دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، پاییز و زمستان 1384