دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی شیوع تعلل و تأثیر روشهای درمان شناختی- رفتاری و مدیریت رفتار بر کاهش آن در دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان اهواز

منیجه شهنی ییلاق؛ عباس سلامتی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ جمال حقیقی

دوره 13، شماره 1 ، تیر 1385، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22055/psy.2006.16744

چکیده
  این پژوهش به بررسی شیوع تعلل[1] و اثر دو روش درمان شناختی- رفتاری[2] و مدیریت رفتار[3] بر کاهش آن در دانش‌آموزان دبیرستانهای شهرستان اهواز پرداخته است. جامعه آماری دانش‌آموزان سال دوم دبیرستانهای شهر اهواز می‌باشند، که در سال تحصیلی 85-84 مشغول به تحصیل بودند. این پژوهش مشتمل بر دو نوع نمونه‌گیری است: نمونه شیوع که شامل 2000 دانش‌آموز دختر ...  بیشتر