت شغلی به عنوان پیامد در نظر گرفته شدند. طرح پژوهش همبستگی از طریق الگویابی معادلات ساختاری بود و نمونه پژوهش شامل 300 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی بودند که با ...  بیشتر

اثربخشی آموزش شناختی بر عملکرد اجرایی و توجه تقسیم شده کودکان مضطرب

پروانه نهروانیان؛ پرویز عسکری؛ فریبرز درتاج؛ فرح نادری؛ سعید بختیارپور

دوره 24، شماره 2 ، دی 1396، صفحه 43-64

https://doi.org/10.22055/psy.2018.23754.1911

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر آموزش شناختی بر عملکرد اجرایی و توجه تقسیم‌شده‌ی کودکان مضطرب است. پژوهش حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی است که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی هدفمند و با توجه به معیارهای پژوهش، 38 کودک پسر هشت تا نه ساله دارای اضطراب انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه آزمایشی و گروه کنترل قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی روش بازی‌درمانی با گل‌درمانی در درمان نقص‌توجه کودکان دبستانی

ساره معرف؛ نادره سهرابی شگفتی

دوره 24، شماره 2 ، دی 1396، صفحه 65-80

https://doi.org/10.22055/psy.2018.16431.1434

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تبیین اثربخشی بازی‌درمانی و گل‌درمانی و تبیین تفاوت این دو روش درمانی در بهبود نقص‌توجه کودکان دختر دبستانی دارای اختلال نقص‌توجه بود. در این پژوهش از روش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل با گمارش تصادفی استفاده گردید. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر 10-7 ساله مبتلا به اختلال نقص‌توجه ...  بیشتر

اثربخشی درمان فراتشخیصی بر انعطاف‌پذیری شناختی، تنظیم هیجان و عامل hb در بیماران دیابتی

مریم نصری؛ حسن احدی؛ فریبرز درتاج

دوره 24، شماره 2 ، دی 1396، صفحه 81-100

https://doi.org/10.22055/psy.2018.20969.1741

چکیده
  د درمان فراتشخیص از جمله درمان­های جدید روان‌شناسی است که اثر آن بر بسیاری از متغیرهای روان‌شناسی به اثبات رسیده است. هدف پژوهش حاضر اثربخشی درمان فراتشخیصی بر انعطاف­پذیری شناختی، تنظیم هیجان و عامل hb در بیماران دیابت نوع 2 بود. روش پژوهش آزمایشی (پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل) بود. در این پژوهش، 32 نفر از بیماران دارای ...  بیشتر

نقش خلاقیت، ذهن آگاهی و عملکرد تحصیلی بر بهزیستی روانی با میانجی مشکلات روان شناختی

مرتضی امیدیان؛ شادی احمدی؛ سمانه اسعدی

دوره 24، شماره 2 ، دی 1396، صفحه 101-116

https://doi.org/10.22055/psy.2018.23640.1907

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه علی ذهن آگاهی، خلاقیت و عملکرد تحصیلی بر بهزیستی روانی با میانجی مشکلات روان‌شناختی در دانشجویان اجرا گردید. روش به کار گرفته‌شده در این پژوهش همبستگی و از نوع تحلیل مسیر بود. شرکت‌کنندگان در این پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه یزد بودند که به‌صورت تصادفی طبقه‌ای 370 دانشجو انتخاب شدند. در این ...  بیشتر

کمال‌گرایی مثبت و منفی و عملکرد تحصیلی: اثرات واسطه‌ای سبک هویت و تعهد هویت

سمانه غلامی؛ مجید غفاری

دوره 24، شماره 2 ، دی 1396، صفحه 117-136

https://doi.org/10.22055/psy.2018.18271.1568

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه‌ای سبک هویت و تعهد هویت در رابطه کمال‌گرایی مثبت و منفی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان بود. تعداد دویست و هفتاد و سه نفر دانش‌آموز (135 نفر دختر و 138 نفر پسر) بدون دریافت هزینه در دامنه سنی 14 تا 18 سال (01/1 ± 77/15 سال) با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای از دبیرستان های مختلف شهرستان آمل انتخاب شدند. ابزار ...  بیشتر

رابطه طردشدگی در محیط کار با عملکرد شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و قصد ترک شغل؛ نقش میانجی‌گر خشنودی شغلی

نسیم خواجه پور؛ کیومرث بشلیده؛ مصطفی بهارلو

دوره 24، شماره 2 ، دی 1396، صفحه 137-160

https://doi.org/10.22055/psy.2018.17802.1529

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه علی طردشدگی در محیط کار با عملکرد شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و قصد ترک شغل با میانجی‌گری خشنودی شغلی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان شرکت آب و نیروی شهر گتوند و شرکت‌های همکار تشکیل می‌دهند که با توجه به حجم گستره‌ی جامعه‌ی آماری از روش سرشماری استفاده گردید. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های ...  بیشتر