دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، تیر 1381 
مضامین‌ پُست‌ مدرنیسم‌ و دلالتهای‌ تربیتی‌ آن‌

صفحه 89-106

10.22055/psy.2002.16474

پروانه‌ نجاریان؛ محمدجعفر پاک‌سرشت؛ مسعود صفائی‌مقدم